Efter en utlandsvistelse

Lärandet vid en utlandsvistelse tar inte slut vid hemkomsten. Nu ska uppsatta mål utvärderas och det är viktigt att samla ihop och redovisa de kunskaper och kompetenser som individen skaffat sig för att avgöra om de ska tillgodoräknas eller redovisas på annat sätt.

Som vägledare kan du bidra till att optimera resultatet från utbytet genom samtal och utvärdering. Efter hemkomsten handlar det om att få kontur och riktning på den läroprocess som påbörjats i samband med utlandsvistelsen. Hur kan individen dra nytta av de nya erfarenheterna, kompetenserna och färdigheterna i karriär- och utbildningsmässiga sammanhang?

Ta gärna stöd i Euroguidance' mall för utvärderingssamtalet:

Utvärderingsfrågor till deltagare efter en utlandsvistelse som pdf

Merit i sig

Självklart vill de flesta kunna räkna in det de gjort under sin utlandsvistelse i sin meritförteckning och i de allra flesta fall utgör både studier och arbete utomlands en merit i sig. Många tycker också att dessa kompetenser får tala för sig själva och bryr sig inte om att få dem värderade hemma i Sverige efteråt.

Till hjälp finns en rad olika meritvärderingsverktyg och standarder som utvecklats på europeisk nivå för att göra meriter och kvalifikationer tydliga och lättförståeliga för arbetsgivare och utbildningsanordnare i olika länder.

Utgå från utbildningsplanen

Om en plan eller målformulering togs fram före utlandsvistelsen kan den utgöra utgångspunkt för utvärderingen. Att utvärdera utbildningsplanen är viktigt både för ett eventuellt erkännande av meriter, som del av en formell utbildning, och för deltagarens egen bekräftelse av vad som hänt och vilka kompetenser han eller hon har tillägnat sig.

På högskolan

Den som har deltagit i ett utbytesprogram vid en svensk högskola kan i de flesta fall tillgodoräkna sig studietiden utomlands. För den som däremot åkt iväg som freemover är det inte lika självklart att få tillgodoräkna sig kursinnehållet vid en svensk högskola. Här är det oftast avgörande med bra dokumentation.

I gymnasiet

Om man som elev deltagit i ett skolprojekt som innehållit utbyte med andra länder, blir utbytet oftast en del av det program man läser.  Inom yrkesprogrammen kan man t ex åka utomlands på praktik. En sådan utlandsvistelse tillgodoräknas som utlandsförlagt ”arbetsplatsförlagt lärande”, APL. Åker man bort ett helt år inom de s k ”Ettårsprogrammen” får man oftast lägga till ett gymnasieår, men det kan uppvägas av all den nya erfarenhet man får som leder till personlig utveckling och öppnar många dörrar på en framtida arbetsmarknad.

Verktyg för utvärdering 

Europass, ECTS, Youthpass och EQF är alla exempel på europeiska verktyg för redovisning av meriter och kvalifikationer. Verktygen är utvecklade för att underlätta förståelsen bland arbetsgivare och utbildningsanordnare i olika länder.

Redovisa meriter med hjälp av Europass

  • Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. I Europass mobilitet finns även en särskild kompetensutvärdering där företaget/organisationen beskriver vad deltagaren lärt sig under vistelsen när det gäller arbetsrelaterad, organisatorisk och social förmåga samt data- och språkkunskaper. 

  • Europass meritförteckning är en mall där var och en kan samla uppgifter om sin utbildning och arbetserfarenhet, sina språkkunskaper och de färdigheter och kunskaper som hen förvärvat utanför det officiella utbildningssystemet. Meritförteckningen bygger delvis på självskattning. Självskattningsdelen är strukturerad enligt EU:s åtta nyckelkompetenser, som beskrivs längre fram.

Europass meritförteckning på EU:s Europass-portal 

  • Europass språkpass är ett dokument där man själv kan utvärdera och beskriva sina språkliga färdigheter på en sexgradig skala.

Fler europeiska verktyg

Inom programmet Erasmus+ ung och aktiv används Youthpass för att bidra till att på ett strukturerat sätt att följa upp det lärande som sker under volontärprojekt. 

Om Youthpass på EU:s officiella webbplats

Ny Europass-portal

Den nya Europass portalen som lanserades i maj 28 2020 utgör ett nytt verktyg för mobilitet där alla kan sammanställa information om sin personliga och professionella utveckling i en personlig portfölj. Europeiska kommissionen vill erbjuda en helhetstjänst till slutanvändarna och talar om The European Lifelong Career Management Platform.

Portalen ska omfatta både anställningar, livslångt lärande och mobilitet kommer att finnas tillgänglig på 29 Europeiska språk.

Europass-portalen utgör en av EU:s officiella webbplatser

Nyckelkompetenser 

Europeiska kommissionen antog den 17 januari 2018 rådets rekommendation om ett uppdaterat ramverk för nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Kompetenserna beskrivs på Youthpass webbplats

Skolverket har även tagit fram material om hur EU:s nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser: 

Till Skolverkets publikationer

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021