Lyssna

Meritvärdering av avgångsbetyg

Sökande med avgångsbetyg kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för behörighet och för utbyten.

Kompletteringar för behörighet

Gy11/Vux12-kurser som krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet. Vid behörighetskomplettering sker utbyte oavsett nivå. 

Kompletteringar för utbyte

Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta ämne i avgångsbetyget räknas med. Kurser på samma nivå eller högre kan byta ut tidigare ämnesbetyg.  

Stäm av utbytet, gy eller vux?

Utbytestabellen i bedömningshandboken - ämne/kurser gymnasiebetyg

Se utbytestabellen i bedömningshandboken - ämne/kurser vux

Tänk på. Gy11/12-kurser kan aldrig utgöra tilläggskomplettering för sökande med avgångsbetyg. 

Däremot kan äldre kurser (Vux2001) utgöra tilläggskompletteringar. 

Så här räknas jämförelsetalet för avgångsbetyg ut

  • Alla betyg som ingår i avgångsbetyget räknas med
  • Betyg i idrott och hälsa räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer*
  • Betyg i utökad studiekurs räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer.

Från 1 — 5-skalan till 10,00 — 20,00-skalan 

Alla sifferbetyg läggs ihop, exempelvis 4 + 3 + 2 + 5 och så vidare.
*) Med undantag för idrott och hälsa/gymnastik.

Summan delar man sedan med antalet ämnen i avgångsbetyget:

Exempel: 45/14 = 3,214 som avrundas till två decimaler: 3,21.

Omvandlingstabell för jämförelsetal 

I UHRFS 2020:3 och i bedömningshandboken finns en tabell som visar vad 3,21 motsvarar i idag och vilken meritpoängskompensation som ges. 

Meritpoängskompensation 

Sökande med avgångsbetyg får inga reella meritpoäng utan en så kallad meritpoängskompensation, Mk. Något som framgår av tabellen bedömningshandboken

Omvandlingstabell för betygsmedelvärde avgångsbetyg (jämförelsetal och mk) i bedömningshandboken

Meritpoäng från mellanårsprogram

Eftersom mellanårsprogrammen består av kurser, men med sifferbetyg, får de i likhet med sökande med slutbetyg meritpoäng för faktiska meritpoängskurser. 

Meritpoäng för mellanårsprogram, se slutbetyg på Antagning.se

Hur fungerar det i praktiken? 

Se hur omvandling och meritvärdering går till steg för steg:

Kompletteringar med Gy11/Vux12-kurser 

Senast uppdaterad: 15 februari 2024