Så går bedömningen till

I vår bedömning utgår vi från utbildningsdokument som visar att utbildningen är avslutad med en examen. Vi bedömer avslutade utländska utbildningar på nivåerna gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Vi utgår från Lissabonkonventionen i vårt arbete med bedömning av utländsk utbildning. Det innebär att en utländsk utbildning bedöms, om vi inte kan visa att det finns stora skillnader mellan den och en motsvarande utbildning i Sverige.

Processen vi följer 

Vårt arbete med att erkänna utländska kvalifikationer följer den här processen:

Illustration som visar processen för bedömning. Informationen finns i text på sidan.

Först när alla dokument kommit in och ansökan är komplett kan handläggningen börja. Vanligtvis behöver vi examensbevis och en förteckning över de kurser som ingår i utbildningen (transcript), på originalspråk och i eventuell översättning. Dokumenten kan laddas upp i ansökan eller skickas till oss per post.

För att en utbildning ska kunna bedömas måste den skola, universitet eller högskola som utfärdat examen vara erkänd av utbildningslandet. Det innebär att utbildningslandet tar ansvar för att examen håller en viss kvalitet. Vi kontrollerar detta genom kontakter med myndigheter i de länder som det gäller.

Om erkända lärosäten på sidan det svenska utbildningssystemet

Vi kontrollerar att utbildningsdokumenten är äkta. Vid behov kan vi begära in dokumenten i original och kontakta myndigheter eller det lärosäte som ska ha utfärdat dokumenten.

Vi använder ett antal kriterier som grund för erkännandearbetet. De viktigaste kriterierna är:

  • utbildningens profil (till exempel om den är yrkesförberedande eller akademisk)
  • utbildningens nivå eller placering i det utländska utbildningssystemet (till exempel om utbildningen ger tillträde till fortsatta studier eller om den ligger på högskolenivå)
  • studiernas omfattning (hur länge du har studerat)
  • lärosätets/skolans erkännandestatus (vi granskar att skolan har rätt att utfärda examen och att den uppfyller landets kvalitetskrav för utbildning)
  • om utbildningen innehåller väsentliga skillnader jämfört med motsvarande svensk utbildning.

Utlåtandet

Utlåtandet visar att en person har en utländsk utbildning som är avslutad med examen. Det visar också vilken svensk examen och utbildningsnivå som utbildningen närmast kan jämföras med.

I utlåtandet beskriver vi vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det ger dock ingen svensk examen. Utlåtandet är ett digitalt certifierat dokument som skickas med e-post. Har du ett pappersutlåtande sedan tidigare så är det fortfarande giltigt.

Om utbildningen väsentligt skiljer sig från en motsvarande svensk utbildning så får du i stället ett brev. I brevet förklarar vi anledningen och, om det är möjligt, hänvisar till andra myndigheter och organisationer. Om det svenska utbildningssystemet.

I UHR:s utlåtande kan du se om din utländska gymnasieutbildning ger grundläggande behörighet för studier på universitet och högskola i Sverige. Vi skriver även i bedömningen om din gymnasieutbildning ger särskild behörighet i vissa ämnen.

UHR bedömer även utländska gymnasiala yrkesutbildningar som inte ger tillträde till universitets- och högskolestudier.

UHR lämnar inte utlåtande över preparandår, behörighetsgivande prov eller språktester. Dessa meriter kan bedömas i antagningsprocessen.

Om du vill studera vid ett svenskt universitet eller högskola kan du söka direkt till högskolan och då görs bedömningen av din utländska utbildning i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Utlåtandet kan du använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare. Du kan också använda det som komplement till dina utbildningsdokument och CV när du söker arbete.

Grundläggande och särskild behörighet på Antagning.se

Exempel på utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

UHR bedömer utländsk eftergymnasial yrkesutbildning som är en del av landets formella utbildningssystem. Utbildningen ska tillhöra den eftergymnasiala yrkesutbildningssektorn och leda till en erkänd examen i landet du har studerat i. Utbildningen måste ha en längd på minst ett års heltidsstudier.

UHR jämför utländsk eftergymnasial yrkesutbildning med de två yrkeshögskoleexamina som finns inom den svenska yrkeshögskolan:

  • Yrkeshögskoleexamen, SeQF 5
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, SeQF 6

UHR:s utlåtande ger information om den utländska utbildningen och visar vilken svensk examen den närmast kan jämföras med. Utlåtandet visar även vilken inriktning utbildningen har eller vilken yrkesverksamhet den förbereder för.

Exempel på utlåtande över en utländsk eftergymnasial yrkesutbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

Du som har en avslutad akademisk utbildning kan få ett utlåtande som beskriver utbildningen och motsvarande examen i Sverige.

UHR jämför din utländska utbildning med en svensk examen när det är möjligt. När den utländska utbildningen saknar motsvarighet i Sverige kan UHR erkänna studierna som motsvarande ett års studier på grundnivå, på avancerad nivå eller på forskarnivå.

Utlåtandet innebär att UHR har bedömt att den utländska utbildningen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att examen har motsvarande syfte och plats i det utländska utbildningssystemet som den svenska examen. Det kan dock finnas skillnader i innehållet. Inga högskolepoäng anges, varken för utbildningen som helhet eller för delkurserna.

I en kommentar ges översiktlig information om utbildningens inriktning, syfte och annat som kan vara relevant. För närmare information om innehållet i utbildningen måste du gå direkt till ämnesförteckningen.

Exempel på utlåtande över en utländsk akademisk utbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

Erkännandet och utlåtandet innebär inte att du får en svensk examen. Utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare, studie- och yrkesvägledare och för svenska universitet och högskolor om du söker till en svensk utbildning.

I andra fall kan UHR inte erkänna din utbildning alls. Istället för ett utlåtande får du ett avslag och information om anledningen till det. Om det är möjligt hänvisar vi även vidare till andra myndigheter och organisationer.

Begär ändring

Om du har fått ett beslut (utlåtande eller avslag) som du tycker är fel, så kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) på utbildningsbedomning@uhr.se och begära att UHR ändrar beslutet.

UHR kan då se över ditt ärende en gång till. När du kontaktar UHR ska du ange ärendenummer och ditt namn så att vi kan ta fram ditt ärende i systemet.

Överklagande

Du kan även överklaga beslutet vilket innebär att domstolen kommer pröva om UHR:s beslut ska ändras. Börja överklagandet med "Till förvaltningsrätten” och skicka till Registrator, Universitets- och högskolerådet, Box 4030, 171 04 Solna eller till e-postadress registrator@uhr.se.

När du skriver för att överklaga ska du alltid uppge:

  • ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress
  • vilket beslut du vill överklaga (ange gärna ärendenummer), samt
  • vilken ändring av beslutet du vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till UHR senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. UHR kontrollerar om överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar UHR överklagandet. Om överklagandet inkommit i tid skickar UHR överklagandet, tillsammans med en kopia av det överklagade beslutet och de handlingar som legat till grund för beslutet, till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din utländska eftergymnasiala utbildning kan du ansöka om att få en beskrivning av din utländska utbildningsbakgrund från UHR istället för ett utlåtande.

En beskrivning skiljer sig från ett utlåtande över utländsk utbildning eftersom den baseras på de uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat. I ett utlåtande över utländsk utbildning har UHR också granskat de faktiska utbildningsdokumenten och bedömt om de är äkta.

Exempel på beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf)

Senast uppdaterad: 22 maj 2024