Vad är Talent Screener och hur fungerar den?

Tips och råd för dig som vill prestera bra på Talent Screener.

Talent Screener har tagits fram för uttagningsprov för specialister. Den ska hjälpa uttagningskommittén att hitta sökande med profiler som bäst motsvarar de arbetsuppgifter och urvalskriterier som beskrivs i meddelandet om uttagningsprov.

Du får svara på en serie frågor i fliken Talent Screener i webbansökan. Frågorna bygger på urvalskriterierna i meddelandet om uttagningsprov och uttagningskommittén kommer att utvärdera dina svar.

Alla sökande i ett uttagningsprov svarar på samma frågor. På så sätt får uttagningskommittén alla sökandes svar i samma form, vilket hjälper den att göra en noggrann och objektiv utvärdering av alla sökandes meriter.

Den objektiva utvärderingen garanteras av att uttagningskommittén använder samma på förhand fastställda utvärderingskriterier för alla sökande inom samma område i ett uttagningsprov.

Poängsättning, viktning och ”tröskeln”

Före uttagningsprovet fastställer uttagningskommittén objektiva kriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. Poängsättningen speglar sedan uttagningskommitténs bedömning av hur väl de uppgifter som du anger i din ansökan uppfyller kriterierna i utvärderingsformuläret.

Dina svar i Talent Screener får mellan noll (0) och fyra (4) poäng. Uttagningskommittén tittar inte på hela ansökan när de poängsätter din Talent Screener och tar ingen hänsyn till uppgifter i andra delar av din ansökan. Urvalet på grundval av meriter bygger ENBART på de svar du ger i fliken Talent Screener i ansökan.

Dina poäng multipliceras med en ”vikt” och läggs samman till en totalpoäng. Dina totalpoäng rangordnas sedan i förhållande till de andra sökandes poäng för att hitta de sökandeprofiler som bäst stämmer in på de arbetsuppgifter som ska utföras. Uttagningskommittén ger varje urvalskriterium eller fråga en ”vikt” som speglar dess relativa betydelse, från ett (1) till tre (3).

För att avgöra var tröskeln hamnar rangordnas de sökandes poäng. Uttagningskommittén väljer därefter de sökande som ligger högst i rangordningen – de kallas till nästa etapp i uttagningsprovet. Tröskeln är poängen för den sista personen på listan.

Bara ett visst antal sökande får gå vidare till nästa etapp. Det gäller de sökande som har poäng som sammanfaller med eller är högre än tröskeln.

Uttagningskommittén upprättar en lista över de sökande som kallas till nästa etapp utifrån deras resultat i fallande ordning. Du måste få så många poäng att du hamnar bland de högst rankade sökande för att få gå vidare till nästa etapp i uttagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Valet av urvalskriterier görs på grundval av de färdigheter som krävs för de poster som ska tillsättas och enligt de rekryterande avdelningarnas intressen.

I Talent Screener utformas urvalskriterierna som en uppsättning frågor.

Hur fyller du i din Talent Screener?

Avsätt tillräckligt med tid för att fylla i alla uppgifter i Talent Screener så att du ger uttagningskommittén all information den behöver för att utvärdera dina svar. Var tydlig så att kommittén kan avgöra om du uppfyller kriterierna för den efterfrågade profilen. Genom att bygga upp dina svar runt kriterierna gör du svaren mer relevanta och enklare att utvärdera.

Läs frågorna noggrant och svara på det som verkligen efterfrågas. Du svarar på frågorna genom att välja ”ja” eller ”nej”. Om du svarar ja får du svara på en delfråga. Om du svarar nej går du vidare till nästa fråga.

Oftast ska du beskriva olika relevanta aspekter av din utbildning, fortbildning eller yrkeserfarenhet. Du ska till exempel ange din arbetsgivares namn, beskriva dina arbetsuppgifter, start- och slutdatum för en anställning och hur stor andel av din arbetstid du ägnade åt en viss arbetsuppgift.

Kommittén ger poäng på grundval av relevans, varaktighet, nivå på arbetsuppgifter och ansvar enligt vad du uppgett i fliken Talent Screener i din webbansökan.

Tips och råd

Alltid ge sanningsenlig och relevant information när du svara på frågor i Talent Screener, lägg in till något som inte stämmer!

  1. Talent Screener är ett subjektivt prov: Det är medlemmar i uttagningskommittén som kommer att läsa och poängsätta dina svar. Läsbarhet, konkretion, relevans och förmåga att kommunicera information på ett tydligt sätt kommer påverka bedömarnas förståelse av din yrkesbakgrund. Du kan använda punktlistor, tydliga referenser och relevant terminologi för att få högre poäng.

  2. Mer är mindre: Även om du behöver ge omfattande information om dina resultat, förmågor, arbetsrelaterade erfarenheter och kvalifikationer, kommer ingen bedömare att vilja läsa en roman som svar på de olika frågorna i din Talent Screener. De flesta svarsfält i Talent Screener har plats för 4000 tecken, men det betyder inte att du måste svara med exakt 4000 tecken. Ge istället betydelsefulla, konkreta och relevanta svar.

  3. EU-terminologi: Försök att använda EU-terminologi som oftast finns i olika EU-dokument i ditt område.

  4. Upprepa inte dina svar: Läs noggrann formulering av varje fråga i Talent Screena. Varje fråga i Talent Screener uppfyller en specifik funktion för att bedöma dina erfarenheter, kompetenser och förmågor. Du kan använda samma erfarenheter men se till att du presenterar dem från olika vinklar på ett sätt som motsvarar den fråga du svarar på. Om någon fråga verkligen kräver att du upprepar ett eller flera av dina tidigare svar, skriv aldrig ”se ovan”; ge konkreta svar och utan att återskapa samma detaljer. Det här ger en tydlig indikation på att du pratar om samma erfarenhet som ovan.

  5. Ansträng ditt minne: Försök verkligen att komma ihåg så mycket som möjligt. Läs igenom ditt eget CV noggrant, det är ett bra stöd att för komma ihåg relevanta erfarenheter. Det kan vara allt från din magisteruppsats, en konferens där du hade varit gästtalare, en kortare utbildning i området eller någon annan erfarenhet som du kan använda i dina svar i Talent Screener. Kom ihåg att du måste presentera all relevant information på ett mycket strukturerat sätt för att se till att uttagningskommittén kan förstå din profil bättre och ge dig en högre poäng baserat på hårda bevis, det vill säga fakta, siffror, platser och datum som du listar i dina svar.

  6. Vad kan du bidra med: Även om frågor i Talent Screener handlar om "ditt" engagemang, motivation, prestationer eller erfarenhet, se alltid till att du kopplar dina personliga arbetserfarenheter till behoven hos EU eller EU-institutioner. Frågorna i Talent Screener handlar oftast om hur din bakgrund passar in i den profil de vill rekrytera. Kort sagt, nämn vad du gjorde, men se till att lägga till på vilket sätt kan dina erfarenheter och kunskaper vara relevanta och användbara för EU-institutionerna.

  7. Underskatta inte dig själv: Vissa detaljer, som kanske är mindre viktiga för dig, kan vara tydliga exempel på dina specifika förmågor och kompetenser. Till exempel, skriv inte att du bara skriver ett nyhetsbrev varje månad, skriv om innehåll, målgrupp, syfte, verktyg för att demonstrera din kommunikationsförmåga.

  8. Alltid konkreta svar: När du listar dina olika arbetserfarenheter, se till att du inte ger abstrakta svar. Alltid ange fakta, till exempel, namn på en konferens, datum, arbetslängd, antal medlemmar i projektteam, namn på dina samarbetspartner, finansieringskällor, o så vidare. ”Erfarenhet av projektarbete” kan ha olika betydelser från ditt perspektiv och från uttagningskommitténs perspektiv. Se till att din roll är kristallklar för varje exempel du anger: säg inte bara "deltagit i arbetsgruppen för jämställhetsfrågor" utan säg "teamledare för arbetsgruppen om ..." eller "chefskoordinator för arbetsgruppen för ... ". Det ger en tydlig indikation till bedömarna om vilken roll du hade i projektet och du tappar ingen poäng för att vara för vag eller blygsam.

  9. Relevans är kung: Alla rekryterande EU:s institutioner är intresserade i de arbetslivserfarenheter som är relaterad till deras egna aktiviteter och områden. Du kanske hade flera års erfarenhet som pizzabagare, men den är mindre relevant om söker tjänsten som expert i IT-säkerhet.

Tänk på att du inte förväntas att svara ”Ja” på alla frågor i Talent Screener, men se till att ge relevanta, konkreta, strukturerade och välformulerade svar på de frågorna du svarar ”Ja” på.

Lycka till!

Senast uppdaterad: 13 januari 2023