Nordplus vuxen

Nordplus vuxen syftar till att stärka vuxnas lärande och hjälpa till i mötet med det moderna samhällets utmaningar liksom i mötet med arbetslivet.

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för att exempelvis genomföra samarbetsprojekt och personalutbyten. Ni kan också erbjuda kurser och praktik för studerande.

Länder som deltar

Länder i Norden och Baltikum.

Mål med Nordplus vuxen

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus vuxen de här specifika målen:

 • Att stärka vuxnas nyckelkompetenser och bidra till att vuxnas informella och icke-formella lärande erkänns.
 • Att stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället.
 • Att öka kontakterna mellan vuxnas lärande och arbetsliv.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsprojekt

 • Förberedande besök
 • Utbyten av lärare och pedagogisk personal
 • Utbyten av vuxenstuderande och kursdeltagare.

Samarbetsprojekt

 • Tematiska nätverk
 • Utvecklingsprojekt
 • Kartläggningsprojekt.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus vuxen

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus vuxen på Nordplusonline (engelska)

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Om ansökan

Det är möjligt att söka bidrag till projekt inom Nordplus vuxen en gång per år. Sista ansökningsdag 2024 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso. 

Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Stöd att fylla i ansökan

Här ger vi stöd och tips till dig som ska fylla i ansökan i Espresso:

Stöd för att fylla i ansökan Nordplus vuxen (pfd 2,3 MB)

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut från respektive huvudadministratör av programmet i mitten av juni. Huvudadministratör för Nordplus vuxen är Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark som skickar ut besluten.

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus vuxen genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Karin Kaikkonen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 45.

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!