Meritvärdering

Reglerna för meritvärdering beror på utbildningsbakgrund och vid vilken tidpunkt den sökande avslutade gymnasiestudierna.

Vill du anmäla dig till en utbildning?

Antagning.se kan du läsa om meritvärdering specifikt efter vilken utbildningsbakgrund du har.

Meritvärdering av svenska betyg

Meritvärderingen är något olika beroende på när man avslutat sina gymnasiala studier. Sökande med svenska betyg delas därför in i olika grupper.

Det som kan skilja sig åt är om man får

  • räkna med alla kurser/betyg som finns i examen/slut-/avgångsbetyget
  • räkna med eventuella kompletteringskurser (ämnen som inte finns i examen/slut-/avgångsbetyget)
  • räkna med meritpoäng.

Sökande med gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolans kursutformade program får tillgodoräkna meritpoäng för kurser i moderna språk/teckenspråk för hörande, engelska och matematik. För att en kurs ska ge meritpoäng måste hen ha lägst betyg godkänd/E i kursen. Kurserna i moderna språk/teckenspråk för hörande, engelska och matematik ger olika meritpoäng beroende på nivå på kursen och det är något olika beroende på utbildningsbakgrund. En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal.

Mer om meritvärdering och meritpoäng: Betyg och behörighet efter betygstyp på Antagning.se

För sökande med svensk gymnasieskola med ämnesbetyg och för sökande med utländska betyg ges meritpoängskompensation, se Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval UHRFS 2020:3 (pdf).

Meritvärdering av studieomdöme från folkhögskola

Sökande som har gått på folkhögskola prövas i en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet, folkhögskolegruppen. De rangordnas med hjälp av ett studieomdöme enligt nedan.

4      =    Utmärkt
3,5  =    Mycket god -  Utmärkt (fr o m 2014)
3      =    Mycket god
2,5  =    God - Mycket god (fr o m 2014)
2      =    God
1,5  =    Mindre god - God (fr o m 2014)
1      =    Mindre god 

De sökande kan inte tillgodoräkna sig meritpoäng. Information om hur studieomdömen från folkhögskolor ska meritvärderas finns i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Paragraf 6 handlar om studieomdömen från folkhögskolor.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval UHRFS 2020:3 (pdf).

Om flera sökande har likvärdiga meriter

Om ett urval måste göras bland sökande som har likvärdiga meriter kan lärosätet besluta att använda prov, till exempel högskoleprovet, intervjuer eller lottning.
 
Det har blivit allt vanligare att lärosätena använder högskoleprovsresultat för att särskilja sökande med likvärdiga meriter i betygsurvalet. För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet. Vid likvärdiga meriter, det vill säga samma resultat, används lottning.

Meritvärdering av utländska betyg

Meritvärdering av utländska betyg är något olika beroende på utländskt betygssystem. Så här räknas betygen om, Antagning.se.

Information om hur utländska betyg ska meritvärderas finns i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, UHRFS 2020:3

Meritpoäng

Alla sökande med utländska betyg får tillgodoräkna sig meritpoängkompensation för uteblivna meritpoäng, som grundar sig på meritvärdet på deras ursprungliga betyg. Den som har ett meritvärde som motsvarar 19 eller mer i den svenska skalan får 2,5 poäng i meritpoängskompensation.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2020:3) (pdf)

Sökande med betyg från IB och EB

Sökande med betyg från International Baccalaureate (IB) och Europaskolorna (EB) kan få tillgodoräkna sig meritpoäng. Hur dessa utbildningar får tillgodoräkna sig meritpoäng framgår av UHRFS 2013:1.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2020:3) (pdf)

Tillägg 2022-02-03:

Vid antagning till vårterminen 2022 och tidigare hade sökande med slutbetyg även möjlighet att få meritpoäng för vissa så kallade områdeskurser. Den möjligheten är borttagen för antagning till utbildningar som startar efter 31 maj 2022. Numera får även sökande med slutbetyg meritpoäng enbart för kurser inom moderna språk/teckenspråk för hörande, engelska och matematik.

Områdesbehörigheterna försvinner 2022, se Antagning.se

Senast uppdaterad: 1 november 2023