Atlas planering 

Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er potentiella Atlaspartner. Ni kan både planera för ett samarbetsprojekt inom ramen för Atlas partnerskap, eller en kommande APL-vistelse inom Atlas praktik. Programmet ska främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. 

Vem som kan söka

Organisationer som kan söka är förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildningen.

Vad ni kan söka för

Planering av partnerskap med förskolor, skolor eller andra utbildningsinstitutioner i ett annat land eller planering av APL utomlands på företag eller organisationer.

Möjliga samarbetsländer

Samtliga länder i hela världen. 

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Programmet ger möjlighet att med hjälp av internationella kontakter förverkliga läroplanens mål. En planeringsresa ska utgå från identifierade utvecklingsbehov inför framtida samarbetsprojekt inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik.

Att tänka på inför ansökan 

Ansökan skickar du in senast sista ansökningsdag klockan 12:00. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.   

Det är ni som svensk skolenhet som fyller i och skickar in den digitala ansökan. Tänk på att: 

 • Fyll i den obligatoriska mallen för avsiktsförklaring/Letter of Intent som ska bifogas korrekt ifylld. Observera att mallen är uppdaterad för 2023!
 • Som enskild skolenhet kan ni ansöka om flera Atlas planering i samma ansökningsomgång.
 • Projektet ska förankras på skolan och erfarenheterna ska integreras i undervisningen. 

Ni som projektägare bestämmer själva vilka ni vill samarbeta med.

Detta ska ansökan innehålla

 • Beskriv målen med planeringsresan med koppling till verksamhetens utvecklingsbehov
 • Beskriv projektets upplägg och aktiviteter
 • Bifogad obligatorisk korrekt ifylld mall för avsiktsförklaring/Letter of Intent.

Obligatorisk mall för avsiktsförklaring/ Letter of Intent

Guide till ansökan

I guiden beskriver vi steg för steg hur du ska fylla i ansökan.

Guide till Ansökan

När du skickat in

När du fyllt i och skickat in er ansökan skapas ett diarienummer. Det använder ni i all kontakt med Universitets- och högskolerådet.

En bekräftelse på att er ansökan tagits emot skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot.

Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas till den e-postadressen samt till rektor/rektors motsvarighet e-postadress.

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare kontaktpersoner i systemet, som då också får samtliga besked och beslut angående ert ärende.

Så bedöms er ansökan 

Bedömningen görs i två steg:

1. Giltighetsgranskning

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdagansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
 • Sökande är behörig organisation.
 • Partnern är en giltig partner.
 • Projektet sker inom giltig projektperiod.
 • Projektet sker i giltigt land.
 • Ansökan är komplett där korrekt ifylld mall för Avsiktsförklaring/Letter of Intent är bifogad.

Om flera partners finns ska ansökan innehålla en avsiktsförklaring/Letter of Intent från varje partnerorganisation.

2. Kvalitetsbedömning

Bedöms ansökan som giltig går den vidare till kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Besked om beslut

Beslut meddelar vi tidigast 10 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kommer per e-post till angivna kontaktpersoner samt till rektor eller rektors motsvarighet. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer, kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Vad ni kan göra 

 • Planering av partnerskap med förskolor, skolor eller andra utbildningsinstitutioner i ett annat land (ensidig eller ömsesidig).
 • Planering av APL utomlands på företag eller organisationer (ensidigt). För planering av APL är det inte möjligt att bjuda in utländsk part till Sverige.

Vi beviljar inte bidrag för rena fortbildningsresor eller studiebesök.

Planering av ett Atlas partnerskap 

Planeringsresan ska ge förutsättningar för ett kommande kvalitativt samarbete. Resan måste utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter som kan ta sig uttryck i form av brevväxling, samarbete över nätet, klass- eller lärarutbyten, utvecklingsprojekt med mera.

Vilka som kan söka

För planering inför Atlas partnerskap:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning inklusive allmän kurs på folkhögskola
 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer
 • Internationella skolor som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) eller en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma lag.
 • Anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Förordning (2015:805).

Giltiga deltagare

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal
 • Elever på aktuella skolor

En resa kan omfatta maximalt fyra deltagare, varav högst två elever, från respektive land. Maximalt 8 deltagare per projekt.

Associerade partners – från till exempel utbildningsförvaltningar eller central förvaltning – kan också delta i planeringsresan om det finns ett välmotiverat syfte. De kan dock inte söka.

Giltig partnerorganisation

För planering inför partnerskap ska samarbetspartner vara en förskola, skola eller utbildningsorganisation med giltig målgrupp som kan söka Atlas partnerskap. Samarbeten är även möjliga mellan utbildningsnivåer, dock högst gymnasial nivå. Frivilligorganisationer är endast giltiga partnerorganisationer i de fall de bedriver skolor med formell undervisning.

Planering av Atlas praktik (APL)

Planeringsresan ska ge förutsättningar för en kommande kvalitativ APL-vistelse utomlands.

Det är möjligt att få bidrag för maximalt fyra deltagare per resa. Högst två deltagare kan vara elever från samma skola eller organisation.

Vilka som kan söka

 • Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för anpassad gymnasieskola, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram.
 • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Giltiga deltagare

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal.
 • Elever på aktuella skolor.

En resa kan omfatta maximalt fyra deltagare, varav högst två elever, från Sverige till utlandet. Maximalt 4 deltagare per projekt.

Associerade partners – från till exempel utbildningsförvaltningar eller central förvaltning – kan också delta i planeringsresan om det finns ett välmotiverat syfte. De kan dock inte söka.

Giltig partnerorganisation

För planering inför APL-vistelse kan samarbetspartner vara företag, organisationer eller skolor utomlands. APL-vistelse på en skola är endast möjlig om APL-platsen följer riktlinjer för APL. APL-vistelse på en svensk skola utomlands är ej giltigt.

Möjliga samarbetsländer och visum 

Planeringsresor är möjliga att genomföra i hela världen utanför EU/EES. 

För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat).

Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Sweden Abroad (engelska).

Ekonomi och bidrag  

Schablonbelopp 

Bidraget beviljas i form av schabloner per deltagare:  

 • Europa utanför EU/EES 10 000 kronor 
 • Övriga världen 20 000 kronor 

Giltiga och ogiltiga kostnader  

Tänk på att kontrollera era planerade kostnader mot aktuell omgångs allmänna villkor. Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel. 

Utbetalning av bidraget  

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Universitets- och högskolerådet betalar ut sina bidrag utan moms.

För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Eftersom Atlas planering är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18 för gymnasieskolan) ska planeringsresan utomlands för eleverna också vara det.

Läs mer om avgifter på Skolverkets webbplats.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför alltid kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i sju år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76 

Större förståelse för världen

Två förskolor i Vänersborg samarbetar med en förskola i Omaruru, Namibia kring barnkonventionen och de globala målen för hållbar utveckling.

Så funkar det

Att komma igång med ett internationellt samarbete kräver en del planering. Ett bra första steg för dig och dina kollegor är att åka på en planeringsresa.