Erasmus+ ambassadörer

Vem som kan söka

Lärosäten och yrkesutbildningar.

Vad ni kan söka för

Ni söker en klumpsumma för arvode till ambassadörerna. En viss del kan också användas för att täcka kostnader relaterade till ambassadörernas aktiviteter.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024 kl 23:59

Universitets- och högskolerådet vill intressera fler svenska studenter och elever till att plugga eller göra sin praktik utomlands via Erasmus+. Därför kan lärosäten och yrkesutbildningar ansöka om medel för arvode till så kallade Erasmus+ ambassadörer. Ambassadörerna är studenter eller elever som har varit på utbyte eller praktik och vill inspirera och informera andra.

Bidrag i form av en klumpsumma

Ni söker en klumpsumma som i huvudsak ska bidra till arvodet för ambassadörerna under ett läsår. En viss del av summan kan även användas för att täcka kostnader relaterade till aktiviteter där ambassadörerna deltar (exempelvis material för att marknadsföra aktiviteterna).

Belopp att söka

 • 8 750 kronor för minst 50 timmar
 • 17 500 konor för minst 100 timmar
 • 26 250 kronor för minst 150 timmar
 • 35 000 kronor för minst 200 timmar

UHR kan bevilja max 35 000 kronor per organisation. De beviljade medlen är ett komplement till utbytesambassadörsverksamheten och ger inte en heltäckande finansiering. 

Hur går ansökan till?

Det är ni själva på lärosätet eller organisationen som ansöker om medel och som ansvarar för att hitta lämpliga studenter eller elever till uppdraget.

Exempel på aktiviteter

Vi välkomnar kreativa initiativ på aktiviteter som Erasmus+ambassadörerna kan medverka i för att nå ut och inspirera studenter till utlandsstudier eller praktik. Vid rekrytering av ambassadörer bör lärosätet inkludera olika erfarenheter som studenter kan känna igen sig i. Studentambassadörer bör kunna inspirera och agera förebilder även bland grupper som är underrepresenterade i utbytessammanhang. Det kan exempelvis handla om studenter på vissa utbildningar där mobiliteten bör öka, studenter som har studerat eller praktiserat i länder dit mobiliteten är låg eller studenter som på olika sätt har mött utmaningar på vägen eller har visat särskilt mod vid genomförandet av ett utbyte.

 • Mingla med studenter på informationsmöten som lärosätet anordnar om utlandsstudier.
 • Representera lärosätet på besöksdagar eller utbildningsmässor anordnade av lärosätet.
 • Ha en vlogg eller resedagbok under utbytet.
 • Informera och inspirera till utlandsstudier eller utlandspraktik inför grupper av studenter till exempel i samband med föreläsningar.

Både utresande och inresande studenter kan rekryteras som ambassadörer, under tiden de genomför sitt utbyte och/eller efteråt. Aktiviteterna som anordnas kan vara såväl fysiska som digitala.

Så ansöker du

I ansökan beskriver ni bland annat vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ni planerar att använda Erasmusambassadörer för dessa aktiviteter. Tänk på att ni även kan inkludera tiden för planering av olika evenemang i själva ansökan.

Gör så här:

 • Fyll i ansökningsformuläret och klicka på knappen "Skicka".
  Ansökningsformulär Erasmus+ ambassadörer.
 • Efter att du skickat in ansökan, kommer du att få ett bekräftelsemejl med en länk till din ansökan längst ned i mejlet. Klicka på länken och spara din ansökan i PDF-format.
 • Skicka in din ansökan i PDF-format till: registrator@uhr.se senast den 31 maj 2024. Skriv "Ansökan Erasmus+ ambassadörer högre utbildning" i ämnesraden.

Det är först när dessa steg genomförts som ansökan kommer att registreras som inkommen. Enbart de ansökningar som har inkommit per e-post till registrator kommer att behandlas och gå vidare i ansökningsprocessen.

För att få en väl balanserad spridning av organisationer förbehåller vi oss rätten att göra ett urval eller en justering av sökt belopp om summan sökta medel är större än vad som finns att fördela.

Besked om beslut

Vi lämnar besked inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Rapportering

Efter projektets slut ska lärosätet skicka in en kort narrativ rapport till UHR. Bifoga inte en ekonomisk redovisning vid rapporteringstillfället.

 1. Fyll i rapportformuläret. När du skrivit klart, klicka på knappen "Skicka".
 2. Du kommer till en sammanfattningssida, klicka på PDF-symbolen högst upp i vänstra hörnet.
 3. Spara rapporten och skicka den i PDF-format per e-post till: registrator@uhr.se senast sista rapporteringsdag.
 4. Skriv i ämnesraden i mejlet: Rapportering Erasmus+ ambassadörer högre utbildning 2023/2024 och ert diarienummer (finns i ert beslut).
 5. När dessa steg är genomförda registreras er rapport som inkommen.

Observera att det endast är rapporter som skickats in per mejl till registrator som vi betraktar som inkomna.

Rapporteringsformulär

Rapportera senast 1 oktober 2024. Formulär för rapportering publiceras senare.

Spara underlag

Vid en eventuell revision ska ni kunna visa underlag för hur ni har använt bidraget. Ni måste spara underlagen för aktiviteterna i fem år.

Eventuell återbetalning

Om de medel ni beviljats inte används i avsett syfte kan UHR komma att kräva återbetalning.

Beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar Erasmus+ ambassadörer högre utbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ambassadörer högre utbildning 2022 (pdf)

Exempel på aktiviteter

Vi välkomnar kreativa initiativ på aktiviteter som Erasmus+ambassadörerna kan medverka i för att nå ut och inspirera till utlandspraktik.

Vid rekrytering av ambassadörer bör er organisation inkludera olika erfarenheter som studerande kan känna igen sig i. Ambassadörerna bör kunna inspirera och agera förebilder även bland grupper som är underrepresenterade i utbytessammanhang. Det kan exempelvis handla om studerande på vissa yrkesutbildningar där mobiliteten bör öka.

Exempelvis kan ambassadörerna

 • Mingla med studerande på öppet hus och mässor som organisationen anordnar.
 • Informera och inspirera inför grupper av studerande, till exempel i samband med informationsmöten som organisationer anordnar om utlandspraktik.
 • Ha en blogg eller resedagbok under utbytet.

Aktiviteterna som anordnas kan vara såväl fysiska som digitala.

Så ansöker du

I ansökan beskriver ni bland annat vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ni planerar att använda Erasmusambassadörer för dessa aktiviteter. Tänk på att ni även kan inkludera tiden för planering av olika evenemang i själva ansökan.

Gör så här:

 • Fyll i ansökningsformuläret och klicka på knappen "Skicka".
  Ansökningsformulär Erasmus+ ambassadörer.
 • Efter att du skickat in ansökan, kommer du att få ett bekräftelsemejl med en länk till din ansökan längst ned i mejlet. Klicka på länken och spara din ansökan i PDF-format.
 • Skicka in din ansökan i PDF-format till: registrator@uhr.se senast den 31 maj 2024. Skriv "Ansökan Erasmus+ ambassadörer yrkesutbildning" i ämnesraden.

Det är först när dessa steg genomförts som ansökan kommer att registreras som inkommen. Enbart de ansökningar som har inkommit per e-post till registrator kommer att behandlas och gå vidare i ansökningsprocessen.

För att få en väl balanserad spridning av organisationer förbehåller vi oss rätten att göra ett urval eller en justering av sökt belopp om summan sökta medel är större än vad som finns att fördela.

Besked om beslut

Vi lämnar besked inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Rapportering

Efter projektets slut ska du skicka in en kort narrativ rapport till UHR. Du behöver inte bifoga en ekonomisk redovisning vid rapporteringstillfället.

 1. Fyll i rapportformuläret. När du skrivit klart, klicka på knappen "Skicka".
 2. Du kommer till en sammanfattningssida, klicka på PDF-symbolen högst upp i vänstra hörnet.
 3. Spara rapporten och skicka den i PDF-format per e-post till: registrator@uhr.se senast sista rapporteringsdag.
 4. Skriv i ämnesraden i mejlet: Rapportering Erasmus+ ambassadörer yrkesutbildning 2023/2024 och ert diarienummer (finns i ert beslut).
 5. När dessa steg är genomförda registreras er rapport som inkommen.

Observera att det endast är rapporter som skickats in per mejl till registrator som vi betraktar som inkomna.

Rapporteringsformulär

Rapportera senast 1 oktober 2024. Formulär för rapportering publiceras senare.

Spara underlag

Vid en eventuell revision ska ni kunna visa underlag för hur ni har använt bidraget. Ni måste spara underlagen för aktiviteterna i fem år.

Eventuell återbetalning

Om de medel ni beviljats inte används i avsett syfte kan UHR komma att kräva återbetalning.

Villkor för att söka medel för Erasmus+ ambassadörer inom högre- och yrkesutbildning (HE och VET):

§1 Sökande organisation inom HE måste ha ett giltigt Erasmus Charter for Higher Education, ECHE. Inom VET ska organisationen vara ackrediterad.

§2 Endast en ansökan per omgång – den senast inskickade ansökan gäller.

§3 Bidrag söks i form av klumpsumma.

§4 UHR förbehåller sig rätten att justera sökt belopp.

§5 Medel ska användas för att arvodera Erasmus+ambassadörer. Organisationen kan även täcka andra kostnader relaterade till ambassadörsuppdraget, som t ex planering och trycksaker.

§6 Organisationen får besked om tilldelade medel efter beslut av UHR. Beslutet kan inte överklagas.

§7 Tilldelade medel ska användas under läsåret 2024/2025.

§8 Organisationen ansvarar för att hitta lämpliga ambassadörer för uppdraget.

§9 Organisationen ska upprätta en plan för vad Erasmus+ ambassadörerna ska göra under den kontrakterade perioden (läsåret).

§10 Organisationen ska rapportera vilka aktiviteter som genomförts senast den 1 oktober 2025.

§11 Om organisationen inte inkommer med sin rapport senast den 1 oktober 2025 ska hela det beviljade beloppet återbetalas till UHR.

§12 Efter att UHR godkänt rapporten får organisationen ett avslutningsbrev av UHR och ärendet avslutas.

Ambassadörer högre utbildning

eplushogre@uhr.se

Ambassadörer yrkesutbildning

ka1yrkes@uhr.se