Nordplus horisontal

Nordplus horisontal ger möjlighet till samarbete mellan olika utbildningssektorer i de nordiska och baltiska länderna. Programmet ger stöd för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus – exempelvis projektsamarbete, nätverk, språkprogram och konferenser.

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande. Ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika utbildningssektorer inom Nordplusprogrammet – förskola och skola, högre utbildning och/eller vuxnas lärande. Ansökan ska dessutom involvera minst tre parter från tre olika deltagarländer

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus – exempelvis projektsamarbete, nätverk, språkprogram och konferenser.

Länder som deltar

Länder i Norden och Baltikum.

Nordplus horisontal är en möjlighet att få stöd för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus. En ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika sektorer. Detta kan vara olika utbildningssektorer, till exempel mellan högre utbildning och grundskola, eller mellan organisationer, institutioner och företag i offentlig och privat sektor, förutsatt att det är utbildningssamarbete som de söker stöd för. Ansökan ska involvera minst tre parter från tre olika deltagarländer.

Mål med Nordplus horisontal

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus horisontal de här specifika målen:

 • Att ge stöd till nätverk och projekt där organisationer från flera utbildningssektorer deltar.
 • Att ge stöd till innovativa projekt som tar upp nya, breda och komplexa problemställningar och utmaningar.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag genom Nordplus horisontal för att genomföra följande aktiviteter:

 • Workshops.
 • Seminarier för erfarenhetsutbyten.
 • Konferenser.
 • Studier och analyser.
 • Statistikprojekt.
 • Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet.
 • Producera material för språkinlärning, undervisning och översättning, eller ta tillvara material från andra fackområden.
 • Etablera nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar.
 • Publicera, distribuera och utbyta resultat och erfarenheter från utbildningsområdet.

Mer information om Nordplus horisontal

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Horisontal på Nordplusonline (engelska)

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Om ansökan

Det är möjligt att söka till Nordplus horisontal en gång per år. Sista ansökningsdag 2024 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut i mitten av juni. Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK- Dir) i Norge är huvudadministratör för Nordplus horisontal och skickar ut besluten.

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus horisontal genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK- Dir.) i Norge är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand. Du når dem via e-post nordplus@hkdir.no, telefon +47 55 30 38 00.

Kontaktperson hos oss är Karin Kaikkonen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 64 45.

Två projekt finansierade av Nordplus Horizontal

Se filmer om två norska projekt - bl a "Girls just wanna have fun-damental IT skills" (på engelska).

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!