Så främjade UHR de nationella minoriteterna 2023

UHR arbetar med att sprida kunskap om och främja nationella minoritetsfrågor, för att värna de mänskliga rättigheterna. Det har framkommit nya insikter som spridits under 2023 och som kan användas för att utveckla och förbättra området.

Ny rapport om högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv

Under 2023 publicerade UHR rapporten Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv. Rapporten bygger på intervjuer med ett antal studenter ur dessa mångfacetterade grupper och belyser deras erfarenheter av högre utbildning. Rapporten visar att studenterna har många gemensamma upplevelser och utmaningar. Okunskap, osynliggörande och fördomar är något som studenter från nationella minoriteter upplever alltför ofta. Att bli negativt bemött på grund av sin nationella minoritetstillhörighet kan skapa så kallad minoritetsstress. UHR föreslår i rapporten åtgärder som lärosätena kan genomföra i dialog med berörda studenter.

Resultatet av rapporten har presenterats enligt nedan;

  • De nationella minoritetsorganisationerna har tagit del av resultatet vid två tillfällen.
  • Preliminära resultat presenterades vid nätverket Includes konferens i Malmö, 26-28 april.
  • På mänskliga rättighetsdagarna den 24 november berättade UHR om rapporten på ett miniseminarium tillsammans med en romsk studentrepresentant, Valeria Redjepagic.
  • Göteborgs universitet bjöd veckan efter in UHR till en halvdag för alla anställda som baserades på de två rapporter som UHR har publicerat om de nationella minoriteterna, Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter? och Högskolestudier ur ett nationella minoritetsperspektiv. Under temahalvdagen medverkande förutom UHR också Göteborgs stad samt lärare, forskare och studenter från Göteborgs universitet. Dagen avslutades med ett panelsamtal med alla inbjudna.

Under 2024 fortsätter arbetet med att sprida rapporten.

Ladda ner rapporten: Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv (pdf)

Information om att studera nationella minoritetsspråk och kultur

UHR har på olika sätt informerat om möjligheterna att studera nationella minoritetsspråk, till exempel på Studera.nu. Vi tillhandahåller också korta filmer som syftar till att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och att inspirera till högskolestudier, dessa filmer sprids inte bara i UHR:s kanaler utan även av andra aktörer. Ett lektionsmaterial för att informera grundskoleelever om högskolestudier finns också textat på nationella minoritetsspråk.

Utbildningsstatistik nationella minoritetsspråk och kulturer

Information om att studera nationella minoritetsspråk på Studera.nu

Korta filmer: #hjärtespråk

Lektionsmaterial: Välkommen till högskolan

Samråd med företrädare för nationella minoriteter

UHR deltar även årligen i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Via samråden får UHR kunskap om vad de nationella minoriteterna anser vara viktigt att arbeta med och har möjlighet att lyfta olika frågor. En viktig fråga som återkommer i samråden är bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken.

UHR deltog den 10 mars i landsmöte med Europarådets rådgivande kommitté avseende ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

Återrapporteringar av insatser

Mellan 2013 och 2021 återrapporteras det minoritetspolitiska arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som har huvudansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Sedan 2022 rapporterar UHR arbetet till Regeringen via årsredovisningen. Antagningsstatistik rapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget varje år.

Återrapportering 2021 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2020 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2019 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2018 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2017 nationella minoriteter UHR (pdf)

År 2016 återrapporterade UHR direkt till regeringen via myndighetens årsredovisning.

Återrapportering 2015 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2014 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2013 nationella minoriteter UHR (pdf)

Senast uppdaterad: 19 april 2024