Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Organisationer inom områdena förskola och skola, vuxnas lärande och yrkesutbildning kan här söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet inom EU/EES – för både elever, studerande och personal. Syftet är att ni ska höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Ert fokus ska ligga på inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande.

Vem som kan söka

 • Förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.
 • Aktörer inom vuxnas allmänna lärande.
 • Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för exempelvis resor, uppehälle, kurser och administration för att möjliggöra olika utbytesaktiviteter för personal, elever och studerande.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet får personal möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Elever och studerande blir väl rustade för framtiden. De växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva, ökar sina möjligheter till en framtida anställning samtidigt som de får uppleva andra kulturer, språk och miljöer.

Vad ni kan göra

Personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga, både på plats och digitalt.

Elever och studerande kan i grupp eller enskilt studera eller praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands.

Det är även möjligt att bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er skola/organisation. Ni kan också ta emot lärarstudenter från andra länder som vill praktisera.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök.

Vad det ska leda till

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Övergripande mål

De aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Stärka kvaliteten på undervisningen och lärandet genom att

 • stödja lärares, skolledares och annan skolpersonals professionella utveckling
 • främja användningen av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolan
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos skolor att delta i utbyten och samarbeten över nationsgränser och att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet
 • göra studier i ett annat land till en realistisk möjlighet för alla skolelever
 • främja erkännande av de kunskaper elever och personal får under sina utbytesperioder utomlands.
 • Höja kvaliteten på vuxnas formella, informella och icke-formella lärande i Europa inom de nyckelkompetenser som nämns i EU:s ramverk (2018) inklusive grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter, digital kompetens) och andra viktiga kunskaper.
 • Bredda och utöka vuxenutbildningar genom att stödja personalens professionella utveckling och bygga upp vuxenutbildningsanordnares kapacitet.
 • Underlätta genomförandet och tillgången till undervisning av hög kvalitet i alla former av vuxnas lärande samt göra den relevant både för individers behov och behoven i samhället i stort.
 • Bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet.
 • Öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxnas lärande, särskilt genom att främja deltagandet av organisationer som arbetar med personer med begränsade möjligheter, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokala gräsrotsorganisationer.

Aktiviteterna ska bidra till genomförandet av The European Skills Agenda och inrättandet av The European Education Area (den europeiska kompetensagendan och det europeiska utbildningsområdet).

Stärka kvaliteten på den grundläggande och kvalificerade yrkesutbildningen i Europa genom att:

 • stärka nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt språkinlärning
 • stödja utvecklingen av yrkeskunskaper som behövs på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares, utbildares, mentorers och annan personals professionella utveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att:

 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare att genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och samtidigt utveckla internationaliseringsstrategin
 • göra utlandspraktik till en realistisk möjlighet för alla elever och studerande i yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga längden på mobiliteten för att på så sätt stärka kvaliteten och effekten av utbytet
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av de kunskaper som personal och elever får av sin utbytesperiod utomlands, särskilt genom att använda europeiska verktyg och instrument för detta.
 •  

Förväntade resultat, Outcomes and impact of a mobility project, beskrivs i Erasmus+ programhandledning (EU-kommissionens webbplats)

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra klimatsmarta resor och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Stöd och verktyg att använda

Det finns flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

Stöd och användbara verktyg

När du ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? För att ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver du tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse.

Gör en behovsanalys

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Projektorganisation

Bestäm vilka mottagande organisationer ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Aktiviteter i projektet

Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i det mottagande landet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning

Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projektet avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

Det är bra om er organisation har en utvecklingsplan och en övergripande strategi för ert internationella arbete. Projektet och de aktiviteter ni söker för kan då kopplas till den och de behov som ni identifierat.

Frågor att reflektera över

 • Vilka behov har ni – var behöver ni mest utveckla er kompetens?
 • På vilket sätt kan internationellt samarbete och utbyte hjälpa er att nå era mål?
 • Hur följer ni upp, sprider, utvecklar och behåller er nya kompetens?

Ni ska även beskriva hur internationalisering kan bidra till att organisationen uppfyller sina mål.

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål EU:s medlemsländer kommit överens om för Erasmus+, visionen om ett europeiskt utbildningsområde 2025 och Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027.

Ett europeiskt utbildningsområde 2025 på EU-kommissionens webbplats

Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 på EU-kommissionens webbplats

De aktiviteter som ni genomför och som ni får bidrag för ska följa Erasmus kvalitetskriterier, Erasmus quality standards. Kriterierna ger riktlinjer och stöd för hanteringen av de olika moment som ingår i projektet. Det handlar om stöd i ert urval av och förberedelser för deltagare, hur ni definierar, utvärderar och erkänner läranderesultat, hur ni delar och sprider resultat från ert projekt, med mera.

Ni ska säkerställa att de aktiviteter ni genomför sker utifrån ett inkluderande och rättvist perspektiv, att de är miljömässigt hållbara och ansvarsfulla och att ni använder digitala verktyg och lärmetoder som kompletterar deltagarnas fysiska aktiviteter.

Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. För vidare till kollegor, berätta för andra om vad ni gjort, bjud in andra kommuner eller organisationer, gå ut via media, involvera så många i organisationen som möjligt, även de som inte har deltagit själva.

Tips på aktiviteter, kanaler och verktyg

 • Använd befintliga mötesfora inom organisationen.
 • Håll presentationer av erfarenheter för personal, referensgrupper, praktikhandledare på företag i kommunen, branschråd, regionala nätverk.
 • Använd sociala medier under mobiliteten och efter.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av deltagarna.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i mobilitetsaktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Organisationer, lokala politiker och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Webbplatser, webbsidor och sociala medier.
 • Workshops och öppet hus.
 • Mässor, utställningar.
 • Konferenser och seminarier.
 • Press, tv.

För fler tips och råd om hur ni kan kommunicera era projektresultat, se EU-kommissionens guide Så når du ut med ditt projekt (pdf, 4,4 MB).

Logotyp att använda i material

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska unionens logotyp i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Logotyp och information om visuell identitet på EU- kommissionens webbplats.

Ett mobilitetsprojekt omfattar minst två organisationer, en sändande och en mottagande, från olika länder.

Som sändande och sökande organisation ansöker ni om bidrag för er organisation. Ni ansvarar för att samordna och administrera projektet. Ni har också hand om kontraktet, budgeten och rapporteringen. Den mottagande organisationen tar inte del av er budget.

Ni söker för en projekttid från 6 upp till 18 månader och anger hur många ni avser att skicka ut på fortbildningsaktiviteter. Och till vilka länder.

 • För ansökningsomgången under våren kan projektet starta från 1 juni fram till senast 31 december samma år.
 • I de fall en extra ansökningsomgång äger rum under hösten kan projektet starta från 1 januari fram till senast 31 maj året efter.
 • Projektet kan pågå mellan 6 och 18 månader.

Innan deltagaren påbörjar sin aktivitet ska sändande och mottagande organisation tillsammans med deltagaren komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i.

Överenskommelserna definierar parternas respektive rättigheter och skyldigheter med mera. Det finns särskilda formulär för dessa överenskommelser som ni ska använda om ert projekt blir beviljat.

 

Det finns olika vägar att gå för att hitta fortbildningsaktiviteter och platser att jobbskugga och undervisa vid.

Använd EPALE: Kurser och konferenser som arrangeras i olika länder i Europa hittar du bland annat på webbplatsen EPALE. Genom EPALE kan du också dels hitta, dels efterlysa organisationer att jobbskugga och undervisa vid.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

European School Education Platform är en mötesplats för alla aktörer inom skolutbildningssektorn – skolpersonal, forskare, beslutsfattare och andra yrkesverksamma. Den omfattar alla nivåer från förskoleverksamhet till grund- och gymnasieskolan samt gymnasieskolans yrkesprogram. Plattformen är dessutom hemvist för eTwinning – nätverket och samarbetsytan för skolor i Europa.

Kurser och arbetsplatser på webbplatsen European School Education Platform

Genom eTwinning kan du hitta skolor och samarbetspartners. Det du behöver göra inledningsvis är att registrera dig via eTwinning.net. Registreringen är gratis. För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

Mer om eTwinning

Kontaktseminarier: Genom Erasmus+ kontaktseminarier träffar du kollegor från andra organisationer i Europa som söker partners inom ett specifikt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. En del av seminarier är tematiska, det vill säga större fokus läggs på temat än på kontaktskapandet. En del av aktiviteterna genomförs online, en del i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Mer om Erasmus+ kontaktseminarier

Kontakta tidigare deltagare: I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade projekt inom Erasmus+. Du får där tillgång till namnen på de organisationer som deltar. Ett bra sätt kan vara att kontakta svenska organisationer som deltar i projekt och be om tips på kurser eller platser att jobbskugga och undervisa vid.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för projektresultat

Kollegor, vänner och bekanta: Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Utländska myndigheter: Lokala och regionala myndigheter i de länder ni planerar att genomföra fortbildningsaktiviteten kan ibland stå till tjänst.

 

Organisationer och aktörer verksamma inom områdena skola och förskola, vuxnas allmänna lärande och yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka. Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Skola och förskola

Förskolor och skolor enligt Skolenhetsregistret (Skolverkets webbplats) som kan söka inom område skola:

 • förskolor
 • förskoleklasser
 • grundskolor
 • anpassade grundskolor
 • specialskolor
 • sameskolor
 • gymnasieskolor (högskoleförberedande program)
 • anpassade gymnasieskolor (högskoleförberedande program)

Övriga som kan söka är

 • huvudmän, kommunala eller fristående
 • regioner
 • andra organisationer verksamma inom skolsektorn, som till exempel branschråd, fackförbund, intresseorganisationer.

Vuxnas lärande

Exempel på organisationer som kan söka inom område vuxnas lärande:

Aktörer inom formell, icke-formell och informell vuxenutbildning som till exempel

 • kommunal vuxenutbildning
 • folkbildning
 • frivilligorganisationer
 • bibliotek
 • museer.

Yrkesutbildning

Exempel på organisationer som kan söka inom område yrkesutbildning:

 • gymnasieskolor (yrkesprogram)
 • gymnasiesärskolor (yrkesprogram)
 • folkhögskolor
 • YH-utbildningar
 • vuxenutbildning (yrkesprogram)
 • kommuner
 • myndigheter
 • företag och föreningar.

Aktiviteterna ni söker bidrag för ska ske i samarbete med organisationer och personer från Erasmus+ programländer. Det är lite olika regler som gäller för olika utbildningsområden. 

För alla områden

Lärare, personal med pedagogiskt uppdrag och annan personal får här möjlighet att undervisa vid en mottagande organisation i ett annat Erasmus+ programland. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare och annan personal kan fortbilda sig i ett annat programland genom kurser och seminarier, fysiskt och digitalt. Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Innehållet måste också vara relevant för deltagarnas yrkeskompetens samt projektets eller ackrediteringens mål.

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges personal möjlighet att lära av kollegor vid en relevant organisation verksam inom utbildningsområdena skola/förskola, vuxnas lärande eller yrkesutbildning. Perioden på plats (fysiskt i ett annat programland) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

För område förskola och skola

För alla aktiviteter för elever kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet, studier eller praktik

En elev kan studera vid en mottagande skola eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden kan vara antingen från 10 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till  365 dagar (lång mobilitet). För elever med särskilda behov kan minsta antal dagar vara två.

Mobilitet för grupp av elever, gemensamt lärande

Elevgrupper kan träffa elevgrupper från en mottagande skola i ett annat land för ett gemensamt lärande genom olika aktiviteter. Aktiviteterna måste planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. Tiden på plats kan vara från 2 upp till 30 dagar. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

Tänk på

Enstaka kurser, som till exempel en språkkurs, är inte giltiga aktiviteter.

För område vuxnas lärande

För alla aktiviteter för studerande kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Fokus för sektor KA1 vuxnas lärande är vuxnas allmänna lärande. Verksamheterna som kan beviljas bidrag inom sektorn syftar till att rusta deltagarna för framtiden, möjliggöra så att de blir mer delaktiga i samhället och ökar sina möjligheter till en framtida anställning.

Vid val av studerande som deltar bör projekten sträva efter en inkluderande och balanserad deltagarsammansättning och att en betydande andel av deltagarna är deltagare med begränsade möjligheter, i enlighet med målen för sektorn

Individuell mobilitet

En studerande/deltagare kan studera vid en partnerorganisation eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden på plats kan vara antingen från 2 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till 365 dagar (lång mobilitet), exklusive digitala aktiviteter. Studerande/deltagaren ska ha ett individuellt lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Sektor KA1 Vuxnas lärande är indelad i tre olika kategorier för utbildning och lärande; formell, icke-formell och informell.

Notera att även olika former av individuell vägledning och stöd kan vara relevant för projekt inom sektor vuxnas lärande, t ex arbete som digitaliseringsstrateg eller konsumentvägledare. I ansökan behöver ni då lyfta den utbildning eller vägledning som ges, motivera varför detta är att anse som informellt eller icke-formellt lärande mot vuxna deltagare, samt hur projektet avser att gagna deltagaren/”learner”.

Mobilitet för grupp av studerande

En grupp studerande kan tillbringa en period för innovativt lärande som organiseras i samarbete mellan sändande och mottagande organisationer i ett annat programland. Det kan innebära en kombination av formellt, icke-formellt och informellt lärande. Gruppmobiliteter ska fokusera på ett av följande områden: utveckla nyckelkompetenser, medborgarskap och demokrati, EU:s värdegrund, hållbarhet, digitalisering, stöd till studerande med begränsade möjligheter. 

Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar. Notera att vid gruppmobilitet så behöver pedagogisk personal vara medföljande och medverka i genomförandet av programmet.

För område yrkesutbildning

För alla aktiviteter för nämnda studerande kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet

Praktik från 10 upp till 89 dagar:

Studerande kan praktisera vid en mottagande skola eller annan relevant organisation utomlands. För studerande med särskilda behov och begränsade möjligheter kan minsta antal dagar vara två.

Praktik från 90 upp till 365 dagar:

Studerande kan praktisera vid en mottagande skola eller annan relevant organisation en längre period utomlands (så kallad ErasmusPro). 

Praktikperioden, oavsett längd, måste innehålla en stark arbetsplatsförlagd del. Om praktik görs på en skola måste minst hälften av mobilitetens dagar genomföras i en skolmiljö med specifikt designade lokaler för arbetsplatsförlagt lärande (verkstäder, labb-miljöer, skolkök osv).

Yrkestävlingar från 1 upp till 10 dagar:

Studerande kan delta i olika yrkestävlingar. Bidrag för medföljande lärare eller annan personal finns att söka.

Mobilitet för grupp av studerande, gemensamt lärande

Aktiviteten mobilitet för grupp av studerande är en giltig aktivitet från och med 2024 års utlysning. Det innebär att ni som söker 2024 och framåt kan genomföra den här aktiviteten för era studerande.

Studerande upp till och med gymnasial nivå kan delta i lärande utomlands tillsammans med studerande från en mottagande yrkesutbildningsanordnare. Lärandeaktiviteterna ska planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar. Enstaka kurser, som till exempel språkkurser, är inte giltiga aktiviteter. Notera även att gruppmobiliteter inte omfattar studerande på utbildningar på eftergymnasial nivå (till exempel yrkeshögskola och fjärde tekniskt år).

Övriga aktiviteter, för alla områden

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 10 dagar till maximalt 365 dagar. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny mottagande organisation/partnerorganisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Att delta i förberedande besök för kurser är dock inte möjligt.

Även elever eller studerande som ska tillbringa en längre period utomlands och elever eller studerande med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Max tre personer kan delta i förberedande besök och ni kan få bidrag för antalet personer som deltar. Förberedande besök kan genomföras vid samma värdorganisation endast en gång inom projektperioden.

En medföljande är en person som följer med en deltagare med begränsade möjligheter, ungdomar som sällan varit utomlands eller minderåriga för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, studerande eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Gruppmobilitet ska alltid genomföras med en eller flera medföljande vuxna personer. För att underlätta lärandeprocessen ska huvudansvariga medföljande vara lärare eller utbildade pedagoger.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

De kvalitetskriterier som används vid bedömningen av ansökan ger mer information om vilka frågor er ansökan bör svara på.

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, påverkan, proportionalitet, röd tråd och relevant mottagande organisation ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet. För godkänd ansökan krävs minst 60 poäng samt minst 50 procent av respektive bedömningskriterium.

Som sökande organisation kan ni bara beviljas ett (1) projekt inom Erasmus+ mobilitet per sektor/utbildningsområde per år.

Är er organisation med i ett ackrediterat konsortium går det att få medel via det ackrediterade konsortiet parallellt med den här typen av projekt (inom samma budgetår). Ni kan söka korttidsprojekt även om ni är konsortiemedlem i annat projekt.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden, registrera uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan ansökningsformuläret fylls i.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Er organisation behöver inte registreras igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

De medel som beviljas ska bidra till att täcka resor, dagligt uppehälle och eventuella kostnader för förberedelser med mera. Budgeten baseras på schabloner.

Kostnader du kan söka bidrag för:

 • Resor och uppehälle
 • Organisationsstöd - bidrag för att hantera projektet
 • Inkluderingsstöd - bidrag för deltagare och medföljande med begränsade möjligheter
 • Förberedande besök
 • Kursavgifter
 • Språkstöd
 • Dyra inrikesresor(exceptional costs)

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

Får du tekniska problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress erasmusplus@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast inom 24 timmar efter ansökningsdeadline för att vi ska kunna hjälpa dig.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi snabbare hjälpa till om det blir tekniska problem.

Ansökan måste du ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att vara giltig och komma med i ansökningsomgången.

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en bra, relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel. Med de råd vi ger vill vi hjälpa dig att skriva en bra och korrekt ansökan. Projektet ska koppla till Erasmus+ mål och syften.

Stöd till ansökan finns i ansökningsformuläret på EU-kommissionens webbplats.

Kom på våra ansökningsseminarier där vi ger stöd och råd. Aktuella seminarier hittar du i vår evenemangskalender.

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Ett EU Login behövs för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan:

Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

 • Organisationens/deltagarnas identifierade utvecklingsbehov.
 • Vad ni vill uppnå med projektet, målet med projektet.
 • Hur målet är kopplat till de identifierade utvecklingsbehoven.
 • Hur ni ska utvärdera om målet har uppfyllts.
 • Innehållet i de aktiviteter ni planerar att genomföra.
 • Vilka resultat ni förväntar er att aktiviteterna ska ge.
  (Vad aktiviteterna kommer att ge deltagarna, vad de ska lära sig. Till vilka mål de planerade aktiviteterna bidrar. Hur aktiviteterna bidrar till målen. Hur ni ska utvärdera om de förväntade resultaten uppnåtts.)
 • Hur ni ska välja deltagare till de aktiviteter ni planerar.
  (Urvalsprocess och kriterier ni planerar att använda. Varför ni väljer att använda den metoden för urvalet.)
 • Hur ni ska integrera resultaten från genomförda aktiviteter i det ordinarie arbetet.
 • Hur ni delar och sprider resultaten.
 • Projektbudget.
 • Erasmus kvalitetskriterier: försäkran om att ni följer riktlinjerna.

När du öppnar länken till ansökningsformulären kommer du till samtliga ansökningsformulär för Erasmus+. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU-login. När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Det går bra att skriva på svenska. Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Kontrollera att du fyllt i alla budgetposter, exempelvis att du fyllt i posten för kursavgift om ni söker kurser, innan du skickar in ansökan.

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Skola och förskola

För dig som ska fylla i ansökan för område skola och förskola:

Välj ansökningsformulär KA122-SCH, Short-term projects.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande

För dig som ska fylla i ansökan för område vuxnas lärande:

Välj ansökningsformulär KA122-ADU, Short-term projects.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning

För dig som ska fylla i ansökan för område yrkesutbildning:

Välj ansökningsformulär KA122-VET, Short-term projects.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Besked om beslut

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Minst 60 poäng för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Begära ändring av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi ändrar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

I vår prövning av er begäran kan vi enbart ta hänsyn till brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ändra. Det är inte heller möjligt att överklaga beslutet till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska du inom tre veckor från datum för beslut, skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få ändrat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.semed ämnesraden "Begäran om ändring".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se om du har frågor. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Utbetalning av bidrag

Blir ert projekt beviljat kommer ni att teckna ett kontrakt. Det beviljade bidraget betalas ut till det bankkonto som ni kommer att ange i samband med kontrakteringen.

Beviljade bidrag betalas vanligtvis ut i två omgångar:

 • Den första utbetalningen på 80 procent av ert beviljade bidrag betalar vi ut i början av projektet.
 • Efter avslutat projekt skickar ni in en slutrapport. När denna är godkänd av UHR räknas er förbrukade budget ut och därefter sker en andra utbetalning eller ett återkrav beroende på utfallet.

Vid bedömningen och beräkningen av hur mycket bidrag som kan beviljas tas hänsyn till

 • antal deltagare och aktivitetsperiodernas längd,
 • tilldelad budget för mobilitetsprojekt för sektorn.

Skola och förskola

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet skola, kontakta oss på e-post ka1skola@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00. Vi finns tillgängliga på följande tider under vår- och höstterminens helgfria vardagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 9:00-11:00
 • Onsdag 14:30-16:30
 • Torsdag 8:30-10:30
 • Fredag 8:00-10:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:

 • Peter Eriksson
 • Victoria Gomez
 • Minna Thunberg
 • Maja Holmqvist
 • Ellen Halkjaer
 • Lorana Kuruzovic
 • Malin Palm
 • Sofia Sik Book

Vuxnas lärande

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande, kontakta oss på e-post ka1vux@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 04 18. Vi finns tillgängliga på följande tider, helgfria dagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 14:00-16:00
 • Fredag 9:00-12:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande:

 • Jim Haney
 • Carina Johansson

Yrkesutbildning

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, kontakta oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 04 18. Vi finns tillgängliga på följande tider, helgfria dagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 14:00-16:00
 • Fredag 9:00-12:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

 • Nichlas Malmdahl
 • Carmen Munoz Escalante
 • Sara Österberg
 • Helena Legnell
 • Susanna Lorentz
 • Kajsa Gomez Svensson
 • Guo Wei
 • Ida Kettley