Inkludering och mångfald

Alla individer – oavsett förutsättningar – ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Här får du information om hur programmet stödjer inkludering och mångfald och hur ni i er organisation kan verka för att fler ska kunna delta i europeiska utbyten och samarbeten.

Ett mål med Erasmus+ är att fler personer med begränsade möjligheter eller underrepresenterade grupper ska delta i internationella utbyten. Möten mellan personer från olika bakgrunder och med olika förutsättningar är en viktig del. Förutom att bidra till ökad utbildningskvalitet ger ett internationellt utbyte nya perspektiv och nya kunskaper som kan bidra till ökad sammanhållning i samhället. Genom ett partnerskapsprojekt kan ni också samarbeta med organisationer i andra länder för att på olika sätt bidra till inkludering och mångfald.

Implementation guidelines – Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy på EU-kommissionens webbplats

Universitets- och högskolerådets strategi för inkludering och mångfald i Erasmus+ 2021-2027 (pdf)

Stegvis internationalisering för ökad inkludering

Erasmus+ erbjuder inkluderingsbidrag och andra stöd och resurser för att möjliggöra deltagande för alla, oavsett bakgrund eller livssituation. De olika projektformaten i Erasmus+ möjliggör internationella utbyten och samarbeten utifrån individens och organisationens förutsättningar.

En start kan vara att börja på hemmaplan med ett internationellt samarbete online, exempelvis via eTwinning, eller genom en så kallad blandad mobilitet där virtuell och fysisk mobilitet kombineras.

Nästa steg kan vara en kortare internationell mobilitet på några dagar med en grupp elever eller studenter och personal från organisationen, eller med en medföljande stödperson.

På så sätt kan personer växa genom stegvisa utmaningar för att sedan ta klivet att göra till exempel yrkespraktik eller läsa en termin på ett universitet i ett annat land.

Mer om Erasmus+ mobilitet

Mer om eTwinning

En motsvarande resa för en organisation kan vara att börja med ett småskaligt partnerskap och genomföra ett mindre projekt tillsammans med en organisation i ett annat land. Med den erfarenheten kan nästa steg bli att delta i ett större samarbetspartnerskap med flera organisationer.

Mer om Erasmus+ småskaliga partnerskap

Mer om Erasmus+ samarbetspartnerskap

Vad som kan utgöra hinder till att delta

För att bredda deltagandet är det viktigt att ni redan i planeringen tittar på vad som kan stå i vägen för att elever, studenter, lärare eller annan personal ska kunna delta och vilka grupper som kan vara underrepresenterade.

Med begreppet begränsade möjligheter avses faktorer som kan innebära hinder för att delta i en Erasmusaktivitet, exempelvis:

Erasmus+ erbjuder särskilt inkluderingsstöd men också olika utbytesformat för att en person med funktionsnedsättning och/eller långvarigt nedsatt hälsa ska kunna delta fullt ut i Erasmusaktiviteter.

Låga kvalifikationer såsom låga betyg ska inte vara en exkluderande faktor för att få delta i Erasmusaktiviteter. Ni ska i din organisation ha en helhetssyn och även räkna med andra aspekter i urvalet av deltagare.

Låga kvalifikationer såsom låga betyg ska inte vara en exkluderande faktor för att få delta i Erasmusaktiviteter. Ni ska i din organisation ha en helhetssyn och även räkna med andra aspekter i urvalet av deltagare.

Kulturella och språkliga faktorer kan i vissa fall utgöra barriärer för internationell mobilitet. Din organisation bör ge deltagarna det språkliga och kulturella stöd de behöver för att kunna delta i Erasmusaktiviteter, bland annat genom förberedelser och uppföljning. Erasmus+ erbjuder stöd för språkstudier och teckenspråk. 

Olika typer av sociala och ekonomiska faktorer kan utgöra hinder för att delta i Erasmusaktiviteter beroende på sammanhanget.

En begränsande faktor kan vara diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Din organisation ska utforma rättvisa, jämlika och inkluderande processer i Erasmusaktiviteterna.

Att bo i glesbefolkade eller avlägsna områden, eller orter med begränsad samhällsservice kan försvåra ens tillgång till Erasmusaktiviteter. Det finns möjlighet att ansöka om extra finansiering för särskilt dyra resekostnader.

Stöd och resurser underlättar för deltagare med begränsade möjligheter

För att underlätta ert arbete med inkludering och mångfald i projektet erbjuder Erasmus+ olika slags stöd och resurser.

Det finns särskilt riktade bidrag för att täcka omkostnader som möjliggör deltagande för personer med begränsade möjligheter. 

Inkluderingsbidrag för både deltagare och organisationer

Det finns ett särskilt inkluderingsbidrag som täcker eventuella merkostnader för att personer med begränsade möjligheter ska kunna genomföra internationell mobilitet. En del av inkluderingsbidraget finansierar de insatser ni gör för att tillgängliggöra Erasmusaktiviteter.

Förberedande besök

Inom ramen för ett beviljat Erasmus+projekt kan ni använda bidrag för att genomföra förberedande besök hos värdorganisationer. Till exempel kan ni då säkerställa att mobiliteter kan genomföras på ett inkluderande sätt som tar hänsyn till deltagarnas behov.

Stöd för språkstudier

Erasmus+ erbjuder stöd för språkstudier genom antingen Erasmus+ Online Language Support eller genom bidrag för att lära sig språk på andra sätt. Teckenspråksanvändare har möjlighet att lära sig det teckenspråk som används i värdlandet.

Stöd från Universitets- och högskolerådet – det nationella Erasmus+kontoret

Vi på Universitets- och högskolerådet ger stöd, information och vägledning inför ansökan och under projektets gång. Du har alltid möjlighet att kontakta oss med frågor.

Löpande under året arrangerar vi olika typer av möten för att ge stöd. Dels för dig som har ett pågående projekt, dels om du vill ansöka. Aktuella möten hottar du under evenemang.

Er organisation ansvarar för ökad inkludering och mångfald

Organisationer som har fått finansiering från Erasmus+ ansvarar för att främja inkludering och mångfald i projektets alla faser. Mer detaljer hittar du i avsnitt 6 sida 14-17 i guiden för implementering av inkludering och mångfald inom Erasmus+: Implementation guidelines - Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy på EU-kommissionens webbplats.

Öka organisationens kompetens om inkludering och mångfald för att genomföra inkluderande aktiviteter. Lär av funktioner i den egna organisationen som studie- och yrkesvägledare, samordnare för pedagogiskt stöd, elev- eller studentrepresentanter med flera.

EU:s digitala plattformar erbjuder erfarenhetsutbyten:

European School Education Platform

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Er process för att välja ut deltagare i Erasmusaktiviteterna måste vara rättvisa och transparenta i alla steg och ska ha ett inkluderande perspektiv. Det är inte bara studiemässiga meriter utan även andra kriterier som ska spela roll i urvalet.

Arbeta aktivt för att möjligheterna att delta i Erasmus+ ska bli kända för alla. Uppsökande insatser är avgörande för att även personer med begränsade möjligheter eller underrepresenterade grupper ska få ökad kännedom om möjligheterna i Erasmus+ och känna att de kan delta.

  1. Före projektet: Stöd potentiella deltagare med begränsade möjligheter genom att förenkla och underlätta administrativa uppgifter.
  2. Under projektet: Anpassa aktiviteterna efter deltagarnas olika behov, till exempel genom inkluderande undervisningsmetoder eller stöd från medföljande personal.
  3. Efter projektet: Utvärdera erfarenheterna från projektet tillsammans med deltagare. Stöd erkännandet av nya meriter, kompetenser eller kunskaper.

Uppmuntra deltagarna att delta i lokalsamhällets aktiviteter för att berätta om sina erfarenheter. Även tidigare deltagare kan delta för att visa hur det lokala samhället påverkas av internationella aktiviteter.