Funktionsnedsättning och högre studier

UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning. Genom att arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att studera.

Allas rätt till utbildning slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och andra internationella konventioner som Sverige har antagit. Utbildningsnivån är lägre bland personer med funktionsnedsättning, något som i sin tur påverkar möjligheter till delaktighet i samhället, ekonomi och hälsa.

Sprida goda exempel

UHR fick 2018 i uppdrag av regeringen att sprida goda exempel på genomförda åtgärder för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och öka tillgänglighetern för dessa inom högskolan. Resultatet – publikationen "En högskola för alla" – innehåller ett sextiotal goda exempel från lärosäten och andra myndigheter.

Det handlar bland annat om informationsinsatser för studenter, kompetensutveckling av personal och förbättrad tillgång på anpassad kurslitteratur. Samlingen innehåller även exempel på hur organisation, rutiner och teknik utvecklats och används för att öka tillgängligheten.

En högskola för alla - goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning

I satsningen ingår även en intervjuserie med anställda på universitet och högskolor med uppdrag om att arbeta förebyggande.

Malmö universitet: "Introduktionsdagen gör studenterna tryggare"

Stockholms universitet: "Lärarna vill veta hur de kan gör sina kurser tillgängliga"

Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet: "Studenter med särskilda behov klarar sina studier bättre idag"

Senast uppdaterad: 19 april 2024