Lyssna

Nordplus programperiod 2023-2027

Fokus på social hållbarhet, högre bidrag och möjlighet till studiebesök. Det är några av nyheterna när Nordplus från och med 2023 går in i en ny programperiod!

När Nordplus från och med 2023 går in i en ny programperiod är det med samma övergripande hållbarhetsvision och mål för utbildningsområdet i regionen som tidigare. Samtidigt har några nyheter tillkommit för att göra det ännu enklare att driva och delta i projekt. Följande är nytt:

 • Förenklade bidrag i form av enhetskostnader och fastställda nivåer
 • Höjda enhetskostnader för resa och uppehälle vid utbyten och för resor inom hemlandet
 • Möjlighet att söka administrativt bidrag även för utbyten
 • Möjlighet att söka bidrag för studiebesök för lärare och skolledare i en särskild ansökningsomgång från hösten 2023

Att kombinera olika aktiviteter inom samma projekt är ytterligare en möjlighet som funnits med en tid, och som är unik för Nordplus junior.

Nära, enkelt, hållbart

Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till år 2030 är tongivande för Nordplus och målen om en grön omställning i all verksamhet påverkar även programmet och projektens utformning och genomförande. Många projekt väljer att arbeta med teman som ryms inom FN:s globala mål för hållbar utveckling eller programmets aktuella fokusområde. Medvetenheten om vikten av att genomgående göra hållbara val i ett projekt är hög.

Att resa hållbart i Norden och Baltikum är enkelt. Det är också enkelt att ansöka om bidrag och att driva ett Nordplusprojekt. Mellan länderna i regionen finns en geografisk, kulturell och till viss del språklig närhet liksom en likartad grundstruktur som underlättar samarbete. Samtidigt kan organisation och metod skilja sig åt och ge nya perspektiv och intressanta erfarenheter.

Fokus social hållbarhet

2023-2024 står social hållbarhet i fokus. Det handlar till exempel om rättvisefrågor, hälsa, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens och demokrati. Särskilt viktigt är att vara inkluderande och främja allas möjligheter att delta i programmet, få nya kunskaper och utveckla färdigheter – oavsett bakgrund eller tillgång till resurser. Att ge nytt liv åt nationella minoritetsspråk i Norden är en del av det.

Mer om fokusområdet social hållbarhet och inkludering

Om programmet

Nordplus vänder sig till dig som arbetar inom  för-, grund- eller gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning eller vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Programmet ska stärka utbildningssamarbete i Norden och Baltikum på alla utbildningsnivåer genom att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, öka intresset för språk, främja kulturell förståelse och bidra till att höja kvaliteten på utbildningen. Partnerskapen mellan utbildningsorganisationer i regionen bidrar till utvecklingen.

Det här kan ni göra

Alla aktiviteter inom Nordplus syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan länderna. Aktiviteterna spänner över allt från små projekt med fokus på processen och själva erfarenhetsutbytet, till större utvecklingsprojekt i syfte att utveckla nya idéer, metoder och arbetssätt. Det kan också handla om utbyten för individer,  till exempel fortlöpande professionell utveckling för lärare och pedagogisk personal, eller klassutbyten som bidrar till elevers måluppfyllelse.

Förberedande besök, klassutbyten, lärarutbyten och utbyten av pedagogisk eller akademisk personal.

 • Projektsamarbeten kring till exempel kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder, utveckling av läroplaner, utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.
 • Nätverksaktiviteter som till exempel administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat.

Från hösten 2023 kan skolor och utbildningsförvaltningar arrangera studiebesök till andra skolor, utbildningsorganisationer, forskningscentra, myndigheter, skolhuvudmän och företag etcetera. Besöket ska bidra till ny kunskap, erfarenheter och perspektiv som är relevanta för utbildningssektorn. Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal och personal på utbildningsförvaltningar kan delta.

Nordplus övergripande mål

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Stöd och verktyg

Vi har samlat information och länkar som kan vara användbara för ett kommande eller pågående Nordplusprojekt. Det handlar bland annat om olika sätt att hitta en projektpartner, vad som karakteriserar en bra ansökan och hur det går till att planera och driva projekt.

Stöd och verktyg i Nordplusarbetet

Inspiration

Vill du hämta inspiration från andra som deltagit i utbyten och aktiviteter genom Nordplus? Ta del av artiklar och filmer som visar hur både individer och verksamheter utvecklas genom internationellt samarbete.

Så har andra gjort

Senast uppdaterad: 6 maj 2024