Styrdokument

Här finns de grundläggande styrdokumenten från regering och riksdag för Universitets- och högskolerådets verksamhet.

Instruktion

Instruktionen fastställs av regeringen och innehåller information om UHR:s övergripande uppdrag och hur myndigheten ska styras. En instruktion gäller löpande, även över årsgränser, tills en ny beslutats.

Förordning med instruktion för UHR, Riksdagens webbplats

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de specifika målen och uppdragen för UHR:s verksamhet. I regleringsbrevet står det bland annat vad UHR ska återrapportera till regeringen och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

De statliga anslagen finansierar ungefär en tredjedel av UHR:s verksamhet. Den största delen av myndighetens medel kommer från universiteten och högskolorna genom avgifter för uppdrag som vi utför åt dem.

UHR:s regleringsbrev, Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast uppdaterad: 5 mars 2024