Diploma supplement

Examensbevis ska följas av en examensbilaga, Diploma supplement. I Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd får du som är examenshandläggare stöd att utforma bilagan.

Om Diploma supplement

Regeringen har fastställt att varje examensbevis ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §). Examensbilagan innehåller även en beskrivning av det svenska högskolesystemet. Bilagan är på engelska och utfärdas kostnadsfritt av universitet och högskolor.

Från och med 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer.

Diploma supplement är även ett Europass-dokument.

Förenklad bedömning av kompetens

Informationen i examensbilagan ökar kunskapen om den lästa utbildningen. Det kan underlätta för den högskoleutbildade när hen söker arbete eller vill studera utomlands eller i Sverige.

Stöd för dig som är examenshandläggare

Examensbilagan innehåller åtta rubriker i enlighet med den internationella mallen skapad av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO. De åtta rubrikerna återfinns både i föreskrifterna och i de allmänna råden. Varje rubrik har i sin tur ett antal underrubriker där information ska fyllas i så fullständigt som möjligt.

UHR har tagit fram föreskrifter om ändring i tidigare föreskrifter om bilagan till examensbevis (UHRFS 2013:9). UHR har även tagit fram allmänna råd med syfte att stödja lärosätenas arbete med examensbilagan och bidra till enhetlighet av svenska examensbilagor.

Nedan hittar du dokument och information som du kan behöva i ditt arbete med att utforma bilagan till examensbeviset.

Föreskrifter om ändring UHRFS 2023:1 trädde i kraft den 1 juni 2023. En konsoliderad version kommer publiceras senare.

UHRFS 2023:1: Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

UHR:s allmänna råd är rekommendationer om hur ni på lärosätena bör arbeta för att uppfylla kraven i föreskrifter om ändring UHRFS 2023:1. De allmänna råden ger stöd i hur examensbilagan bör utformas, det vill säga vilken information som bör anges under respektive rubrik i bilagan.

För att underlätta skapandet av digitala examensbilagor hämtas vissa uppgifter automatiskt i Ladok. De allmänna rådens stödtexter ligger i Ladok, som så kallade nationella standardtexter.

De allmänna råden trädde i kraft den 1 juni 2023 och finns både som pdf och webbsida.

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset från och med 1 juni 2023 (pdf)

Tidigare föreskrifter och allmänna råd, inklusive föreskrifterna som reglerar examensbilagor för examina som utfärdas enligt bestämmelserna i högskoleförordningen som gällde före 1 januari 2007, se under rubriken Tidigare föreskrifter och allmänna råd.

Kontakta oss

Har du frågor om Diploma supplement, kontakta oss på: diplomasupplement@uhr.se.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024