Föreskrifter och allmänna råd

Universitets- och högskålerådet (UHR) utfärdar föreskrifter samt föreskrifter med allmänna råd som publiceras i myndighetens författningssamling UHRFS.

Föreskrifterna är bindande vilket innebär att alla som omfattas av föreskriftens tillämpningsområde ska följa bestämmelserna. Allmänna råd ger generella rekommendationer vid tillämpningen av en författning (lagar, förordningar och myndighetens föreskrifter).

UHR har även fristående allmänna råd med kommentarer som ger förklaring eller information till ett allmänt råd. Dessa allmänna råd och kommentarer publiceras inte i UHRFS, utan kan laddas ned i PDF-format.

Med jämna mellanrum presenterar UHR sammanställningar (konsolidering) av sina gällande föreskrifter och allmänna råd.

Konsoliderade föreskrifter

Här finns en sammanställning av UHR:s gällande föreskrifter och allmänna råd.

UHR:s konsoliderade föreskrifter

Grundföreskrifter med ändringsföreskrifter

Här finns en förteckning över UHR:s gällande grundföreskrifter i löpnummerordning. Ändringsföreskrifter anges i anslutning till den grundföreskrift som de hör till. Den senaste beslutade grundföreskriften kommer först.

Förteckning över UHR:s gällande grundföreskrifter med ändringsförskrifter

Upphävda föreskrifter

Här finns en förteckning över de föreskrifter som har upphävts av UHR eller på annat sätt har upphört att gälla. Föreskrifterna presenteras i löpnummerordning.

Förteckning över upphävda föreskrifter

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd

I denna regelförteckning anges gällande föreskrifter i löpnummerordning i enlighet med 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Förteckning över UHR:s gällande föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter i löpnummerordning

Här publicerar UHR sina gällande föreskrifter i löpnummerordning. Den senaste beslutade föreskriften kommer först.

UHR:s gällande föreskrifter i löpnummerordning

Allmänna råd om bilaga till examensbevis

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om hur universitet och högskolor kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven som förskrivs i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis, omtryckt i (UHRFS 2019:4).

Universitets- och högskolerådets allmänna råd

Ord och begrepp

Allmänt om UHR:s författningar

Författningstexter på engelska

UHR har regeringens uppdrag att sköta uppdateringen av de engelska översättningarna av ett antal författningar inom utbildningsområdet.

Författningstexter på engelska

Tryckt format

Du kan beställa UHR:s författningssamlingar i tryckt format via vår registrator: registrator@uhr.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2024