Lyssna

Varför internationellt samarbete och utbyte

Internationella utbyten och samarbeten bidrar till att höja kompetensen hos personal, elever och studerande samtidigt som organisationen höjer kvaliteteten på sin utbildning. I förlängningen gynnar det färdigheter och kvalifikationer hos individen och stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper, tolerans och mångfald.

Vilka som kan söka och delta

De program för internationellt samarbete och utbyte som UHR erbjuder vänder sig till utbildningsorganisationer inom följande områden:

 • Förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, andra organisationer verksamma inom området skola.
 • Kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek och museer och andra aktörer inom området vuxnas allmänna lärande.
 • Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar, vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer verksamma inom området yrkesutbildning.
 • Universitet och högskolor.

Varför satsa på internationellt samarbete och utbyte? 

Internationellt utbyte och samarbete med andra länder är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation.  Internationella samarbeten och utbyten är ett sätt att: 

 • Utveckla läroplaner, kurser och undervisningsmoduler. 
 • Ta fram material, pedagogiska metoder och verktyg. 
 • Ha fler internationella inslag i undervisningen. 
 • Höja kvaliteten på utbildningen. 
 • Få tillgång till kunskaper och metoder. 
 • Arbeta fram långsiktiga strategiska projekt med en utländska partners. 
 • Ge elever och studerande möjlighet till studier och praktik utomlands inom ramen för deras utbildning.
 • Öka studentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 
 • Förbättra språkkunskaper.
 • Kompetensutveckla personalen.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden ligger er organisations utvecklingsbehov, vilket styr vilket program som passar just er och vilken typ av projekt ni väljer. Gemensamt är att ett internationellt projekt ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Ett samarbetspartnerskap eller utbytesprojektet ska syfta till utveckling för de organisationer och den personal, elever och/eller studerande som deltar.

 • Partnerskap sker mellan svenska organisationer inom områdena förskola och skola, vuxnas lärande, yrkesutbildning och högre utbildning och motsvarande organisationer i andra länder. 
 • Det kan vara organisationer från två eller flera länder involverade. 
 • Ett partnerskap ska utvecklas utifrån mål, prioriteringar och projektinriktning för bäst utbyte av erfarenheter, sakkunskaper och profiler. 
 • Projekt för mobilitet erbjuder elever, studerande och personal möjlighet till utbyten utomlands, både för studier, praktik, undervisning och fortbildning.

Vad ni kan få finansiering för

Vad som finansieras beror på program och programdel och kan handla om resor, uppehälle, kurser, utvecklingskostnader och administration. Finansieringsgraden varierar mellan de olika programmen. Ansökan om bidrag skickas in av den svenska organisationen även om det är individer som deltar.

Hitta program för din organisation

Program för organisationer verksamma inom området förskola och skola

Program för organisationer verksamma inom området vuxnas lärande

Program för organisationer verksamma inom området yrkesutbildning

Program för högre utbildning

Senast uppdaterad: 24 april 2024