Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor med en godkänd Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands. Studenter kan studera och/eller praktisera och personal kan exempelvis jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskickligheten – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning får lärare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Studenter blir väl rustade för framtiden och får möjlighet att stärka sin konkurrenskraft för nuvarande och framtida arbetsmarknad. De får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

Vad det ska leda till

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området högre utbildning ska aktiviteterna specifikt leda till

Stärka kvaliteten på den högre utbildningen i Europa genom att

 • stärka kopplingen mellan innovation, utbildning och forskning.
 • stödja utbyte och kunskapsöverföring, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares och annan personals professionella utveckling.
 • stärka studenters utbildning och anställningsbarhet genom att göra det möjligt för alla studenter att studera och praktisera utomlands.
 • främja excellens inom undervisning.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • stärka den digitala dimensionen inom högre utbildning genom bland annat det europeiska studentkortsinitiativet.
 • främja automatiskt erkännande av de betyg och kvalifikationer som studenter får efter utbytesperioder utomlands.

Organisationerna som kan söka

Universitet och högskolor som har en godkänd Erasmus Charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) kan söka. 

Erasmus Charter för högre utbildning – för långsiktig utveckling

Erasmus Charter är ett verktyg för att förenkla ansökningsprocessen för lärosäten som vill delta i programmet. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av lärosätet, personal och studenter. Med den strategiska planen som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter. Erasmus Charter är även ett krav för att delta i övriga projektsamarbeten för högre utbildning.

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Lärosäten som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Länder som deltar

Den primära inriktningen för mobilitet inom högre utbildning är att stödja utbyten mellan EU-länder och tredjeländer som är associerade till programmet (tidigare kallat programländer) – den europeiska dimensionen (KA131). Hit räknas EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Även EU:s ytterområden (outermost regions), som utgör en del av ett EU-land, och länder/regioner som styrs av EU-länder (overseas countries and terretories) räknas till denna grupp.

Det finns även möjlighet att delta i utbytessamarbeten som involverar tredjeländer som inte är associerade till programmet (tidigare kallat partnerländer). En del omfattar utresande mobilitet till alla tredjeländer som inte är associerade med programmet, vilka finansieras av EU:s interna medel (KA131). En annan del omfattar mobilitet till och från tredje länder som inte är associerade till programmet och finansieras av EU:s externa medel (KA171, international credit mobility).

Stöd och verktyg

Det finns flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda under projektets gång. 

Stöd och användbara verktyg

För att kunna delta i programperioden för Erasmus+ (2021–2027) måste lärosäten ansöka om en Erasmus charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av EU-kommissionen.

Så fungerar det

ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+-programmet. En ECHE undertecknad av EU-kommissionen ger ett lärosäte rätt att:

 • ansöka till det nationella kontoret (UHR) om stipendiemedel för studenter, praktikanter, lärare och personal, men också för olika typer av projektsamarbeten.
 • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

Genom ECHE förbinder sig lärosätet till Erasmus+-programmets grundprinciper och villkor. ECHE beviljas för hela programperioden (2021–2027), men den kan dras tillbaka om ett lärosäte inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet. En del av ECHE är Erasmus Policy Statement (EPS), som är lärosätets strategiska plan för internationaliseringsarbetet och Erasmus+-verksamheten.

UHR granskar och stödjer lärosäten

Det är UHR och Europeiska kommissionen som granskar lärosätets arbete av ECHE. Uppföljningen syftar till att framförallt säkerställa kvaliteten på mobiliteten.

Hur går ansökan till?

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA på deras webbplats Funding and tenders:

Funding & tender opportunities (europa.eu)

Sista ansökningsdag för att kunna ansöka om finansiering för Erasmus+ i utlysningen för 2023, är den 26 januari 2023.

Kontakt

Har du frågor om din ECHE-ansökan ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA via e-post: EACEA-ECHE@ec.europa.eu

Så är projektet uppbyggt

Projektet kan tidigast starta 1 juni det år ni ansöker. Längden på projektet är 26 månader. De aktiviteter du söker för ska genomföras inom den kontraktsperiod som gäller för ansökningsomgången. Vid ansökningstillfället är det endast ditt lärosäte, som sökande part, som behöver anges. Alla lärosäten som har en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) beviljas medel.

Som enskild person kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Det innebär att personal och studenter vänder sig till, och ansöker om stipendium, vid sitt eget lärosäte. Det är också lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan en deltagare påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter, med mera, i form av ett "Grant Agreement", ett "Learning Agreement" eller ett "Staff Mobility Agreement".

Gäller det ett utbyte med ett lärosäte ska ni innan aktiviteten inleds teckna ett "Inter-Institutional Agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet. Ett sådant avtal krävs dock bara för studier och undervisningsuppdrag, inte för studenter som vill praktisera eller personal som vill fortbilda sig på ett lärosäte.

Mer information om de olika mallarna hittar du på sidan Driv projekt under respektive flik med Dokument för beviljade projekt (kontraktsår).

Aktiviteter för personal

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland). Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning.

Lärare eller annan undervisande personal vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland).

En undervisningsmobilitet i ett EU-land och tredjeland som är associerat till programmet kan pågå från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. En undervisningsmobilitet i ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I båda fall måste mobilitetsdagarna vara sammanhängande. Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka (för varaktighet två till sju dagar). Om mobiliteten varar under en längre period och avslutas med en inkomplett vecka ska tiden räknas ut proportionellt (1,6 timmar/dag).

Även personal från ett företag eller en organisation i ett EU-land och tredjeland som är associerat till programmet som bjudits in av ett lärosäte för att undervisa kan delta. Aktiviteten måste pågå under minst en dag och det finns inget minimikrav på undervisningstimmar.

Utöver det kan lärare och annan undervisande personal delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Lärare eller annan personal vid ett svenskt lärosäte kan även kompetensutveckla eller fortbilda sig vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland).

Aktiviteten i ett EU-land och tredjeland som är associerat till programmet kan sträcka sig från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan den pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I båda fall måste mobilitetsdagarna vara sammanhängande. En personalfortbildningsaktivitet ska bidra till den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Det sändande lärosätet ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

 • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation.
 • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks) vid ett lärosäte.
 • Kurser som är relevanta för den anställde.

Utöver det kan lärare och annan personal delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se informationen om Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Det finns även möjlighet att göra en kombinerad personalmobilitet. Deltagaren kan då både fortbilda sig och undervisa inom ramen för en och samma mobilitet. Vid en kombinerad personalmobilitet behöver deltagaren endast undervisa i fyra timmar per vecka. Mobiliteten kan i ett EU-land och tredjeland som är associerat till programmet sträcka sig från två dagar upp till två månader exklusive resdagar och från fem dagar upp till två månader i ett tredjeland som inte är associerat till programmet. I de fall en deltagare väljer att delta i en kombinerad mobilitet rapporteras det som en lärarmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland).

Att utveckla sina språkkunskaper är en viktig del i ett utbyte. Studenter som deltar ska göra en obligatorisk språkbedömning inför sin mobilitet. För de som önskar finns det även möjlighet att göra en språkbedömning efter sin mobilitet.

För språkbedömningen använder ni verktyget Online Language Support (OLS) via plattformen EU Academy.

Utöver det kan ni även använda det bidrag ni får för att hantera projektet, Organisational Support, för att finansiera språkstöd, till exempel teckenspråk eller punktskrift.

För att kunna delta i en Erasmus+mobilitet för studier ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Studenter kan studera vid ett partnerlärosäte i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland) i två månader (eller en termin/trimester) till tolv månader per utbildningscykel. Samma student kan delta i flera olika mobiliteter så länge de enskilda perioderna inte överstiger tolv månader totalt. Studenter som går en längre utbildning som omfattar flera utbildningsnivåer, till exempel läkarprogrammet, kan delta i fysisk mobilitet i upp till 24 månader under hela utbildningsprogrammet.

Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan istället delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 ECTS. För mer information, se informationen om Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Studenter kan praktisera vid ett företag, forskningsinstitut, laboratorium, en organisation eller annan relevant arbetsplats i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland)i minst två månader och max tolv månader per utbildningscykel. Även nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att de tagit sin examen.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en praktik:

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Datainsamling till ett examensarbete.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period på tolv månader per utbildningscykel. En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studentmobilitet för studier (SMS). Studenten, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt, eller så kan praktiken ske direkt innan eller efter studierna.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+programmets mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som lärare och personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet genom Erasmus+ eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för Erasmus+programmet. Vilken mobilitet doktoranden bör delta i utgår alltså från vad hen ska göra under mobiliteten.

En doktorand kan genomföra en undervisnings-/utbildningsmobilitet vid ett lärosäte i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland). Samma regler som för annan personal som deltar i en undervisnings-/utbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand kan delta i kompetensutveckling eller fortbildning vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland). Samma regler som för annan personal som deltar i en personalfortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand som är inskriven vid ett lärosäte kan delta i en studentmobilitet för studier. Doktoranden ska bedriva studier vid och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Studietiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader.

En doktorand som är inskriven vid ett lärosäte kan delta i en praktikmobilitet. Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant europeisk organisation, till exempel ett lärosäte. Genom att lägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen.

Praktiktiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader.

Även nyutexaminerade doktorander (post-doc) kan delta i en kortare eller längre mobilitet om de ansökt innan de disputerat och praktiken genomförs inom högst ett år efter disputationen.

En doktorand kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period från 2-12 månader. Doktoranden, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller ske direkt innan eller efter studierna. En kombinerad studie- och praktikmobilitet rapporteras som en studentmobilitet.

Blandade intensivprogram (BIP)

Lärosäten kan, tillsammans med minst två andra lärosäten från två andra EU-länder/ tredjeländer som är associerade till programmet (tidigare kallat programland), anordna gemensamma program för grupper av studenter, lärare samt administrativ personal.

Deltagare kan komma både från de organiserande lärosätena och från ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland).

Dessa korta intensivprogram bygger på mer flexibla former för mobilitet och kombinerar en fysisk och en virtuell del. Den fysiska delen ska pågå i 5-30 dagar och kan äga rum på det mottagande lärosätet eller någon annanstans i det mottagande EU-landet/tredjelandet associerat till programmet (tidigare kallat programland). Den virtuella delen har ingen definierad varaktighet och kan äga rum antingen före, under eller efter den fysiska delen. Arbetet genomförs tillsammans, det vill säga både den fysiska och den virtuella delen sker genom deltagarnas gemensamma arbete och gemensamma målsättningar och läranderesultat. Kursen ska generera minst 3 ECTS.

Blandade intensivprogram finansieras genom de projektmedel lärosätet årligen kan ansöka om. För att vara berättigat till finansiering måste ett blandat intensivprogram ha minst 15 Erasmusfinansierade deltagare (från utlysning 2024 gäller minst 10 deltagare) som gör en fysisk mobilitet. ICM-deltagare (KA171) som redan är på utbyte räknas i detta fall som lokala studenter. Vid ansökningstillfället anges hur många program lärosätet avser organisera samt hur många deltagare kursen förväntas ha.

Erasmusfinansierade deltagare (dock ej ICM-deltagare som redan är på utbyte), från den 10:e upp till den 20:e genererar 400 euro.

Blandad mobilitet

Blandad mobilitet gäller deltagare på alla nivåer (även doktorander). Deltagaren ska göra en fysisk mobilitet som pågår i 5-30 dagar som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat. För studenter ska en blandad mobilitet tillgodoräknas som en del av utbildningen.

Den virtuella delens längd är flexibel, men hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS. Den här typen av mobilitet kan passa extra bra för till exempel lärarstudenter som annars har svårt att hitta utrymme för mobilitet i sitt utbildningsprogram. Lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering och de fysiska dagarna räknas in de vanliga Erasmusdagarna.

Studenter som önskar delta i blandad mobilitet ska vara inskrivna vid ett lärosäte och ha för avsikt att ta ut en examen. Målet är att nå alla typer av studenter, oavsett bakgrund, ämnesområde och nivå. Den fysiska delen av mobiliteten ska pågå i 5-30 dagar, medan den virtuella delen inte har någon definierad varaktighet. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen generera minst 3 ECTS.

Administrativ personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland) kan delta.

Akademisk personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland) kan delta.

Även personal från ett företag eller en organisation i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland), som bjudits in av ett lärosäte, kan delta.

En doktorand kan delta i samtliga delar av blandad mobilitet eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som akademisk och administrativ personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Om ansökan

Det är möjligt att söka en gång per år. Sista dag att skicka in ansökan 2024 är den 20 februari.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden, registrera uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan ansökningsformuläret fylls i.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Er organisation behöver inte registreras igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

För konsortier ska alla nationella partners som ingår i projektet/ansökan ha registrerat sig.

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Ett EU Login behövs för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan:

Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

Om ni söker som konsortium ska ni ange samtliga organisationer som ingår i det nationella konsortiet och bifoga varje avtal - "mandate" – som tecknats mellan er och respektive organisation.

Mall att använda som underlag till ansökan som konsortium Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2023 (pdf).

Ansökan måste du ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att vara giltig och komma med i ansökningsomgången.

Får du problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress eplushogre@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Så bedöms er ansökan

Ansökan bedöms utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram.

Alla lärosäten som har en Erasmus Charter får medel beviljade. Det finns ingen kvalitativ bedömning eftersom lärosätet redan har genomgått en sådan vid Erasmus Charteransökan.

Fördelningen baseras i huvudsak på tidigare prestation (antalet utresande studenter och personal per lärosäte). Eventuellt läggs även en schablonmässig ökning på för samtliga mobilitetskategorier.

Bidraget beviljas i form av schabloner baserat på det land deltagaren ska åka till. Schablonerna delar lärosätet ut som stipendier till de studenter och den personal som ska resa ut.

Stipendierna ska bidra till att täcka kostnader för resor och dagligt uppehälle. Er organisation får också viss ersättning för att hantera projektet och administrera mobiliteterna, ett så kallat organisationsstöd, OS-medel.

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Ansökan finns på EU-kommissionens webbplats. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU Login.

När du skapat en ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Det går bra att skriva på svenska. Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Besked om beslut

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickar vi per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni för att ompröva beslutet

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på eplushogre@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Utbetalning av bidrag

Vi skickar ut ett digitalt kontrakt ungefär en vecka efter att beslut har tagits. Kontraktet ska signeras digitalt av den firmatecknare som finns angiven i ansökan. Skrivs kontraktet under av annan person än firmatecknare måste ni skicka med en delegationsordning. När kontraktet skrivits under av ansvarig chef på Universitets- och högskolerådet finns ett komplett kontrakt i databasen där kontraktet signerades.

Utbetalningen sker till det konto som uppgetts i samband med att ansökan för Erasmus Charter lämnats in. Om lärosätet ändrat kontouppgifter är det viktigt att ni meddelar Universitets- och högskolerådet detta genom att kontakta erasmusplus@uhr.se. En första delutbetalning av det beviljade beloppet betalar vi ut inom 30 dagar efter det att kontrakten skrivits under av Universitets- och högskolerådet.

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

 • Frida Garvill, 010-470 04 94
 • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
 • Kristin Lohse 010-470 64 95
 • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58