Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Lärosäten som beviljats medel för stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter ska två gånger om året skicka in rapporter över hur medlen fördelats. UHR använder dessa underlag i rapportering till Sida. 

Direkt till rapportering

Logga in och rapportera på Mina sidor.

Läsårsrapport  

Görs på våren med sista rapporteringsdatum 1 maj. 

Rapportperioden är öppen mellan 1 april till och med 1 maj. 

För läsårsrapporten kommer eventuella ackumulerade stipendiemedel föras över till nästkommande läsår och läggas till summan som lärosätet tilldelas för det läsåret. 

Delårsrapport  

Görs på hösten med sista rapporteringsdatum 1 oktober.  

Rapportperioden är öppen mellan 1 september till och med 1 oktober. 

För delårsrapporten gäller att beviljade medel för innevarande läsår rapporteras samt eventuella överförda medel från föregående års läsårsrapport. 

Uppgifter att rapportera 

Rapporten ska innehålla följande information per stipendium: 

 • Totalt beviljat belopp. 
 • Stipendiets omfattning av den totala studieavgiften 
 • Antalet beviljade terminer 
 • Stipendiatens medborgarskap 

Rapporten ska även innehålla information om avbrott, per stipendium: 

 • Termin då avbrottet skedde 
 • Belopp som återbetalas/inte betalats ut 
 • Stipendiatens medborgaskap 

Rapportering sker i enlighet med SFS 2010:718.

Gör så här 

 • Logga in på ”Mina Sidor” i handläggningssystemet. 
 • Välj pågående läsår och klicka på ”skapa delrapport” eller ”skapa läsårsrapport”.
 • Gå till steg ”Stipendier” och kontrollera att alla belopp är korrekta. 
 • Lägg till stipendier som ditt lärosäte beviljats under höstterminen (delårsrapport) eller vårterminen (läsårsrapport). Registrera följande uppgifter per beviljad stipendiat: 
  • Antal terminer som stipendiet gäller för 
  • Landet som stipendiaten är medborgare i 
  • Stipendiebelopp 
  • Stipendiatens juridiska kön 
  • Avgiftstäckning (anges i procent) 
 • Tryck på ”Spara” och sedan ”+ Nytt stipendium” för att lägga till nästa rad. 
 • Om ni har återbetalade stipendier, fyll i: 
  • Återbetalningstermin (det antal terminer ni fått återbetalade stipendiemedel för) 
  • Landet som stipendiaten är medborgare i 
  • Återbetalt belopp 
  • Stipendiatens juridiska kön 
 • Tryck på ”Spara” och lägg till nästa rad. 
 • Under rubriken ”Återkoppling” kan du skriva relevant information till UHR gällande din rapport. 
 • Sist kommer du till en sammanfattning. Kontrollera att inrapporterade belopp och uppgifter stämmer. Du kan gå tillbaka och ändra uppgifter genom att klicka på ”Föregående”. 
 • När uppgifterna är kontrollerade klicka på ”Skicka in”. När detta är gjort kan du via ”Mina Sidor” ladda hem din rapport genom att under rubriken ”Delrapport” eller ”Läsårsrapport” klicka på ”Hämta delrapport” eller ”Hämta läsårsrapport”.

Om du har frågor angående rapporteringen är du välkommen att kontakta oss!

Direkt till rapportering

Logga in och rapportera på Mina sidor.

Kontakta oss via e-post till stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se.

Jag jobbar med Stipendier för avgiftsskyldiga studenter:

 • Eva Lundqvist, telefon: 010- 470 05 77