Nordplus högre utbildning

Syftet med det här programmet är att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum. Programmet ska dessutom skapa nätverk och bidra till samarbete mellan å ena sidan organisationer inom utbildning, men också med arbetslivet.

Vem som kan söka

Söka kan universitet, högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med frågor som rör högre utbildning

Vad ni kan söka för

Ni kan exempelvis genomföra student- och lärarutbyten och utveckla gemensamma studieprogram eller kurser. Ni kan söka för mobilitetsprojekt, skapa nätverk eller skapa projekt för utveckling av utbildning och från 2020 går det att söka bidrag för kompetensutveckling för lärare inom till exempel digitalisering.

Länder som deltar

Länder i Norden och i Baltikum

Syftet med det här programmet är att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum. Programmet ska dessutom skapa nätverk och bidra till samarbete mellan å ena sidan organisationer inom utbildning, men också med arbetslivet

Vad det ska leda till

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus högre utbildning de här specifika målen:

 • Att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum.
 • Att skapa nätverk för att utbyta och sprida erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.
 • Att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med högre utbildning.
 • Att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för följande aktiviteter:

 • Mobilitet: studentmobilitet, lärarmobilitet, expressmobilitet (kortare studentmobilitet, från en vecka upp till en månad).
 • Nätverk: etablera och utveckla nätverk inom högre utbildning.
 • Projekt: intensivkurser, gemensamma studieprogram och utvecklingsprojekt inom högre utbildning, till exempel för att utveckla läroplaner.

Från och med ansökningsomgången 2020 kan lärosäten även söka bidrag för att kompetensutveckla sina lärare till exempel inom digitalisering.

Mer om Nordplus högre utbildning

Mer information om programmet hittar du på Nordplusprogrammets gemensamma webbplats:

Nordplus Högre utbildning på Nordplusonline (engelska)

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Om ansökan

Det är möjligt att söka till Nordplus högre utbildning en gång per år. Sista ansökningsdag 2024 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut i mitten av juni. Utbildningsstyrelsen i Finland är huvudadministratör för Nordplus högre utbildning och skickar ut besluten.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Det är ni på studentens eller lärarens hemlärosäte som ansöker.

Du hittar mer information och ansökningsblankett på finländska Utbildningsstyrelsens webbplats. Ansökan skickar du till Utbildningsstyrelsen som också bedömer ansökan och tar beslut.

Stöd för mobilitet utan hinder på finländska Utbildningsstyrelsens webbplats

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus högre utbildning genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Utbildningsstyrelsen i Finland är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@oph.fi

Kontaktperson hos oss är Jari Rusanen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 42.

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!