Erasmus+ innovationsallianser

Programmet ska genom samarbete och kunskapsutbyte bidra till att stärka Europas innovationskraft, tillgången till kompetens och matchningen på arbetsmarknaden. 

Vem som kan söka

Aktörer inom högre utbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad och forskning kan söka.

Vad ni kan söka för

Exempel på möjliga projektaktiviteter är utveckling av utbildnings- och kursplaner, tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov.

Länder som deltar

Organisationer etablerade i ett programland kan söka.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ innovationsallianser, vad det ska leda till, organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Projekt inom innovationsallianser ska genomföra sammanhängande och omfattande sektorsinriktade eller sektorsövergripande aktiviteter som ska gå att anpassa till den framtida kunskapsutvecklingen i hela EU.

Vad det ska leda till

Innovationsallianser är avsedda att på kort och lång sikt påverka på både samhälle och näringsliv. Dess effekter ska få genomslag på lokal, nationell och europeisk nivå för deras målgrupper och berörda aktörer.

Målen för programmet är ökade digitala och gröna färdigheter för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden och för en hållbar utveckling. För att uppnå målen är det möjligt att söka inom ett eller båda av områdena allianser för utbildning och företag eller allianser för branschsamverkan kring kompetens.

Allianser för utbildning och företag är transnationella, strukturerade och resultatdrivna projekt i vilka partnerna har gemensamma mål och samarbetar för att främja innovation, nya färdigheter, initiativförmåga och entreprenörstänkande. De syftar till att främja innovation inom högskoleutbildning, yrkesutbildning, företag och det bredare socioekonomiska sammanhanget.

Exempel på projektaktiviteter:

 • Gemensamt utveckla och genomföra nya undervisningsmetoder.
 • Utveckla och testa vidareutbildningsprogram och aktiviteter med och inom företag.
 • Utveckla och testa lösningar på angelägna samhällsfrågor som marknaden inte kan lösa och som inriktas på utsatta grupper i samhället, arbeta med samhällsproblem eller förändrade attityder och värden, strategier och policyfrågor, organisationsstrukturer och processer, genomförandesystem och tjänster.
 • Identifiera behov och framväxande yrken på arbetsmarknaden och stärka anpassningsförmågan inom högre utbildning och yrkesutbildning.
 • Identifiera kompetenser som behövs för att lösa samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, hälsa med mera och genom samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildningsanordnare, nationella, regionala och lokala myndigheter liksom den privata sektorn bidra till utformning och genomförande av smarta specialiseringsstrategier.

Allianser för branschsamverkan kring kompetens syftar till att utforma nya strategiska metoder och inleda samarbete för konkreta lösningar när det gäller kompetensutveckling – både på kort och på medellång sikt – inom vissa ekonomiska sektorer eller på områden där kompetenspakten, som är en viktig del av den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft, genomförs.

Kompetenspakten, Pact for Skills, på EU-kommissionens webbplats

Europeiska kompetensagendan, European Skills Agenda, på EU-kommissionens webbplats

Följande aktiviteter måste genomföras:

 • Utveckla en strategisk metod för branschsamverkan kring kompetens.
 • Utforma gemensamma branschspecifika grundläggande kursplaner och utbildningsprogram på EU-nivå.
 • Projekten bör därefter arbeta med att utforma utbildningsinnehåll för framväxande yrkesprofiler.
 • Tillhandahålla grundläggande kursplaner och utbildningsprogram.
 • Utforma en långsiktig handlingsplan för ett stegvist införande av projektets förväntade resultat efter att projektet har avslutats.

Allianser för branschsamverkan kring kompetens ska riktas mot någon av följande sektorer som återfinns i EU:s nya industristrategi (EU-kommissionens webbplats):

 • Turism
 • Mobilitet – transport – fordonssektorn
 • Rymd- och försvarsindustrin
 • Bygg och anläggningssektorn
 • Jordbruk/livsmedelEnergiintensiva industrier med låga koldioxidutsläpp
 • Textilier
 • Kreativa och kulturella näringar
 • Digitalisering
 • Förnybar energi
 • Elektronik
 • Detaljhandel
 • Närhet och social ekonomi
 • Hälsa

Så ansöker du

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Innovationsallianser, Alliances for innovation, på EU-kommissionens webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Vem som kan söka

Organisationer etablerade i ett programland kan söka. 

Följande organisationer som är etablerade i ett programland kan ansöka och delta (listan är inte uttömmande):

 • Högskolor.
 • Yrkesutbildningsanordnare.
 • Nätverk av yrkesutbildningsanordnare.
 • Små, medelstora eller stora företag (inbegripet sociala företag).
 • Forskningsinstitut.
 • Icke-statliga organisationer.
 • Offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå.
 • Organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Förmedlande organisationer som företräder utbildnings- eller ungdomsorganisationer eller företag.
 • Ackrediterings- eller certifieringsorgan eller organ som erkänner kvalifikationer.
 • Handelskammare, industrikammare, arbetstagarkammare, hantverkskammare.
 • Arbetsmarknadens parter på europeisk eller nationell nivå
 • Sjukhus eller andra vårdinrättningar, inbegripet långvarig vård och omsorg.
 • Myndigheter med ansvar för utbildning eller sysselsättning på regional eller nationell nivå.
 • Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster.
 • Nationella statistikkontor.
 • Organ för ekonomisk utveckling.
 • Bransch- eller yrkesorganisationer.
 • Sektorsråd för kompetensfrågor.
 • Organ som tillhandahåller yrkesvägledning, yrkesrådgivning, informationstjänster och arbetsförmedlingar.

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. De kan ge er mer information om programmet, ge stöd och rådgivning inför ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu