Information om anslutning till Bedas API

Universitets- och högskolerådet (UHR) för, med hjälp av automatiserad behandling, ett register över gymnasiala meriter (betyg) i den nationella betygsdatabasen Beda. Genom Bedas API kan anslutna parter rapportera in meriter och/eller begära ut uppgifter om meriter som finns registrerade i databasen.

UHR beslutar om anslutning till Bedas API efter ansökan. En ansökan kan avse både möjligheten att rapportera in och möjligheten att begära ut meriter. Här hittar du information om de krav som UHR ställer upp för att bevilja en ansökan, vad en ansökan ska innehålla och allmänna villkor för att nyttja Bedas API. API, application programming interface, används till att överföra data fram och tillbaka mellan programvaror på ett formaliserat sätt.

Godkända meritutfärdare

För att få tillstånd att rapportera in meriter krävs det att meriterna är utfärdade av en av följande:

 • Gymnasieskola med offentlig huvudman
 • Fristående gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Kommunal vuxenutbildning anordnad på entreprenad
 • Folkhögskola

Meriter som ska rapporteras in i Beda

Nedanstående meriter ska rapporteras in för anslutna meritutfärdare. Det innebär att för anslutna meritutfärdare måste samtliga utfärdade meriter på skolan av listade typer rapporteras in.

 • Högskoleförberedande examen.
 • Yrkesexamen.
 • Studiebevis.
 • Gymnasieintyg.
 • Enstaka kurser från vuxenutbildningen.
 • Slutbetyg från vuxenutbildningen.
 • Allmän kurs Folkhögskola.
 • Särskild kurs Folkhögskola.
 • Undersköterskeutbildning Folkhögskola. 

För vilka ändamål får uppgifter hämtas?

För att få tillstånd att nyttja Bedas API-tjänst för att begära ut data krävs att begärd data ska användas för något av följande syften:

 • Antagning till kommunal vuxenutbildning.
 • Antagning till folkhögskola.
 • Antagning till yrkeshögskola.
 • Antagning vid byte av gymnasieskola.
 • Handläggning av studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).
 • Handläggning avseende kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar enligt skollagen (2010:800).
 • Framtagning av officiell statistik eller annan statistik hos statistikansvarig myndighet.
 • Utfärdande av examensbevis i den kommunala vuxenutbildningen enligt förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
 • Utfärdande av slutbetyg i den kommunala vuxenutbildningen. 

Så ansöker du

Ansökan från behörig företrädare

Ansökan om anslutning till Bedas API kan avse både inrapportering och begäran om utlämning. Ni behöver därmed bara skicka in en (1) ansökan även om ni både avser att skicka in meriter och begära ut.

Ansökan ska göras av behörig företrädare. Med behörig företrädare avses en person som har rätt att för er organisations räkning ingå avtal eller har fått rätt att företräda organisationen gentemot andra myndigheter enligt arbets-/delegationsordning.

Tänk på att kommunala skolor företräds av sin kommun och friskolor av den friskolekoncern de tillhör. Som skola kan ni även företrädas av en annan myndighet, förening eller organisation som har åtagit sig att utföra vissa uppgifter åt er.

Exempel

Utbildningsverksamheten på gymnasie- och komvuxnivå i Sandåkerns kommun består av

 • fyra kommunala gymnasieskolor
 • den gymnasial friskola Annifridsskolan
 • Komvuxskolan Yrkesvux som drivs av privat aktör.

Antagningen till Komvux görs i kommunal regi trots att utbildningen utförs av en privat aktör. Annifridsskolan och Yrkesvux har olika huvudmän.

Om samtliga skolor ska kunna rapportera in meriter, att komvuxantagningen ska kunna begära ut meriter, samtliga gymnasieskolor ska kunna hämta meriter i avsikt att stödja byte av gymnasieskola, samt att komvuxskolan ska kunna hämta meriter i syfte att utfärda komvuxexamen kommer det att krävas tre (3) ansökningar.

Ansökan 1, Sandåkerns kommun ansöker om:

 • Inrapportering för sina fyra kommunala gymnasiskolor.
 • Begäran om utlämning för komvuxantagning i kommunen.
 • Begäran om utlämning för byte av gymnasiskola för elever som byter till någon av deras fyra gymnasiskolor.

Ansökan 2, huvudmannen för Annifridsgymnasiet ansöker om:

 • Inrapportering för Annifridsgymnasiet.
 • Begäran om utlämning för byte av gymnasiskola för elever som byter till Annifridsgymnasiet.

Ansökan 3, huvudmannen för Yrkesvux ansöker om:

 • Inrapportering för Yrkesvux
 • Begäran om utlämning för utfärdande av komvuxexamen

Ansökans innehåll

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande information. Använd gärna vår ansökningsblankett.

 • Namn på ansökande organisation.
 • Organisationsnummer.
 • Postadress.
 • Kontaktperson, en eller flera.
 • Telefonnummer och e-postadress till varje kontaktperson.
 • Allmän e-postadress och telefonnummer som flera har tillgång till och som har kontinuerlig bevakning.
 • Uppgift om vilken eller vilka tjänster ansökan avser.

Om ansökan avser data ut

 • Ange för vilket eller vilka ändamål ni behöver meriter från Beda.

Om ansökan avser data in

Ange följande uppgifter för den eller de skolor ni kommer rapportera in meriter för:

 • Namn.
 • Skolenhetskod.

Uppgift om användande av underbiträde/underbiträden som tillhandahåller den/de programvaror som ska användas för nyttjande av Bedas API (programvaruleverantörer):

 • Namn på programvaruleverantör/programvaruleverantörer.
 • Kontaktuppgifter till en eller flera kontaktpersoner hos varje programvaruleverantör.

Intyga att

 • ni har personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella underbiträden som hanterar personuppgifter å eran räkning
 • ni har tystnadspliktsavtal med eventuella underbiträden som hanterar begärda uppgifter å er räkning alternativt att underbiträde är bundna av tystnadsplikt enligt lag
 • ni tagit del av Allmänna villkor för Bedas API-tjänst.

Ansökningsblankett

Vi beräknar kunna publicera ansökningsblanketten under vecka 34.

Du skickar in ansökan till registrator@uhr.se med ämnesrad ”Ansökan om anslutning till Bedas API”.

Allmänna villkor

UHR fastställer de villkor som gäller för nyttjandet av Bedas API. För att beviljas anslutning behöver ni ha tagit del av och godkänt dessa villkor.

Notera att villkoren kan ändras och att det åligger anslutna parter att hålla sig uppdaterade om gällande villkor.

Vi beräknar kunna publicera de allmänna villkoren under vecka 34.

Tester för att säkra integration

Vi kommer efter ansökan att kontakta er för att genomföra tester i syfte att säkerställa en fungerande integration.

Genomförda tester med godkänt resultat är en förutsättning för att ni ska kunna beviljas anslutning.   

Frågor  

Har du frågor om ansökan eller tjänsten i övrigt, kontakta oss på e-post beda@uhr.se. 

Du kan även delta vid våra digitala frågestunder: Öppna frågestuder om Bedas API

Senast uppdaterad: 1 juli 2024