Lyssna

Eurostudent VI: Studentmobilitet

Separation från vänner och familj, förväntade kostnader och osäkerhet kring den akademiska nyttan. Det är några skäl till att svenska studenter väljer att inte studera utomlands, visar UHR:s analys av senaste Eurostudent. Av dem som åker iväg finansierar drygt 70 procent utlandsstudierna med hjälp av ett stipendium. Mest populärt är det att läsa i engelsktalande länder.

Eurostudent är en återkommande europeisk undersökning som syftar till att ge en bild av studenters sociala och ekonomiska villkor i Europa. Enkäten, som genomfördes 2016, besvarades av drygt 8 500 svenska studenter. UHR har gjort en närmare analys av de delar som rör studenters intresse, möjligheter och villkor när det gäller studier och praktik i andra länder.

De upplevda hindren skiljer sig åt

Undersökningen visar bland annat att svenska studenters upplevelse av hinder för utlandsstudier skiljer sig åt beroende på hur intresserade de är av att läsa utomlands. De som faktiskt planerar att studera i ett annat land upplever brist på information som ett större hinder än den andra gruppen. De räds också bristande språkkunskaper och svårigheter när det gäller att tillgodoräkna sig utlandsstudierna.

Engelsktalande länder mest populära

I undersökningen har studenterna även fått uppge var i världen de skulle vilja studera. De engelsktalande länderna ligger i topp, följt av de icke engelskspråkiga länderna i Västeuropa och länder i Asien.

Vanligt med stipendium

Av de studenter som läst utomlands hade drygt 70 procent finansierat utlandsstudierna med ett stipendium, varav drygt hälften med ett EU-stipendium. Sannolikt handlar en stor del av dessa om stipendier inom programmet Erasmus+, som UHR ansvarar för i Sverige. I övrigt är det statliga studiestödet den huvudsakliga inkomstkällan för flertalet studenter som åker utomlands.

Svårt nå målet för studentmobiliteten

Målet för Sverige och EU att minst 20 procent av alla studenter som tar examen år 2020 ska ha studerat eller praktiserat utomlands i minst tre månader. Trenden är positiv, men det verkar ändå som att målet kan bli svårt att nå. Resultaten i Eurostudent tyder på att andelen av de examinerade i Sverige som har utlandserfarenhet kommer att ligga ganska stabilt runt femton procent de kommande åren.

Senast uppdaterad: 23 februari 2023