Lyssna

Stipendier till College of Europe

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för stipendier till svenska studenter som är antagna till studier vid College of Europe. Vid College of Europe anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar på tre olika campus; i Brygge, Belgien, i Natolin, Polen och i Tirana, Albanien.

Genrebild med 4 studenter på campus

Utöver de ettåriga utbildningarna erbjuder College of Europe tvååriga utbildningar i "Master of Arts in Transatlantic Affairs", där studenterna läser det första året på campus i Brygge eller Natolin och det andra året på Fletcher School i Massachusetts, USA.

Stipendier för svenska studenter 

Alla studenter på College of Europe betalar avgift.  Avgiften beslutas av College of Europe för varje läsår och information om avgiften publiceras på College of Europes webbplats för varje campus i samband med att ansökan är öppen. Avgiften inkluderar studieavgift samt kost och logi.

Stipendierna som UHR fördelar till svenska studenter är ett bidrag till utbildningen. Övriga kostnader, som till exempel resor, får den som går utbildningen betala själv.

Urvalskriterier

§1 – Behörig stipendiat

Behörig stipendiat är svensk medborgare som har antagits till påbyggnadsutbildningen vid College of Europe i Brygge, Natolin eller Tirana kommande läsår.

§2 – Beslut och överenskommelse om beviljat stipendium

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för stipendier till svenska studenter som är antagna till studier vid College of Europe. College of Europe administrerar fördelning och utbetalning av de svenska stipendiemedlen, utifrån UHR:s urvalskriterier §3.

§3 – UHR:s urvalskriterier

Fördelningen av stipendierna görs enligt nedan fastslagna kriterier:

  1. Om en antagen student får stipendiemedel eller bidrag från annan finansiär och om det beloppet överstiger 20 procent av den totala avgiften för studierna vid College of Europe, avräknas den överstigande summan från UHR:s stipendiemedel.
  2. UHR tar hänsyn till ämnesbredd bland stipendiemottagarna och fördelar stipendiemedlen med hänsyn till jämn fördelning mellan studieinriktningarna utifrån juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.
  3. UHR prioriterar studenter som har studiebakgrund på svenska lärosäten.
  4. Vid dubbla medborgarskap prioriterar UHR studenter från underrepresenterade nationer.

§4 – Studieperiod

Studieperioden sträcker sig under ett läsår, från studiestarten i augusti/september till avslutningen i juni. För de studenter som läser den tvååriga studieinriktningen MATA sträcker sig studieperioden under två läsår.

§5 – Överenskommelse mellan UHR och stipendiemottagare

I samband med godkännande av stipendiemedel från UHR, skriver stipendiemottagaren under en överenskommelse med UHR.

§6 – Utbetalning av stipendiemedel

College of Europe ansvarar för de svenska stipendiemedlen och gör en avräkning på studieavgiften till stipendiaten. 

§7 – Rapportering

Stipendiemottagaren ska skicka in en slutrapport efter förutbestämd mall, till UHR, senast vid läsårets slut. Rapporten ska redovisa studierna vid College of Europe. Vid inskickande av slutrapport intygar stipendiemottagaren att inlämnade uppgifter är korrekta.

§8 – Avbrutna studier och återbetalning

Om stipendiemottagaren bedömer att studierna inte längre kan genomföras effektivt och ändamålsenligt, ska stipendiemottagaren skriftligt meddela College of Europe och UHR att studierna har avbrutits i förtid och att överenskommelsen sägs upp. Då ska stipendiemottagaren återbetala överskjutande stipendiebelopp till College of Europe.

Sök påbyggnadsutbildningen College of Europe

Ansökan till läsåret 2024/2025 är stängd. Ansökan till läsåret 2025/2026 öppnar i oktober 2024.

Du fyller i ansökan via College of Europes egen webbplats.

Mer information om stipendier för svenska studenter vid College of Europe

Mejla UHR via collegeofeurope@uhr.se

Senast uppdaterad: 2 februari 2024