Styrgruppsmöte den 15 maj 2023

Styrgruppen i Plint möttes den 15 maj för att bland annat diskutera avveckling av arbetsområdet omvärldsbevakning och analys, arbetsordning för arbetsområdena och hur styrgruppen kan ta sig an frågor som inte kan lösas inom arbetsområdena. 

Följande deltog i mötet: generaldirektörerna från Formas (GD:s ersättare), Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova. SUHF representerades av rektorerna för Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Lunds universitet. För Sveriges förenade studentkårer (SFS) deltog ordförandes ersättare.

Punkter som togs upp under mötet

Uppdatering från Plintsekretariatet

Regeringsuppdraget om att inrätta en plattform för internationalisering har återrapporterats. Rapporten har även presenterats för representanter för Regeringskansliet. Vid presentationen framkom önskemål om fortsatta rapporteringar om arbetet i Plint.

Vidare rapporterades att representanterna i sekretariatet och medlemmarna i de fyra arbetsområdena under april träffats för ett gemensamt heldagsmöte. Syftet var att möjliggöra överhörning och samarbete mellan arbetsområdena samt att ge inspiration och perspektiv på arbetet inom Plint. Till mötet hade två externa talare bjudits in för att presentera pågående arbete kring ansvarsfull internationalisering i Norge och hur man i Finland försöker attrahera studenter via det så kallade Talent Boost Programme. Inspelningarna av presentationerna finns här på Plintwebben

Utöver det informerades styrgruppen om att Plintwebben fortsätter att utvecklas, där bland annat regeringens innovations- och forskningsråd har givits plats för att rapportera om vad som händer i deras respektive länder kopplat till högre utbildning, forskning och innovation.

Arbetsordning för arbetsområden

Ett förslag tillarbetsordning har tagits fram som ett stöd för ansvariga myndigheter och samordnare i arbetsområdena.
Styrgruppen diskuterade innehållet i förslaget och beslutade att bifalla det med tillägget att det görs en intern utvärdering, i samverkan med sekretariatet, av relevansen inför en eventuell nedläggning av ett arbetsområde.

Arbetsområdet omvärldsbevakning och analys

Vid mötet föredrog Vetenskapsrådets generaldirektör å arbetsområde omvärldsbevakning och analys vägnar ett förslag om att avveckla arbetsområdet. Baserat på underlag och diskussioner i arbetsområdet har områdets medlemmar bland annat dragit följande slutsatser:

  • Generell omvärldsbevakning och analys är inte möjlig och meningsfull utan en konkret efterfrågan och ett avgränsat syfte.
  • Det finns inga avgränsade och prioriterade kunskapsluckor eller behov som gruppen har kunnat identifiera som inte redan hanteras av befintliga grupper/nätverk.
  • De specifika analysbehov som identifieras och formuleras inom övriga Plint-arbetsområden formuleras och kommuniceras bäst av respektive arbetsgrupp inför myndigheternas ordinarie analysplanering.

Efter en diskussion beslutade styrgruppen att arbetsområdet omvärldsbevakning och analys avvecklas samt att kvarvarande arbetsområden och sekretariatet vid behov spelar in internationaliseringsfrågor till UKÄ:s nätverk för samordning av uppföljning, utvärdering och analys. Utöver det beslutades att sekretariatet ska arbeta med att förstärka befintlig omvärldsbevakning på Plintwebben.

Students at risk, återrapportering från möte med Sveriges förenade studentkårer (SFS) och diskussion om hur frågan kan tas vidare

Delar av sekretariatet har under våren träffat representanter för SFS för att diskutera SFS:s förslag om att starta ett svenskt Students at Risk-program. SFS har identifierat två stora knäckfrågor, antagning och ekonomi.

Styrgruppen ansåg att frågan är angelägen, men beslutade att Plint inte ska driva den. Vidare uppmuntrade styrgruppen SFS att fortsätta utarbeta ett underlag för uppstart av ett program. Plintsekretariatet uppdrogs att bistå SFS med att navigera och ge råd och stöd för att fördjupa ett underlag.

Vilken beredskap bör styrgruppen ha för att ta vidare frågor som inte kan lösas inom arbetsområdena men som bedöms strategiska viktiga?

Hur frågor som inte kan lösas inom arbetsområdena kan tas vidare till styrgruppen har lyfts till sekretariatet av arbetsområdena. Frågan rör sådant som har behandlats i arbetsområdena men som inte kan lösas av de ingående myndigheterna, lärosätena själva eller gemensamt utan skulle behöva exempelvis lag- eller förordningsändringar.

För att underlätta diskussionen togs en specifik fråga upp - konsekvenserna av de skärpta försörjningskraven för uppehållstillstånd som infördes 2021.

Styrgruppen ansåg att frågan är intressant att diskutera på principiell basis, men att det specifika fallet inte är en fråga för Plint, då den är omhändertagen i annat forum. Under diskussionen lyftes bland annat att Plint bör ses som ett forum för diskussion där man kan åstadkomma det som förbättrar och underlättar för internationalisering samt att frågor kan tas upp i styrgruppen och behandlas individuellt. Att skicka skrivelser till sin uppdragsgivare ansåg styrgruppen inte som det mest verksamma alternativet, utan Plint bör snarare ta fram faktaunderlag som respektive myndighet, lärosäte eller organisation kan använda exempelvis i myndighetsdialogen.

På gång inom SUHF:s expertgrupp för internationalisering

SUHF:s expertgrupp för internationalisering arbetar med frågor som handlar om internationalisering och olika aspekter på utbildning, forskning och samverkan. Det finns flera angränsande arbetsgrupper till expertgruppen inom SUHF, exempelvis den rådgivande gruppen för globala relationer. Den grupperingen har i samarbete med expertgruppen för internationalisering bl.a. tagit fram en checklista för globalt ansvarsfullt engagemang. Fokus senaste åren har legat på EU-frågor och kommer säkert att fortsätta så. Läs mer om rådgivande gruppen för globala relationer samt checklistan.

Även avsaknaden av näringslivets perspektiv i arbetsområdet ansvarsfull internationalisering togs upp under mötet. Sekretariatet uppmanades att se över hur det kan tydliggöras i arbetsområdet.

Senast uppdaterad: 11 juni 2023