”Min utbytestjänstgöring blev en vinst för alla”

Annelie Westlund, rådgivare och projektledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ville lära från andra och gå utanför sin bekvämlighetszon. "Då tog jag möjligheten till en utbytestjänstgöring på Statped, avdelningen för tal och språk i Oslo, Norge. Det blev en vinst för både mig och för dem.”

Annelie Westlund och Kirsten M. Bjerkan, seniorrådgivare i Statped.  Annelie Westlund och Kirsten M. Bjerkan (seniorrådgivare i Statped)  under en söndagspromenad i Slottsparken i centrala Oslo.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Annelie Westlunds arbetsuppgifter inom Resurscenter för Tal och språk där den primära målgruppen är barn och unga med språkstörning har genom åren varit många och skiftande.

– Jag har arbetat med utbildning, handledning, stödmaterial och läromedel. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Hon har under sina tretton år på myndigheten gått från specialisering till mer generalisering och tycker det är roligt att arbeta brett men kan sakna den mer verksamhetsnära kontakten med elever och skolpersonal.

– Det ger mig energi och en fördjupning att träffa människor som är så dedikerade sina uppgifter. Jag har tidigare haft kontakt med Statped i Oslo och förstått att de har span på vad vi inom SPSM gör inom området tal och språk. När jag såg möjligheten till utbytestjänstgöring bestämde jag mig för att söka till NORUT och valde att göra den på Statped, Avdeling språk og tale i Oslo, berättar Annelie Westlund.

Kunskap att ta hem till egna organisationen

Statped.no förmedlar specialpedagogisk kunskap till pedagoger, föräldrar och medarbetare inom pedagogisk-psykologisk tjänst. Statped bistår kommuner och landsting med undervisning, rådgivning och kompetensutveckling. Man jobbar med hjälpmedel, vägledningsmaterial, undervisning. Målet är att deras målgrupp använder Statpeds kunskaper till att bygga egen kompetens och bidra till att barn, unga och vuxna med språk och talsvårigheter kam få en likvärdig utbildning, arbets- och samhällsliv.

– Norges organisation stämde bra överens med hur vi har organiserat oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under min vistelse fick jag information och inblick i olika projekt de arbetar med, exempelvis om deras översättning av material, hur deras motsvarighet till vår Skolinspektionen är uppbyggd och fungerar, likaså med Skolverket. Jag fick även medverka på deras elevärenden i Drammen. Sammantaget gav det mig väldigt mycket att fundera över och ta hem till mitt eget arbetsområde, säger Annelie Westlund.

Kändes enkelt att ansöka till programmet

Hon tycker inte det var svårt att ansöka till programmet. Annelie Westlund kontaktade Statped och tillsammans med ansvarig chef där ringades tre primära områden in som hon ville undersöka men som också var av intresse för båda parter. Eftersom de liknar varandra och har ett likande statligt uppdrag förväntades tjänsteutbytet vara till nytta för båda parter.

– I det inledande samtalet identifierades möjlighet till kunskapsdelning just inom funktionsnedsättning som inbegriper språkliga svårigheter hos barn och unga. Inte minst vad gäller språkstörning och flerspråkighet. Inom båda myndigheterna pågår också ett organisatoriskt förändringsarbete i stora drag handlar om att decentralisera och bygga kompetens lokalt i kommunerna, eller i Norge regionerna. Här såg vi också en möjlighet att utbyta erfarenhet vad gäller utformning av stöd på nationell respektive lokal nivå.

– Det är bra att tänka till ordentligt kring vilka områden man vill undersöka. Det gör hela besöket bättre. Det var en fantastisk tjänstgöring som gav mig erfarenheter som jag plockar fram många gånger i mitt arbete. Jag gillar verkligen Oslo och i september var det helt fantastiskt vackert i staden. Jag blev dessutom otroligt fint mottagen av mina norska kollegor som tillbringade tid med mig, inte bara på arbetsplatsen utan även på fritiden, säger Annelie Westlund.

Tycker du att NORUT är ett program för alla att söka?

– Jag tycker programmet passar den som har arbetat inom statlig myndighet några år. Under mitt utbyte hade mina norska kollegor många frågor till mig om hur jag och mina svenska kollegor arbetar. Att ha koll på den egna organisationen och hur man arbetar i den är en stor fördel. Nu har vi haft flera erfarenhetsutbytesträffar där vi berättar om saker vi arbetar med inom tal och språk och då på ett mer kollegialt operativt plan. Vi bygger ett erfarenhetsutbyte för att stötta varandra. Det blir win-win för både Sverige och Norge. Jag har fått mersmak för att söka fler utbytestjänstgöringar, det är helt klart.

Det här är NORUT

Nordiskt tjänstepersonsutbyte, NORUT, är en möjlighet för statsanställda att:

  • kompetensutvecklas i sin roll
  • få internationell erfarenhet, uppleva nya perspektiv och idéer som berikar arbetslivet
  • knyta nya kontakter och nätverk inom sitt kompetensområde
  • ta med sig erfarenheter hem som utvecklar verksamheten
  • vistas i ett annat nordiskt land i mellan två veckor och sex månader.

 

 

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2023