Eurostudent V: En kort inblick i studenternas mobilitet

Europeiska kommissionen och regeringen vill att 20 procent av de studenter i Europa som tar examen 2020 ska ha studerat eller praktiserat utomlands under sin studietid. Sverige är inte där ännu – i dagsläget når vi 14 procent. Att försöka undanröja eller i alla fall minska hinder för mobilitet är därför viktigt.

Studenter pluggar.

Det är de yngre studenterna som har planer på att studera utomlands. Studenter över 30 år har tappat reslusten – bara en av tio vill studera utomlands.

– Svenska studenter anger framför allt separation från anhöriga och finansiering som hinder för att studera eller praktisera utomlands, säger Erica Finnerman, utredare på Universitets- och högskolerådet.

Medelåldern på svenska studenter är högre jämfört med övriga Europa och många har både stadgat sig och skaffat barn. Dessa studenter har i allmänhet svårare att bryta upp från vardagen och åka utomlands för studier jämfört med obundna 20-åringar.

Finansieringen är det näst största hindret för många svenska studenter, trots att de har bättre ekonomiska förutsättningar jämfört med övriga studenter i Europa. Svenska studenter kan använda sig av studiemedel från CSN för utlandsstudier, medan studen­ter från till exempel Ryssland, Ukraina, Schweiz och Italien måste förlita sig på stöd från anhöriga i högre utsträckning.

De länder som svenska studenter helst vill studera i är USA, Storbritannien och Frankrike. Ghana, Irland, Danmark och Finland hamnar i mittfältet på topplistan.

Närmare hälften av de som studerat utomlands har gjort det på kandidatnivå, medan tio procent har studerat på masternivå. Över hälften kunde tillgodoräkna sig alla poäng de tagit utomlands i sin svenska utbildning.

Bakgrund                                                            

Sverige är medlem i Bolognasamarbetet där 47 europeiska länder arbetar för att samordna utbildnings- och examensstrukturen i Europa för att främja mobiliteten bland studenter.

För att belysa svenska studenters mobilitet har UHR gjort en fjärde analys av den paneuropeiska studentunder­sökningen Eurostudent V, byggt på enkätsvar från 5 000 studenter i Sverige registrerade läsåret 2012/2013.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023