Lyssna

Så lyckas ni med projektet

För att lyckas med ett projekt är det bra att utgå från organisationens behov, intressen och förutsättningar. Här får du tips på hur ni lyckas med internationella samarbeten samt några tumregler ni bör tänka på under planeringsprocessen.

Fundera på vad ni behöver arbeta med för att utvecklas och på ett bättre sätt nå målen för verksamheten. Vad engagerar mest och vad är praktiskt möjligt?

Det kan till exempel handla om att er organisation vill:

 • ha fler internationella inslag i undervisningen för att få tillgång till kunskaper och metoder som inte finns hos er idag
 • arbeta fram en ny kurs tillsammans med en utländsk partner
 • ge eleverna, studerande eller studenterna möjlighet till utlandsstudier inom ramen för deras utbildning.

Det kan också handla om att en skola:

 • behöver arbeta mer med värdegrundsfrågor, till exempel förståelse för andra kulturer
 • vill lägga mer resurser på en särskild satsning, t ex matematiklyftet eller liknande
 • längtar efter att få testa nya grepp och vill förändra skolans kvalitetsarbete systematiskt.

Oavsett vilken utgångspunkt ni har, är det här och nu ni måste börja.

Varför just internationellt?

Nästa steg är att fundera över vad den internationella aspekten tillför – varför är just ett internationellt projekt en bra satsning för dig och din organisation? Ibland är svaret självklart, som i exemplet med lärosätet ovan. Ibland är ett internationellt projekt en av flera möjliga vägar.

Gemensamma erfarenheter för deltagare i ett internationellt utbyten brukar vara:

 • fördjupade ämneskunskaper
 • vidgade perspektiv
 • förbättrade språkkunskaper
 • nya pedagogiska idéer
 • lättare att få jobb
 • större förståelse för andra
 • personlig mognad och vana vid att klara sig själva.

Mer specifikt kan beslutet att välja ett internationellt projekt grunda sig i en nyfikenhet på, eller ett behov av, andra vägar för inlärning.

För en skola som vill förbättra elevernas kunskaper i till exempel  matematik kan välja att samarbeta med skolor i länder som ligger i framkant i det ämnet enligt internationella undersökningar,  till exempel PISA. Att lära från duktiga pedagoger i dessa länder och ta del av deras erfarenheter kan vara mer utvecklande än fortbildning på hemmaplan.

Så planerar du ditt projekt

När en idé tagit form börjar arbetet med att förverkliga den. Ett första steg är att bilda en projektgrupp. Även om det är givande att arbeta med internationella projekt ska man ta höjd för att det kräver en hel del tid,  det är därför bra att ni är flera som kan dela på ansvaret och bolla idéer.

Att få med sig medarbetarna tidigt är viktigt. Projektmedarbetarna behöver få tid avsatt för planering som utbyte och uppföljning. Och en vikarie under utlandsvistelsen gynnar hela projektet.

Ett internationellt projekt har också potential att påverka verksamheten långt utanför projektgränserna. Därför är även elever, studerande eller studenter viktiga att involvera. I slutändan är det alltid deras kunskaper som är målet.

Starta ett samarbete med andra

Nu är det dags att förfina och utveckla projektidén tillsammans med samarbetspartners. Fundera över vilka resultat din organisation och partnerorganisationen förväntar sig och vilka som kan dra nytta av dem.

Tänk långsiktigt och ämnesövergripande. Det ger ett bredare stöd och större effekt då fler kollegor blir delaktiga. 

Se även till att ni har samsyn kring realistiska och hållbara effekter som ska finnas kvar efter avslutat projekt och vilka ni ska påverka för att nå de övergripande målen.

Internationellt projekt handlar om att möta det annorlunda, att påverka andra men även låta sig påverkas. Fundera på hur ni kan bidra till projektet men också vad ni kan ta tillvara från era samarbetspartners.

Sätt upp en plan

Diskutera era roller under projektet. Vilka mandat har personerna i projektgruppen och vad förväntas av var och en i form av förberedelser, engagemang, rapportering, respekt för tider med mera.

Bestäm även hur ni ska kommunicera, hur ofta och på vilket sätt. Hur kan ni lösa uppgifter gemensamt istället för att köra i parallella hjulspår?

Om elever deltar i projektet så kan de samarbeta via videokonferenser, öppna diskussionsforum eller i transnationella basgrupper.

Utse vilka som ska delta

Bestäm vilka som ska delta i utbyten och olika aktiviteter på hemmaplan. Fundera på hur kollegor, utanför såväl som inom projektet, som inte får möjlighet att resa utomlands ska bli delaktiga.

Utvärdera projektet

Fundera över varför och hur utvärderingen ska användas. Vilka frågeområden behöver fördjupas och uppmärksammas och när och hur ska resultaten återkopplas?

Det kan också vara bra att reda ut om utvärderingen bedömer både kortsiktiga resultat och dess förutsättningar att uppnå långsiktiga effekter.

Kvalitet i ansökan och projektet - som du skriver får du svar

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en bra, relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel. Med de råd vi ger vill vi hjälpa dig att skriva en bra och korrekt ansökan. Då ökar chanserna att få bidrag till det projekt ni brinner för.

Utgå från nuläget

Syftet med de bidrag som ni kan söka är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet. De aktiviteter som möjliggörs med hjälp av bidragen ska alltså stötta de ambitioner som redan finns i den riktningen.

Era behov ska passa programmets mål och syfte

Era behov ska vara relevanta för programmet. Börja med att identifiera utvecklingsbehoven hos er och de organisationer som deltar. Behoven ska ligga i linje med målen för programmet.

Tydliggör varför alla partners i projektet vinner på samarbetet och hur projektresultatet bidrar till en positiv utveckling för verksamheterna. Ni ska också motivera ert val av partner och mervärdet av det internationella samarbetet, på vilket sätt ett internationellt projekt gör skillnad.

Tydliggör syfte, mål och förväntade resultat

Utifrån de uppsatta målen för projektet ska ni definiera de resultat och effekter ni förväntar er, hos organisationerna och individerna som deltar. Sätt konkreta mål och beskriv dem ur dels ett kortsiktigt, dels ett långsiktigt perspektiv. Hur överensstämmer projektets mål med målen inom programmet?

Beskriv hur ni löpande under projektets gång utvärderar aktiviteterna och resultaten. Definiera vad ni ska utvärdera, hur och när. På så sätt har ni koll på att arbetet genomförs med projektmålet i fokus.

Organisation och genomförande

Varje organisations ledning ska vara involverad så att projektet blir möjligt att genomföra. Personalresurser och tidsplanering är viktiga grundförutsättningar och att projektet är kostnadseffektivt.

Ta fram en plan över de aktiviteter ni kommer att genomföra. Aktiviteterna fördelar ni över hela projektperioden. Beskriv hur de planerade aktiviteterna överensstämmer med projektets syfte och på vilket sätt de leder till att ni når målen. Konkretisera hur de tänkta aktiviteterna ska integreras i de deltagande organisationernas verksamhet för att involvera så många deltagare som möjligt.

Bestäm i förväg hur uppgifterna i projektet ska fördelas bland de organisationer som deltar, vem som gör vad. Var tydlig med vad och hur varje partner bidrar för att nå målen för projektet. Kom överens om hur ni på bästa sätt kommunicerar med varandra. Och hur ni får till ett effektivt samarbete mellan de organisationer som deltar.

Nå ut med era resultat

Beskriv det resultat ni fokuserar på att sprida, till vem, på vilket sätt och i vilket syfte. Förklara hur ni tänker sprida och tillämpa projektresultatet i de organisationer som deltar. Och hur ni tänker sprida resultatet vidare till individer, grupper och organisationer som inte deltar. Tänk också på att säkerställa att resultatet håller och lever vidare på sikt.

Vikten av att synas och höras

Frågor att utgå från

 • Vilket slutresultat av aktiviteten/projektet förväntar vi oss?
 • Vilka utbildningsbehov/lärbehov svarar de mot?
 • Vem är användare och/eller slutgiltig mottagare av projektresultaten?
 • Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att sprida och säkerställa att projektresultaten tas tillvara och används?
 • Vad har vi för tidsschema, medel och tillgängliga resurser?

Förankra i tid och involvera slutanvändarna

Lika viktigt som att sprida era resultat är att förankra i rätt tid och målgrupper. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Uppmuntra återkoppling i olika former – involvera slutanvändare och andra viktiga målgrupper i ett tidigt stadium och få dem att känna sig delaktiga i projektet. Resultatet paketerar ni på ett attraktivt sätt.

Dra nytta av resultaten

I den sista fasen i slutförandet av ett projekt måste ni säkerställa att det ni åstadkommit verkligen får ett värde och används i den fortsatta verksamheten, i er organisation och av andra.

Hur sprider man sina resultat och sitt projekt?

Hur ni sprider era resultat och projekt beror helt på vad ni vill uppnå och givetvis på projektets karaktär.

Gå ut via media

Vill ni nå fler potentiella användare och beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt.

Bjud in slutanvändarna

Försäkra er om att de som ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång. Bjud in på förhandsvisningar, uppmuntra att ge återkoppling och använd slutanvändarna som testgrupp när ni ska testa prototyper.

För vidare till kollegor

Oavsett projekt måste kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet föras vidare till kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang.

Bli en del av något större

Bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå och hur ni tänker sprida information om projekt och resultat. Genom planering i god tid, hittar ni sätt att lyfta ert arbete, projektorganisationen och stärker möjligheterna för projektet och dess resultat att leva vidare.

Några tips på vägen

 • Börja planera i tid!
 • Förankra i organisationen och hos ledningen.
 • Ha en strategi för hur ett utbyte ska integreras i verksamheten
 • Utgå från er organisations behov och låt dem gå som en röd tråd i er ansökan.

Glöm inte att du kan kontakta oss handläggare för att diskutera er projektidé.

Göran Dahlén, internationell koordinator Piteå kommun

Vårt projekt handlade om att förbättra elevernas kunskaper i engelska och att hitta metoder för att undervisa på engelska även i andra ämnen.

 • Tänk igenom vad ni behöver utveckla på skolan och ha det som utgångspunkt för projektet. Bestäm från början hur ni ska dokumentera ert projekt och se till att ha ordning på alla papper. Det kommer att underlätta mycket längre fram.
 • Vik tid och resurser för att på hemmaplan diskutera det som dyker upp i kollegiet. Det behövs om projektet ska få genomslag i undervisningen.
 • Tänk på att det praktiska tar mer tid än man tror, till exempel att rodda med resorna.

Mia Norén, program- och internationaliseringsansvarig vård- och omsorgsprogrammet Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg

Våra elever och lärare praktiserade tre veckor på barnhemmet Hope Foundation i Tanzania.

 • Sätt upp målen som ska uppfyllas för resan och hur ni ska arbeta med dem.
 • Börja tidigt med planeringen och gör en förberedelseresa med elever som gjort en praktik redan, de bidrar med elevperspektivet. Bra planering före, under och efter praktiken gör den så mycket bättre för alla - för lärare, för elever, för skolan och för elevernas föräldrar. Vår förberedelseresa fick oss till exempel att byta praktikplats från ett sjukhus till ett barnhem. Transporter, skift och säkerhetsrisker gjorde att vi tog ett annat val av praktikplats.
 • Fundera över vad för slags risker som kan inträffa. Då blir det lättare om det skulle inträffa något.
 • Eleverna som följde med fick före resan genomgå ett test i engelska och vi hade också föräldramöten om vad resan gick ut på och vad som väntade deras barn.
 • Det är viktigt att rektorerna ser vikten och värdet av att genomföra internationella projekt samt att ha lärare som följer med på resan för att stötta och handleda eleverna.
 • Res med elever från både första, andra och tredje årskurs. Det ger trefaldigt med kunskap, färdigheter och kunskaper. Integrera flera ämnen både före, under och efter praktikperioden. Det ger ett enormt mervärde för alla elever, lärare, chefer, kollegor, skola och samhälle.

Leena Vuorenmaa, biträdande rektor och projektkoordinator Dialogskolan Spånga

Vårt projekt handlade om  läsinlärning och inkluderade skolor från  Rumänien, Polen och Turkiet.

 • Det viktigaste är att synliggöra vilka förväntningar de olika länderna har på varandra.
 • Var överens redan från början om vilket ansvar man har som koordinator eller deltagande lärare.  Det är bra att vara  tydlig så att man inte behöver ta de här diskussionerna under projektets gång.

Elisabet Göland, koordinator Berzeliusskolan Linköping

Vårt projekt handlar om vattenrening, sophantering och utrotning av elefanter i Nairobi.

 • Gör en förberedande resa. Vi finansierade vår genom genom programmet Atlas planering.
 • Det är bra att ha en lokal kontakt som kan hjälpa till med boende, transporter och annat.
 • Var fler som delar på arbetet så att projektet inte är beroende av en eller två personer.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024