Erasmus+ International Credit Mobility

Vem som kan söka

Universitet och högskolor med en Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för att ge högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig, studera eller praktisera i ett annat land.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Det huvudsakliga målet är att erbjuda möjligheter till akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal vid de lärosäten som deltar.

Kvalitetshöjning hos både deltagare och verksamhet

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) möjliggör samarbeten med lärosäten i utomeuropeiska länder och omfattar mobiliteter i båda riktningar. Programmet bidrar till globalt samarbete inom högre utbildning och kompetensutveckling både hos det samordnande lärosätet i Sverige och hos partnerorganisationerna i utomeuropeiska länder.

Lärosäten som deltar får möjlighet att höja kvaliteten på sin verksamhet genom stärkt förmåga till kvalitativt internationellt samarbete och internationalisering samt strategisk kompetenshöjning inom alla personalkategorier. Lärosätena får också möjligheten att ta tillvara på sina deltagares nyvunna kunskap och kapacitet vad gäller till exempel arbetsmetoder som kan utveckla verksamheten.

Att delta kan för alla kategorier av deltagare dessutom leda till förbättrade språkkunskaper, djupare kännedom om andra kulturer samt aktivt deltagande i samhället.

Personal av alla kategorier få motiverande kompetensutveckling och förbättrar sin yrkesskicklighet. De har samtidigt chansen att få större förståelse för utbildningssystemen i andra länder, bättre förmåga att förstå och bemöta mångfald vad gäller till exempel social och kulturell bakgrund samt ökad förmåga att bidra till verksamhetsutveckling på det egna lärosätet.

Lärare har dessutom möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte. Just lärare med erfarenhet av mobilitet kan spela en särskilt viktig roll på det egna lärosätet för att väcka intresse bland studenter för internationell mobilitet.

Studenter som studerar eller praktiserar genom Erasmus+ ICM får möjlighet både till kvalitetshöjning av sin utbildning och att stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Genom studier eller praktik utomlands får studenter också chansen att utveckla sin initiativförmåga, sin självkänsla och sin förmåga att förstå och bemöta mångfald genom positivt samspel med människor med olika bakgrund.

Organisationer som kan söka

Universitet och högskolor som har en godkänd Erasmus Charter för högre utbildning (ECHE) kan ansöka om projektmedel. Lärosäten i Sverige kan också ansöka om att bilda ett konsortium för att sedan tillsammans med partnerorganisationer ansöka om projektmedel.

Erasmus Charter för högre utbildning – för långsiktig utveckling

Erasmus Charter är ett verktyg för att förenkla ansökningsprocessen för lärosäten som vill delta i programmet. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av lärosätet, personal och studenter. Med den strategiska planen som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter. Erasmus Charter är även ett krav för att delta i övriga projektsamarbeten för högre utbildning.

Förberedande besök

Ni har möjlighet att ansöka om ett förberedande besök för att träffa er partnerorganisation. Syftet med besöket ska vara att planera ert projekt inom Erasmus+ ICM, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer om Erasmus+ förberedande besök

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Lärosäten som deltar ska arbeta i enlighet med grundläggande principer inom Erasmus+ inom följande områden:

Det finns möjlighet att ansöka om extra bidrag för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter. Mer information om möjligheter på sidan om Inkludering och mångfald.

Länder som deltar

Länder som deltar inom utlysningen för 2022

Lärosäten i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien kan ansöka om projektmedel för utbyten med de flesta länderna utanför Europa (kallas från och med 2022 tredjeländer som inte är associerade till Erasmus+).

Länder vars organisationer kan delta som partner till de samordnande lärosätena: Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2022 (pdf)

Länder som deltar inom utlysningen för 2023

Lärosäten i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien kan ansöka om projektmedel för utbyten med de flesta länderna utanför Europa (kallas från och med 2022 tredjeländer som inte är associerade till Erasmus+).

Länder vars organisationer kan delta som partner till de samordnande lärosätena Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2023 (pdf)

Länder som deltar inom utlysningen för 2024

Länder vars organisationer kan delta som partner till de samordnande lärosätena: Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2024 (pdf)

Tredjeland som inte är associerat till programmet

Med "tredjeland som inte är associerat till programmet" avses det som i den tidigare programperioden benämndes "partnerland", det vill säga ett land som inte deltar fullt ut i Erasmus+ men som kan medverka som partner.

Stöd och verktyg

Det finns flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda under projektets gång. 

Stöd och användbara verktyg

För att kunna delta i programperioden för Erasmus+ (2021–2027) måste lärosäten ansöka om en Erasmus charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av EU-kommissionen.

Så fungerar det

ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+-programmet. En ECHE undertecknad av EU-kommissionen ger ett lärosäte rätt att:

 • ansöka till det nationella kontoret (UHR) om stipendiemedel för studenter, praktikanter, lärare och personal, men också för olika typer av projektsamarbeten.
 • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

Genom ECHE förbinder sig lärosätet till Erasmus+-programmets grundprinciper och villkor. ECHE beviljas för hela programperioden (2021–2027), men den kan dras tillbaka om ett lärosäte inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet. En del av ECHE är Erasmus Policy Statement (EPS), som är lärosätets strategiska plan för internationaliseringsarbetet och Erasmus+-verksamheten.

UHR granskar och stödjer lärosäten

Det är UHR och Europeiska kommissionen som granskar lärosätets arbete av ECHE. Uppföljningen syftar till att framförallt säkerställa kvaliteten på mobiliteten.

Hur går ansökan till?

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA på deras webbplats Funding and tenders:

Funding & tender opportunities (europa.eu)

Sista ansökningsdag för att kunna ansöka om finansiering för Erasmus+ i utlysningen för 2023, är den 26 januari 2023.

Kontakt

Har du frågor om din ECHE-ansökan ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA via e-post: EACEA-ECHE@ec.europa.eu

Så är projektet uppbyggt

Projektet kan tidigast starta den 1 augusti det år ni ansöker och avslutas efter 36 månader, den 31 juli tre år senare. De mobiliteter lärosätet beviljas medel för ska genomföras inom den kontraktsperiod som gäller för ansökningsomgången och kan inte flyttas till andra projekt.

En enskild person kan inte ansöka om att få genomföra projekt, men kan däremot ansöka hos sitt lärosäte om att få genomföra mobilitet inom projektet. Det innebär att personal och studenter vänder sig till sitt eget lärosäte för att ansöka om stipendium för mobilitet. Det är lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan en deltagare påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter i form av ett ”Grant Agreement” och ett "Learning Agreement" eller "Staff Mobility Agreement".

Gäller det ett utbyte med ett lärosäte ska lärosätet innan aktiviteten inleds teckna ett "Inter-Institutional Agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet.

Aktiviteter för personal

Lärare och annan personal kan delta i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i tredjeland som inte är associerade till Erasmus+.

Lärare eller annan undervisande personal vid det svenska lärosätet har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är även möjligt för lärare eller annan undervisande personal från partnerlärosäten eller ett företag eller annan organisation i tredjeländer som inte är associerade till programmet att undervisa vid det svenska lärosätet.

En undervisningsmobilitet till och från ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.

Även inresande eller utresande personal från ett företag eller en organisation kan bjudas in av ett lärosäte inom projektet för att undervisa. Mobiliteten måste pågå fysiskt under minst en dag och det finns inget minimikrav på antalet undervisningstimmar.

Följande organisationer kan inte skicka personal för undervisning på ett lärosäte inom Erasmus+:

Utöver det kan lärare och annan undervisande personal delta i en blandad mobilitet där en fysisk mobilitet på 5-30 dagar kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se avsnittet nedan om blandad mobilitet.

Lärare eller annan personal vid ett svenskt lärosäte, exempelvis administrativ, teknisk eller bibliotekspersonal, kan kompetensutveckla sig vid ett partnerlärosäte i projektet. Det är även möjligt för motsvarande personal från partnerlärosäten att kompetensutveckla sig vid det svenska lärosätet.

Inresande personal, inklusive lärare, har också möjligheten att fortbilda sig vid ett företag eller en organisation i Sverige. Den möjligheten finns dock inte för utresande personal från Sverige inom Erasmus+ ICM.

Följande organisationer kan inte stå som värdar för fortbildningsmobilitet:

Mobiliteten kan sträcka sig från fem dagar till två månader, exklusive resdagar. En fortbildningsmobilitet ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Lärosätena ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet och att kompetensutvecklingen också kommer lärosätena tillgodo.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

 • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter.
 • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (till exempel staff weeks) vid lärosäten.
 • Kurser som är relevanta för deltagaren.

Utöver det kan lärare och annan personal delta i en blandad mobilitet där en fysisk mobilitet på 5–30 dagar kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se informationen om blandad mobilitet.

Det finns möjlighet att göra en kombinerad personalmobilitet. Deltagaren kan då både fortbilda sig och undervisa inom ramen för en och samma mobilitet.

Vid en kombinerad personalmobilitet behöver deltagaren endast undervisa i fyra timmar per vecka. Mobiliteten kan sträcka sig från fem dagar till två månader exklusive resdagar. I de fall en deltagare väljer att delta i en kombinerad mobilitet rapporteras det som en lärarmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Inresande studenter från partnerlärosäten har genom Erasmus+ ICM möjlighet att studera och praktisera i Sverige. Utresande studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå är endast möjligt att finansiera till vissa länder inom ICM. Möjlighet att organisera utresande studentmobiliteter på grundnivå och avancerad nivå till övriga länder ges istället inom programdelen Erasmus+ KA131.

Samma student kan delta i flera olika aktiviteter i upp till totalt tolv månader av fysisk mobilitet per utbildningsnivå (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå).

Länder som deltar inom utlysningarna för 2022-2024 och vilka som omfattas av begränsningar gällande utresande studentmobilitet, hittar du under rubriken Länder som deltar under Mer om programmet.

Studenter vid ett svenskt lärosäte kan studera vid ett partnerlärosäte i två till tolv månader. Likaså kan studenter vid ett partnerlärosäte inom projektet studera vid det svenska lärosätet.

Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan istället delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet på 5–30 dagar kombineras med en virtuell komponent. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 ECTS-poäng. För mer information, se avsnittet nedan om blandad mobilitet.

Studenter kan praktisera vid ett företag eller annan relevant organisation inom privat eller offentlig sektor i ett tredjeland som inte är associerat till programmet. Praktikperioden kan pågå i två till tolv månader. Likaså kan studenter vid ett partnerlärosäte i projektet praktisera i Sverige.

Även nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt om praktikmobilitet under sitt sista år av utbildningen och praktiken genomförs och avslutas inom ett år efter att de tagit sin examen.

En student kan inte få praktikstipendium för att läsa en kurs vid ett partnerlärosäte.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en praktik:

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Datainsamling till ett examensarbete.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period av tolv månader per utbildningsnivå (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå). En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studentmobilitet.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller i direkt anslutning till varandra. Studenten bestämmer tillsammans med hemlärosätet den inbördes ordningen och längden på studier respektive praktik.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som såväl student som lärare och annan typ av personalkategori. Det viktiga är att doktorandens mobilitet motsvarar syfte och regelverk för den aktuella mobilitetstypen.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för programmet. Vilken typ av mobilitet doktoranden bör delta i ska utgå från vad hen ska göra under mobiliteten.

En doktorand vid det svenska lärosätet kan genomföra en undervisningsmobilitet vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är också möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att undervisa vid det svenska lärosätet. De regler som gäller för annan personal som deltar i en undervisningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand vid det svenska lärosätet kan delta i kompetensutveckling vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är även möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att kompetensutveckla sig vid det svenska lärosätet. De regler som gäller för annan personal som deltar i en fortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand som är inskriven vid det svenska lärosätet kan delta i en studentmobilitet för studier vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är också möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att studera vid det svenska lärosätet. Studietiden kan vara från 5­­­–30 dagar eller 2–12 månader.

Doktoranden ska bedriva studier och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd.

Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet. Det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet men det är en stark rekommendation.

En doktorand som är inskriven vid det svenska lärosätet kan delta i en praktikmobilitet. Det är även möjligt för en doktorand vid partneruniversitetet att praktisera i Sverige. Praktiktiden kan vara från 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant organisation inom privat eller offentlig sektor, till exempel ett lärosäte. Genom att förlägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen.

En doktorand kan kombinera studier och praktik under sammanlagt tolv månader. En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studiemobilitet.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller i direkt anslutning till varandra. Doktoranden, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes ordningen och längden på studier respektive praktik.

Blandad mobilitet

Blandad mobilitet innebär att deltagaren gör en kortare fysisk mobilitet i värdlandet kombinerat med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Blandad mobilitet är möjligt för samtliga mobilitetstyper. Stipendium ges för de fysiska mobilitetsdagarna och lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering.

Studenter som önskar delta i blandad mobilitet ska vara inskrivna vid ett lärosäte och ha för avsikt att ta ut en examen. Målet är att nå alla typer av studenter, oavsett bakgrund, ämnesområde och nivå. Den fysiska delen av mobiliteten ska pågå i 5-30 dagar, medan den virtuella delen inte har någon definierad varaktighet. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen generera minst 3 ECTS.

Administrativ personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland) kan delta.

Akademisk personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland) kan delta.

Även personal från ett företag eller en organisation i ett annat EU-land och tredjeland som är associerat till programmet (tidigare kallat programland)/tredjeland som inte är associerat till programmet (tidigare kallat partnerland), som bjudits in av ett lärosäte, kan delta.

En doktorand kan delta i samtliga delar av blandad mobilitet eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som akademisk och administrativ personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Om ansökan

Det är möjligt att söka en gång per år. Sista dag att skicka in ansökan 2024 är den 20 februari.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden, registrera uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan ansökningsformuläret fylls i.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Er organisation behöver inte registreras igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

För konsortier ska alla nationella partners som ingår i projektet/ansökan ha registrerat sig.

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Ett EU Login behövs för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan:

Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

Om ni söker som konsortium ska du ange samtliga organisationer som ingår i det nationella konsortiet och bifoga varje avtal - "mandate" – som tecknats mellan er och respektive organisation.

Ni har också möjlighet att ansöka om projekt inom Erasmus+ ICM innan er ansökan om att få bilda konsortium har bedömts.

Mall att använda som underlag till ansökan som konsortium Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2023 (pdf).

Ansökan måste du ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att vara giltig och komma med i ansökningsomgången.

Får du problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress eplushogre@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Så bedöms er ansökan

De medel som finns tillgängliga inom Erasmus+ ICM fördelas på tolv olika regioner inom separata regionala budgetar. Storleken på respektive budgetkuvert skiljer sig åt beroende på EU:s politiska prioriteringar. Till de länder som under utlysningsåret tar emot utvecklingsstöd från biståndsnämnden för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kan Erasmus+ ICM inte finansiera utresande studentmobilitet på grundnivå eller avancerad nivå. Vilka länder det är står i dokumentet med regioner och länder som kan delta. Möjlighet att organisera utresande studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå till dessa länder ges istället inom programdelen Erasmus+ KA131.

Preliminär budget för 2024 publiceras senare.

Ansökan bedöms och poängsätts av externa experter. Bedömningen görs utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram:

 • Kvaliteten på projektets utformning och planerade samarbete (på projektnivå).
 • Strategins relevans (på regionnivå).
 • Genomslag och spridning (på regionnivå).
 • I vilken utsträckning ansökan är relevant för respekten och främjandet av gemensamma EU-värderingar, såsom respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter, samt bekämpning av all form av diskriminering.

Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka ansökningar som beviljas genom en urvalskommitté. En projektansökan kan beviljas i sin helhet eller delvis, beroende på konkurrensen inom de olika regionala budgetarna.

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplatsÖppna i nytt fönster.

När du öppnar länken till ansökningsformulären kommer du till utbildningsområde Higher Education. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU Login.

Ansökningsformulär Higher Education Erasmus+ finns på EU-kommissionens webbplats.

 • Välj ansökningsformulär Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds, KA171-HED.
 • Söker ni som konsortium väljer du ansökningsformulär Erasmus accreditation for higher education mobility consortia, KA130-HED.

När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Besked om beslut

Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickar vi per e-post till rektor och respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni för att ompröva beslutet

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på eplushogre@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Utbetalning av bidrag

Vi skickar ut ett kontrakt i två exemplar ungefär en vecka efter att beslut har tagits. Kontraktet ska signeras av den firmatecknare som finns angiven i ansökan. Skrivs kontraktet under av annan person än firmatecknare måste ni skicka med en delegationsordning. När kontraktet skrivits under av NA-direktör skickas ett exemplar tillbaka till er. 

Vi gör en första delutbetalning av det beviljade beloppet inom 30 dagar efter det att kontrakten skrivits under.

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ International Credit Mobility:

 • Catrine Åkerblom, 010 - 470 05 81
 • Elisabet Weingartner, 010 - 470 05 15
 • Eva Lundqvist, 010 - 470 05 77