Förslag om att etablera en plattform för internationalisering

I rapporten En plattform för internationalisering – vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag presenteras Universitets- och högskolerådets (UHR), Vetenskapsrådets och Vinnovas förslag om att etablera en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation.

– Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Idén om en plattform för internationalisering lades fram av Internationaliseringsutredningen för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen har UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova utvecklat förslaget vidare. Arbetet har skett i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Flera aktörer samarbetar

I rapporten föreslår myndigheterna att plattformen etableras enligt Internationaliseringsutredningens förslag. Samarbetet organiseras då i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper, där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta. Samarbetet ska inledningsvis ske i fyra arbetsgrupper: mobilitet för studenter, forskare och personal, Sverige som kunskapsnation, omvärldsbevakning och analys, samt ansvarsfull internationalisering. Flera av områdena lyftes också fram i Internationaliseringsutredningen.

Ordförandeskapet ska rotera

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen. De ska också ingå i styrgruppen, tillsammans med en forskningsfinansiär, representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Enligt förslaget ska styrgruppens ordförandeskap rotera, med start hos UHR. UHR föreslås också få i uppdrag att samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen.  

Plattformen ska ha ett bredare uppdrag än det nuvarande myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering, som funnits sedan 2008. Forumet läggs ner i och med att plattformen etableras.

Rapport: En plattform för internationalisering – vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag (pdf)

Kontakt

Anders Ahlstrand
010–470 03 00
anders.ahlstrand@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 maj 2024