Statistik och rapporter

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 2−5 månader.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gym­na­sie­­ut­bild­ning Efter­­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 9 980 2 337 11 060 23 377
2021 10 184 2 184 10 213 22 581
2020 9 662 2 103 9 444 21 209
2019 10 588 2 438 10 099 23 125
2018 11 731 2 942 10 991 25 664

Observera att en person kan ha ansökt om bedömning av flera utbildningar.

Antal personer som har ansökt om en bedömning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 9 383 2 204 10 300 21 887
2021 9 581 2 066 9 449 21 096
2020 8 993 1 998 8 805 18 543
2019 9 830 2 288 9 335 18 536
2018 10 674 2 759 10 212 20 522

Observera att en person kan ha flera utbildningar.

Antal avgjorda ärenden:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 10 104 2 204 10 960 23 268
2021 10 342 2 136 9 934 22 412
2020 8 789 2 134 9 993 20 916
2019 10 798 2 742 10 826 24 366
2018 12 400 3 605 12 005 28 010

Observera att en person kan ha flera ärenden.

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2022 är:

Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning
Syrien Syrien Indien
Iran Iran Iran
Irak Irak Turkiet
Turkiet  Ukraina Ukraina
Pakistan Indien Syrien
Indien Storbritannien Pakistan

Rapporter

Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

Hur går det för personer som har invandrat till Sverige och som har en formellt erkänd utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning? Det har UHR undersökt i ett projekt som startade 2020 och avslutades hösten 2023 och bestod av flera delstudier. Bland annat har UHR kartlagt de grupper som ansöker om bedömning av sin utländska utbildning, och utfallet på arbetsmarknaden har analyserats med fokus på etablering och kvalifikationsmatchning. UHR har även undersökt arbetsgivares perspektiv. Utredningen var delvis en uppföljning av rapporten "Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning".

Betydelsen av bedömning av utländsk utbildning för etablering på arbetsmarknaden: En kunskapsöversikt

En kartläggning av den svenska och internationella litteratur som finns på området bedömning av formell utländsk utbildning. Den utgör kunskapsramen för de frågor och områden som tas upp inom projektet.

Rapportsida: Studie om hur bedömning av utländsk utbildning bidrar till integrationen

Bedömning ‒ ett redskap för integration?

Bedömning av invandrade personers utländska utbildning och deras etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden.

Delstudien kartlägger personer som invandrat 2008 till 2016 och fått en bedömning av UHR av sin gymnasiala, eftergymnasiala, yrkes- eller akademiska utbildning. Dessutom undersöks skillnader i etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden mellan den grupp som fått bedömning och den som invandrade under samma år och rapporterade en utländsk utbildning men som inte ansökt om bedömning. Särskilt fokus är kön, ålder, land, bosättningsgrund och utbildningsinriktning.

Rapportsida: Bedömning - ett redskap för integration?

Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning

Delstudien undersöker kännedom om utlåtanden över utländska utbildningar hos arbetsgivare som anställer personer med gymnasial utbildning och eftergymnasial yrkesutbildning. Även förtroendet för utlåtanden och användning i rekryteringsprocesser studeras.

Rapportsida: Utlåtande om utländsk utbildning är en nyckel till integration

Erkännande av utländsk utbildning och vidare studier – en väg till arbete?

Delstudien undersöker betydelsen av bedömning för vidare studier som ett steg på väg mot arbetsmarknaden.

Rapportsida: Fortsatta studier och karriärväxling till bristyrken följer ofta utlåtande om utländsk utbildning

Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade personer med utländsk högskoleutbildning?

Studier visar att det tar lång tid för personer som har invandrat till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför undersöks kopplingen mellan bedömning av utländsk utbildning och etablering på arbetsmarknaden ur ett längre tidsperspektiv. Studien följer upp de personer som ingick i UHR:s studie från 2014 och som fick ett utlåtande över sin utländska akademiska utbildning åren 2007 till 2011.

Rapportsida: Utlåtande från UHR ger kvalificerat arbete snabbare – särskilt när det gäller kvinnor

Integration på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning och utländsk utbildning

Slutrapporten sammanfattar projektets delstudier och ger framåtsyftande rekommendationer. 

Rapportsida: Samhällsvinst när personer med utländsk utbildning får jobb

Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Rapportsida: Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

Broschyr: Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden (pdf)

 

Senast uppdaterad: 21 mars 2024