Projekt för att öka utgående studentmobilitet

Projektet Det akademiska värdet av mobilitet genomfördes från 2016 till 2018 av UHR, på uppdrag av regeringen. Projektet var en utveckling och fördjupning av The Academic Value of Mobility som avslutades i april 2016. Syftet med båda projekten var att öka antalet studenter i Sverige som väljer att läsa delar av sin utbildning utomlands.

Uppdragets syfte och mål

EU hade som mål att 20 procent av de studenter i Sverige som tar examen från högre utbildning skulle läsa delar av sin utbildning utomlands år 2020.

Det akademiska värdet av mobilitet resulterade i flera förslag till åtgärder för att öka den utgående studentmobiliteten. Några av förslagen testades som pilotprojekt vid sju lärosäten. Syftet var att bidra till att öka andelen utresande studenter från Sverige. För att uppnå målet fördjupade och utvidgade projektet testerna, med fokus på att tydliggöra vilken roll utlandsstudier kan fylla i att uppnå olika utbildningars mål.

Projektet hade främst två fokusområden: reguljär studievägledning samt integrering av lärandemål som gäller internationalisering i kurs- och utbildningsplaner.

Det akademiska värdet av mobilitet leddes av Anders Ahlstrand och Annika Ghafoori vid Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. I arbetet deltog också en intern projektgrupp, en extern expertgrupp samt Euroguidance.

Extern referensgrupp

Den externa referensgruppen bestod av representanter från: Örebro universitet, Universitetskanslersämbetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, SUHF, SFS, Uppsala universitet.

Projektet finansierades främst av EU-kommissionen inom programmet Erasmus+ och pågick från den 15 maj 2016 till den 14 maj 2018.

Rapporten Det akademiska värdet av mobilitet (pdf)

Projektet 2014-2016

Under 2014‒2016 genomförde UHR projektet The Academic Value of Mobility. Projektet finansierades i huvudsak av EU-kommissionen och avslutades den 30 april 2016.

Tre lärosäten deltog i pilotprojektet som bland annat resulterade i rapporten Åtgärder för att öka antalet utbytesstudenter. Rapporten, som togs fram våren 2016, presenterar rekommendationer och har spridits i flera sammanhang, framför allt under konferensen Kvalitetsdrivet den 20‒21 april 2016.

Rapporten Åtgärder för att öka antalet utbytesstudenter (pdf)

De pilotprojekt som deltog i projektet var "Proaktiv studievägledning" vid Örebro universitet, "Proaktiv studievägledning samt lärandemål som inkluderar internationella och interkulturella aspekter" vid Linköpings universitet samt "Proaktiv studievägledning samt lärandemål som inkluderar internationella och interkulturella aspekter samt inrättande av mobilitetsfönster" vid Lunds universitet.

Bakgrund

Enligt UKÄ tillbringade endast 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 en del av studietiden utomlands. Detta trots att en rad undersökningar, exempelvis Ungdomsbarometern 2015, visar att det finns ett stort intresse för utlandsstudier. EU:s mobilitetsmål var att mobiliteten skulle vara 20 procent senast 2020 vilket var bakgrunden till att regeringen tillsammans med UHR startade ett projekt för att öka den utgående studentmobiliteten.  

I Bologna Implementation Report 2012, anges, förutom personliga skäl, två huvudsakliga hinder för mobilitet: läroplan/studieorganisation samt brist på information och uppmuntran. Hinder kan även utgöras av studentens familjesituation, personliga relationer, rädsla för att missa delar av studierna på hemmaplan, att studierna ska ta längre tid, att det är svårt att kombinera med studierna hemma samt bristande stöd från egna lärosätet. Fakta hämtat från Living and learning – Exchange studies abroad, UHR, Cimo, SIU, 2013.

Undersökningar visar också att många studenter ser personlig utveckling som det viktigaste mervärdet av utbytesstudier, snarare än dess akademiska värde. De ser inte på vilket sätt utbytesstudierna passar in i studierna hemmavid. De befarar också att det kostar pengar och att det försenar studierna.

Projektet finansierades främst av EU-kommissionen inom programmet Erasmus+. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för innehållet eller användandet därav.
Logotyp Erasmus+

Kontakt

Anders Ahlstrand
E-post: anders.ahlstrand@uhr.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2023