Examina på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Utbildningen ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år, och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens omfattning.

Universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå. De högskolor som får tillstånd till examen på forskarnivå inom ett visst område har rätt att ge examen inom området.

När forskarutbildning ges vid högskolor utan examenstillstånd på forskarnivå är doktoranderna antagna och examineras vid ett annat lärosäte, som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå kan också bedrivas vid så kallade forskarskolor.

Diagram över svenska utbildningssystemet

Högskolelagen, Sveriges riksdags webbplats

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Examina på forskarnivå

Det finns två examina inom forskarutbildningen:

  • Licentiatexamen som omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng. En vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingår i examen.
  • Doktorsexamen som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng. Utbildningen omfattar kurser och en avhandling om minst 120 högskolepoäng. Avhandlingen ska försvaras muntligt vid en offentlig disputation.

Universitetskanslersämbetets databas för examenstillstånd

Antagning till forskarnivå

För att bli antagen på forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper. Dessutom kan högskolan besluta om särskilda behörighetskrav. De krav som högskolan ställer ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mer om antagning till forskarnivå

Mer om utbildning på forskarnivå på Studera.nu

Senast uppdaterad: 15 februari 2024