Europass mobilitet

Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat land i utbildningssyfte, så kallade Europass mobilitetsperioder.

Europass mobilitet dokumenterar vad en individ har lärt sig under en organiserad mobilitetsperiod utomlands, till exempel studier, praktik, eller jobbskuggnin. Detta förutsätter att det finns en sändande organisation, en mottagande organisation och en individ som gör en mobilitetsperiod utomlands som till exempel inom mobilitetsprogrammet Erasmus+. Det är den sändande organisationen som ansvarar för att mobilitetsdokumentet utfärdas.

Europass mobilitet är avsedd för alla som tillbringar en period i ett annat land i lärandesyfte, oavsett ålder eller utbildningsnivå. Europass är ett initiativ från EU-kommissionen men det går även bra att använda Europass för mobilitetsperioder i länder utanför EU/EES.

Ett personligt dokument

Intyget Europass mobilitet är ett personligt dokument, där innehavarens utbildningsavsnitt i utlandet registreras.

Ett utbildningsavsnitt i utlandet är den tid som en person, oavsett ålder, utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden, tillbringar i ett annat land i lärandesyfte, och som äger rum inom ramen för ett gemenskapsprogram inom allmänbildande eller yrkesinriktad utbildning eller uppfyller följande kriterier:

  • avsnittet äger rum inom ramen för ett lärandeinitiativ som är baserat i hemlandet
  • den utsändande och den mottagande organisationen ingår ett skriftligt avtal.

Perioden utomlands följs upp i hemland och värdland

Perioden utomlands följs upp av två partnerorganisationer, den första i ursprungslandet och den andra i värdlandet. Båda partners avtalar om periodens syfte, innehåll och varaktighet och en mentor utses i värdlandet. Partners kan vara universitet, skolor, utbildningscentrum, företag, icke-statliga organisationer, med flera.

Att fylla i och utfärda Europass mobilitet-dokumentet

Om du tillhör en organisation i Sverige som skickar ut elever, studenter eller personal på mobilitetsperioder utomlands ska du använda Europass mobilitet för att dokumentera lärandet.

  • Gå till Europass webbportal och ladda ner det svenska mobilitetsdokumentet: Europass webbportal

  • Fyll i information i dokumentet tillsammans med den mottagande organisationen.

  • Ge dokumentet ett unikt Europassnummer enligt principen SE-år-antal utfärdade dokument inom din organisation, till exempel SE-2022-18.

  • Spara ner dokumentet på din dator.

  • Skicka dokumentet med e-post till den mottagande organisationen.

  • Mottagaren fyller i den sista delen av dokumentet (om ni inte redan har gjort det tillsammans), skriver ut det på papper, undertecknar och stämplar det. Därefter ska papperet skickas tillbaka till er med post.

  • Du och den person som mobilitetsdokumentet tillhör undertecknar dokumentet och därefter ges originalet till personen det berör. Er organisation bevarar en kopia.

På första sidan och på sista sidan står det ”Signature of the holder”. Där skriver den person under som är i mobilitet, det vill säga den person som dokumentet tillhör.

Under punkt 3 skriver du (sändande organisation) under i avsedd ruta under rubriken ”Sending Partner” och mottagande organisation skriver under i avsedd ruta under rubriken ”Host Partner”.

På sista sidan ska handledaren på arbetsplatsen/ansvarig person på den organisation där mobiliteten är genomförd i utlandet skriva under dokumentet där det står ”Signature of the reference person/mentor”.

Kontakt

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för Europass mobilitet. Om du har frågor gällande Europass eller vill veta mer om möjligheten att koppla Europass till utbyten inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+, kontakta oss via e-post till europass@uhr.se.

Senast uppdaterad: 1 september 2022