Erasmus+ utvärderat

Regeringskansliet har den 29 maj lämnat en rapport om Erasmus+programmet i Sverige till Europeiska kommissionen. Rapporten bidrar till den halvtidsrapport avseende programperioden 2021– 2027 som EU-kommissionen kommer att publicera i början av 2025.

I rapporten visas att programmet har stor betydelse för enskilda individer och deltagande organisationer i Sverige. Mobilitet och samarbeten möjliggör för individer att växa och få värdefulla erfarenheter och kunskaper om EU och Europa. Erasmus+ anses vara ett välfungerande program som bidrar till internationalisering och utveckling av individer och organisationer.

Sveriges huvudsakliga synpunkter på hur Erasmus+ kan förbättras under nuvarande och kommande programperiod handlar om att behålla nuvarande struktur, mål och prioriteringar för programmet men att också fortsätta förenkla programmets administration och göra det mer användarvänligt. En framgångsfaktor som särskilt lyfts är den nationella flexibiliteten i användningen av budgeten för att möta svenska behov och uppnå en mer effektiv fördelning av medlen.

Erasmus+ är EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Universitets- och högskolerådet är, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ansvariga för Erasmus+ i Sverige.  Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet) har samlat underlag till rapporten vid ett antal seminarier med projektägare och genom intervjuer och avstämningar med UHR och MUCF. Regeringskansliet har också tagit del av studier och rapporter med kvantitativa och kvalitativa resultat genomförda av UHR.

Läs halvtidsapporten på engelska

Läs halvtidsrapporten på svenska

Senast uppdaterad: 4 juni 2024