Utbildningar i de nationella minoritetsspråken och -kulturerna 2019-2023

UHR tar varje år fram statistik för utbildningar med koppling till Sveriges nationella minoriteter och/eller nationella minoritetsspråk på universitet och högskolor i Sverige. Här sammanfattas utbildningsutbudet och antagningsstatistiken för åren 2019-2023. 

Utbildningsutbud

Den allra största delen av utbildningarna var fristående kurser. Majoriteten av utbildningarna, 82 procent, gavs på grundnivå. På avancerad nivå fanns endast utbildningar kopplade till de judiska, samiska och sverigefinska minoriteterna, samt utbildningar om de nationella minoriteterna generellt. Det var även utbildningar i finska/finsk kultur, jiddisch/judaistik samt samiska/samisk kultur som stod för merparten av utbudet. 43 procent av alla utbildningar utgörs av kurser i finska eller finsk kultur, 26 procent utgörs av utbildningar i jiddisch eller judiska kultur och 18 procent utgörs av utbildningar i samiska eller samisk kultur. Kurser i romani chib eller romsk kultur utgör 5 procent av utbudet och utbildningar i meänkieli utgör 3 procent av utbudet. Resterade utbildningar handlar om nationella minoriteter generellt.

I sammanställningen har utbildningarna grupperats efter vilken nationell minoritet eller vilket nationellt minoritetsspråk de har koppling till:

Finska och finsk kultur

Inom finska och finsk kultur finns utbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå, med tonvikt framför allt på finska språket och litteratur. Finska är det enda av de nationella minoritetsspråken som har utbildning för modersmålslärare på något svenskt lärosäte.

Jiddisch och judaistik

Inom denna kategori ryms förutom kurser i jiddisch även judarnas historia, judisk litteratur med mera. I jiddisch gavs utbildningar på grundnivå medan judaistik fanns både på grundnivå och på avancerad nivå.

Meänkieli

Fristående kurser i meänkieli gavs på A-nivå och nybörjarnivå. Det fanns inga kurser som handlade om tornedalsk kultur.

Romani chib och romsk kultur

Förutom utbildningar i romska (grunder i romani chib samt revitaliseringskurs i kaale-dialekten) gavs även utbildningar i den romska minoritetens och det romska språkets historia och nuvarande situation.

Samiska och samisk kultur

Förutom samiska språk fanns även utbildningar inom religionsvetenskap, urfolksstudier och samisk kultur. Kurser gavs i nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Både nybörjarkurser och fortsättningskurser fanns representerade och det fanns utbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå

Övergripande om nationella minoriteter

I utbildningsutbudet fanns också kortare fristående kurser som handlade om samtliga eller flera nationella minoriteter/minoritetsspråk i Sverige. Det fanns utbildningar både på grundnivå och avancerad nivå. Samtliga av dessa kurser gavs på distans.

Sökande och antagna

Sammanlagt har 17 475 personer sökt utbildningar i de nationella minoritetsspråken och -kulturerna under tider 2019-2023. Flest sökande hade utbildningar i finska och finsk kultur med 45 procent. Därefter samiska och samisk kultur med 25 procent och jiddisch och judaistik med knappt 17 procent. 

Bland de antagna var ungefär hälften 34 år och yngre och hälften 35 år och äldre. Störst åldersskillnad var det bland de antagna till kurser i romani chib och romsk kultur, där 67 procent av de antagna var under 34 år, samt i meänkieli där 60 procent av de antagna var 35 år och äldre. På de andra utbildningarna var det relativt jämt mellan de två åldersgrupperna.

En majoritet av alla antagna under tiden 2019-2023, 67 procent, var kvinnor. Minst skillnad mellan könen bland de antagna återfanns bland utbildningar i jiddisch och judisk kultur. Nästan exakt häften var kvinnor och hälften män. Störst skillnad mellan könen var det i utbildningar i meänkieli, övergripande om nationella minoriteter respektive samiska och samisk kultur med 72-76 procent kvinnliga antagna.

Om statistiken

Statistiken baseras på data som finns i UHR:s statistikdatabas ASTA och som förts över från antagningssystemet. Utbildningar har inte viktats efter omfattning, utan har räknats som en utbildning oavsett om det är ett program eller en kortkurs.

Vissa utbildningar innehållande två minoriteter har räknats två gånger, exempelvis ”Samisk, finsk och baltisk religion I”, 7,5 hp, både under samisk kultur och sverigefinsk kultur. Andra utbildningar som inkluderar tre eller fler minoriteter har räknats med i statistiken gällande de nationella minoriteterna generellt, exempelvis Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism, 7,5 hp. 

I den här texten är "sökande" personer som sökt före sista anmälningsdag, "antagna" är personer som är antagna vid urval två.

Sökord som har använts

Judar: "judisk", "jiddisch", "judaistik"
Romer: "romsk", "romer", "romani"
Samer: "samisk, "samer"
Sverigefinnar: "finsk", "finland"
Tornedalingar: "meänkieli", "tornedal"
Övrigt: "minoriteter", "minoritetsspråk"

Ladda ner utbildningsstatistik

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur läsåren 2019/23 (pdf)

Tidigare statistik

Tidigare rapporter kan ha använt andra avgränsningar av utbildningsutbudet, vilket gör att jämförelser över tid blir ungefärliga.

Statistik för vårterminen 2020 finns i rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2020.

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur - vad har hänt? Rapporten ger en återblick på läsåren 2008/09 till 2016/17.

Kontakt

Kontaktperson: Jenny Lindström, e-post: fornamn.efternamn@uhr.se, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 19 april 2024