Lagar och regler som styr den högre utbildningen

Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman. Högskoleförordningen och Universitets- och högskolerådets författningssamling kompletterar högskolelagen. För de enskilda utbildningsanordnarna är det delvis andra regler som gäller.

Högskolelagen

Högskolelagen reglerar den svenska högskolan. Den beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser för statliga högskolor och universitet i Sverige.

Till Högskolelagen (1992:1434)

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen är ett komplement till högskolelagen. Här finns till exempel tillträdesregler, examensmål, information om vad som kan överklagas och bestämmelser om högskoleprovet.

Läs mer om högskoleförordningen

Universitets- och högskolerådets författningssamling

UHR utfärdar föreskrifter på en rad områden efter bemyndigande av regeringen. UHR:s författningssamling (UHRFS) kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen.

Läs mer om Universitets- och högskolerådets författningssamling

Andra regler för statliga högskolor

Förutom högskolelagen, högskoleförordningen och UHR:s författningssamling finns det flera lagar och förordningar som styr de statliga universiteten och högskolorna. Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har egna förordningar.

Bland de lagar och förordningar som gäller för verksamheten vid högskolor och universitet märks bland annat:

Lagar och regler för enskilda utbildningsanordnare

De utbildningsanordnarna som inte är statliga måste ha tillstånd av regeringen att utfärda examina. I lagen (1993: 792) om tillstånd att utfärda vissa examina står det bland annat att utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet. Utbildningen ska också bedrivas så att den uppfyller de krav som ställs i högskolelagens första kapitel. I övrigt gäller inte högskolelagen för de enskilda utbildningsanordnarna.

Till Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Utbildningen ska dessutom uppfylla de särskilda krav som gäller enligt examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen. Övriga delar av högskoleförordningen gäller inte för de enskilda utbildningsanordnarna.

Senast uppdaterad: 27 mars 2019