Erasmus+ kontaktseminarier

Söker din organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Eller behöver ni fördjupa er i ett specifikt tema? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa.

Fyra kollegor samarbetar framför datorer.

Vad är ett kontaktseminarium?

TCA (Transnational Training and Cooperation Activities) är den officiella benämningen på Erasmus+ kontaktseminarier. Seminarierna utgör ett viktigt stöd och verktyg för Erasmus+ programmet. Erasmus+ kontaktseminarier är ett bra sätt att utbyta erfarenheter och skapa gemensamma projekt. Deltagarna får stöd för skolutveckling och för att kunna jobba med organisationens behov och internationaliseringsidéer. Seminarierna ger också möjligheter att hitta partners, jobba i olika nätverk och få in nya, innovativa idéer till verksamheten. Ett TCA innebär inte bara kontaktmöjligheter utan även tematiska träffar, studiebesök och mycket annat. För att söka ska din organisation vara verksam inom utbildningsområdena skola, yrkes-, vuxen- eller högre utbildning.

I kalendern hittar du aktuella kontaktseminarier.

Ansökan för att delta

Du ansöker via webbplatsen Salto Education and Training eller genom den anmälningsblankett som finns i anslutning till informationen om seminariet.

Salto Education and Training

Du får besked om du har blivit antagen en tid innan seminariet äger rum, vanligtvis två till fyra veckor. Ibland erbjuds också reservplatser.

Vi gör ett urval av de ansökningar som kommer in utifrån hur väl de passar in i kontaktseminariets tema och målgrupp. Vi strävar efter organisatorisk och geografisk spridning vid urvalet.

Om din ansökan beviljas

Blir din ansökan beviljad får du ett beslut från oss med särskilda instruktioner gällande resan. Resan bokar du själv, i enlighet med den rutin ni har på din organisation. Seminarieavgift och boende står den arrangerande organisationen för.

Du får ersättning i efterhand

Efter att du har deltagit i seminariet behöver du begära ersättning för resekostnaderna genom en särskild utbetalningsblankett som du skickar in till Universitets- och högskolerådet, tillsammans med underlag som styrker kostnaderna.

För att vi ska behandla din begäran behöver du besvara en utvärdering av seminariet. Från och med 2024 måste du även skicka med en kopia på det deltagarbevis du får från seminarieanordnaren. Detaljerade instruktioner för detta skickas ut till dig efter genomfört seminarium.

Efter att vi tagit emot din utvärdering, kopia på ditt deltagarbevis samt din utbetalningsblankett betalar vi ut ett resebidrag till din organisation. Ersättningen täcker de faktiska reskostnaderna, dock upp till max 650 euro. Din organisation ska spara de ursprungliga underlagen och tillhörande bokföring.

Några röster om nyttan med kontaktseminarier

Erasmusprogrammet (2021-2027) lyfter fram vikten av den nya ackrediteringsmodellen. Ta del av några röster från ett TCA-seminarium i Helsingborg, arrangerat av UHR i april 2023 för lärare, rektorer och övrig pedagogisk personal inom Erasmus+-ackrediterade organisationer. Syftet med seminariet var att stötta samt öka kapaciteten hos organisationer som har en Erasmus+ackreditering inom skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande.

Två av deltagarna, en lärare från Lettland och en rektor från Sverige, sammanfattar sina intryck från seminariet.

Inara Grocé är lärare och projektledare på Janis Ivanovs Rëzekne Music Vocational School i Rëzekne, Lettland. Hon har i många år varit engagerad i olika Erasmus+-projekt på skolan, som har både musikutbildningar och utbildningar inom journalistik och skrivande.

Erasmus+ kontaktseminarier - Inara Grocé.jpg

Inara Grocé åkte till mötet främst för att träffa kollegor inom Erasmus+ och för att knyta nya kontakter och partners inför framtida projekt. Men också för att lära sig mer om Erasmus+ ackreditering och hur man som utbildningsinstitution bäst förvaltar ackrediteringen.

Att träffas och diskutera erfarenheter är viktigt för att hålla sig informerad menar Inara Grocé. TCA-mötena inspirerar till att tänka i nya banor, få nya idéer till projekt, att inspireras av vad som händer i andra länder i Europa. Inte minst i Skandinavien som hon samarbetat med många gånger.

Motsvarade mötte dina förväntningar?

̶  Ja jag lärde mig något nytt i varje aktivitet, gruppdiskussion och i mötet med varje enskild person, svarar Inara Grocé. Förutom information om Erasmus+ projekt ger mötena värdefull erfarenhet för mig personligen, i min yrkesmässiga utveckling. Jag får bra input i hur man bäst genomför workshops, teori och praktik inom inkluderingsfrågor med mera. Och samtidigt får jag träna mina språkkunskaper!

Vad tar du med dig från mötet när du åker hem?

̶  Nya personliga kontakter från minst åtta andra länder! Jag är övertygad om att jag i framtiden kommer att samarbeta med kunniga projektledare i Erasmus+projekt tillsammans med Norge, Sverige, Tyskland, Serbien och Grekland. Vi har diskuterat utbyten och jag har fått värdefulla idéer till olika förbättringar av min skolas musikutbildningar.

Wendy Mercier är programrektor på samhällsvetenskapliga programmet på Kungstensgymnasiet i Stockholm. Wendy är skolledare och Erasmus+koordinator. Skolan blev beviljad Erasmus+ ackreditering samma år som mötet i Helsingborg ägde rum.

Erasmus+ kontaktseminarier - Wendy Mercier.jpg

Wendy Mercier berättar att hon i egenskap av koordinator för Erasmus+  deltog i TCA-mötet i Helsingborg eftersom hon ville lära sig mer om hur man kan knyta kontakter med andra ackrediterade organisationer i Europa. Och hennes förväntningar uppfylldes med råge, berättar hon. Seminariedagarna var ytterst relevanta med mycket tid för att dela information och inspiration både organisationer emellan och med deltagande myndigheter.

Förberedelserna för gymnasieeleverna på Kungstensgymnasiet är redan i full gång då de åker på utlandspraktik till hösten. Att skolan nu är Erasmus+ackrediterad motiverar skolan att utveckla samarbeten med befintliga och nya partners i Europa ännu mer. Målet är att erbjuda en högkvalitativ och hållbar utlandspraktik.

Hur har seminariet i Helsingborg underlättat framtida kontakter?

̶  TCA:n gav tillfällen att knyta personliga kontakter, både med teamet från det nationella Erasmus+kontoret och även med de andra deltagarna. UHR:s Erasmus+ team var mycket tillgängliga och hjälpte till att tolka informationen. Efter mötet kommer det vara mycket lättare att ta direktkontakt med alla de som var här – 109 aktörer från 21 EU-länder, berättar Wendy Mercier.

Hur var studiebesöken under mötet?

̶  Jag trodde syftet med studiebesöken främst var till för att de utländska kollegorna skulle få en inblick i det svenska utbildningssystemet, svarar Wendy Mercier. Men det var mycket mer genomtänkt än så. Studiebesöken skedde på skolor som var aktiva inom Erasmus+ inom samma sektor som deltagarna. Jag besökte Procivitas gymnasium i Helsingborg, fortsätter hon. De hade förberett gedigna presentationer av en språklärare, en elev och en rektor för gymnasieskolan, samt rektorn för yrkeshögskoleutbildningarna. Alla delade med sig på ett mycket levande sätt av sina erfarenheter och det värmde att få träffa andra som också sätter stort värde på att förmedla till ungdomar den berikande förmågan att kunna växla mellan olika perspektiv.

Wendy Mercier konstaterar slutligen att hon fått med sig ett metaperspektiv gällande grupprocesser. Upplägget på mötet bjöd på övningar som främjade sammanhang och gemenskap och ledde till handling. Inte minst tar hon med sig några ess i rockärmen från värdarna på mötet till sin egen skola som kan användas vid större projektveckor. När elever på kort tid ska lära sig att samarbeta med andra som de inte känner så väl.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024