Lyssna

Ökat fokus på gröna kompetenser hos elever EU

Samtliga europeiska länder har blivit bättre på att integrera hållbarhetsteman i sina läroplaner. Men det brister i specifikt stöd, vägledning och kompetensutveckling för lärare och skolledare.

Eurydikenätverket har undersökt i vilken utsträckning lärande för hållbar utveckling ingår i läroplaner och kursplaner i europeiska skolor. Får lärare och skolledare tillräcklig utbildning, vägledning och stöd för att kunna organisera och undervisa om hållbarhet på ett effektivt sätt med anpassade undervisningsmetoder?

Utgångspunkten för att jämföra innehållet i läroplaner och kursplaner är den referensram för hållbarhetskompetenser som utvecklats på EU-nivå och som bidrar med en gemensam definition av vad dessa kompetenser innebär.

Lärare i Sverige friare att tolka styrdokument

Det är svårt att jämföra läroplaners och kursplaners innehåll med andra europeiska länder. En del länder har tydligt formulerat innehåll medan exempelvis Sverige lämnar större utrymme till lärarprofessionen att tolka styrdokumenten och omsätta dem i sin undervisning.

Svenska styrdokument innehåller ändå de hållbarhetskompetenser som EU eftersträvar. Länder som Spanien och Portugal beaktar hållbarheten ännu bredare i sina formulerade undervisningsinnehåll.

Sverige får godkänt för utbildning, vägledning och stöd

Sverige presterar väl vad gäller utbildning, vägledning och stöd till lärare och skolledare, särskilt genom Skolverkets olika stöd- och kompetensutvecklingsinitiativ inom lärande för hållbar utveckling. Men exempelvis Cypern har gått ett steg längre och infört obligatoriska kurser för alla nya rektorer om lärande för hållbar utveckling. Kurserna omfattar centrala begrepp och frågor, hur man utvecklar hållbara skolor och hur man stöder lärare att integrera detta i sitt arbete.

Sverige har relevant innehåll i styrdokument och möjlighet till kompetensutveckling. Men Skolinspektionens granskning från 2022 visade att 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Eurydike-rapporten baseras på kvalitativa data om policys och stödåtgärder. Den omfattar grundskole- och gymnasieutbildning i 39 europeiska utbildningssystem. Rapporten följer upp rådets rekommendation från juni 2022.

Se ”Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools”

Mer information

Program för samarbete och utbyte

Rådets rekommendation om lärande inför den gröna omställningen och en hållbar utveckling: Publications Office (europa.eu)

GreenComp - EU:s ram för hållbarhetskompetens (pdf)

Skolinspektionens granskning ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling” (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 30 april 2024