Lyssna

Svensk vuxenutbildning ett föredöme i Europa

Vad krävs för att stötta vuxna med låg utbildningsnivå? Eurydikerapporten ”Adult Education and Training in Europe” lyfter fram metoder för att främja livslångt lärande bland vuxna i Europas länder.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter slår fast 20 principer och rättigheter som bidrar till rättvisa och väl fungerande arbetsmarknader. Den första principen handlar om utbildning och livslångt lärande och innebär att alla människor har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att kunna delta fullt ut i samhället och klara omställningar i arbetslivet.

European Pillar of Social Rights, EU-kommissionens webbplats

Utbildningsbakgrund påverkar deltagande i vuxenutbildning

Deltagande i vuxenutbildning är ojämnt fördelad i Europa. Andelen som deltar i vuxenutbildning är högst i de nordiska länderna och i några västeuropeiska länder. Utbildningsbakgrund är en faktor som i hög grad påverkar deltagandet i vuxenutbildning. I alla europeiska länder deltar vuxna med låg utbildning i lägre utsträckning i vuxenutbildning än de med högre utbildning.

Vuxenutbildning är vanligt i Sverige

Omslag till Eurydikerapporten Adult Education and Training in EuropeSverige sticker ut med högt deltagande i vuxenutbildning, följt av övriga nordiska länder och Nederländerna. Bland vuxna med högre utbildning har Sverige och Schweiz högst andel, bland vuxna med utbildningsbakgrund på gymnasial nivå och under gymnasial nivå ligger Sverige högst. Också i Sverige är andelen vuxna med hög utbildning som tar del av vuxenutbildning dock högre än vuxna med lägre utbildning.

Svensk vuxenutbildning lyfts fram som flexibel och individualiserad, strukturerad i moduler och kurser i motsats till program som alla studenter ska följa.

Eurydikerapporten ”Adult Education and Training in Europe” (pdf)

Stöd för vuxnas lärande på Utbyten.se

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023