Lyssna

Utbyten utvecklar studenters färdigheter

Att delta i utbyten under utbildningen gör att studenter växer, både som personer och akademiskt. Det breddar också de sociala nätverken och utvecklar interkulturella och språkliga färdigheter.   

I rapporten ”Mobility scoreboard: Higher education background report – 2022/2023” utvärderas 37 europeiska länder utifrån hur väl deras nationella regelverk stöder studentmobilitet. Rapporten ger en överblick över europeiska studenters förutsättningar att studera utomlands.

Unga på väg

2011 antogs Rådets initiativ ”Unga på väg”. Där finns rekommendationer för medlemsstaterna för att främja, och undanröja hinder för, mobilitet. Mobility scoreboard följer upp rekommendationerna i Unga på väg. Det är tredje, och sista, gången som Eurydike publicerar rapporten – förra gången var 2018/19. Förutom själva rapporten finns en webbsida där man kan jämföra länderna: Mobility Scoreboard - Scoreboard Indicators in Higher Education

Utvärdering utifrån sex indikatorer

Sex indikatorer – som underlättar eller försvårar studentmobilitet – används för att följa och jämföra länderna. Indikatorerna handlar bland annat om informationsspridning, vägledning, språkundervisning, studiestöd, stöd till underrepresenterade grupper och tillgodoräknande.

Rätt språkkunskaper krävs

Trots det mervärde som studentmobilitet ger finns det fortfarande hinder förMobility Scoreboard 2023 - Cover.jpg ett ökat deltagande. I en del länder kan studenter till exempel inte använda inhemska stipendier och lån för att studera utomlands, och processen för erkännande av kvalifikationer kan vara komplicerad. Vägledning om att studera utomlands är ibland inte lättillgänglig. Utöver det måste studenter ha rätt språkkunskaper för att studera på högre nivå. Rapporten visar att den främsta utvecklingen det senast decenniet har skett inom information och vägledning samt inom automatiskt erkännande av kvalifikationer, medan områden som rör språkundervisning och möjligheten att ta med sig inhemska stipendier och lån för att studera utomlands inte förändrats i någon stor utsträckning.

Sverige kan göra mer

Ett område som fortfarande behöver utvecklas är insatser för att främja mobilitet bland underrepresenterade grupper. Flera länder, däribland Sverige, bedöms inte göra tillräckligt inom det här området. I en del länder har utvecklingen till och med gått i motsatt riktning. Till exempel har politiska åtgärder vanligtvis införts genom internationaliseringsstrategier, men strategierna förnyas inte alltid.

Rapporten Mobility Scoreboard: Higher education background report – 2022/2023

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023