Lyssna

Referat från arbetsområdena

Här kan du läsa kortare referat för respektive arbetsområde från hearingen den 19 oktober 2022.

Mobilitet

Det kom många konstruktiva kommenterar och frågor om mobilitet, både utresande och inresande diskuterades.

Inom migrationsområdet finns det ett stort behov av att fortsätta arbeta med till exempel doktoranders möjlighet till uppehållstillstånd efter avslutade studier.

Nya former för mobilitet, till exempel hur virtuell och blended mobilitet kan tillgodoräknas eller föras in i statistik, var ett annat område som behöver redas ut.

För gemensamma program mellan lärosäten i olika länder finns många frågor som behöver lösas, till exempel antagning, former för kvalitetssäkring och tillgång till studiestöd. Det berör bland annat den samverkan som sker inom Europauniversiteten.

Arbetsområdet kommer nu ta hand om de frågor som kom in och prioritera sakfrågor, både i relation till vad som kom in på hearingen och det arbete som gjorts tidigare. Vissa frågor är komplexa och kräver lång tid och kanske förordningsändringar, medan andra är mer avgränsade och förhoppningsvis kan lösas genom samverkan mellan myndigheter.

Före jul kommer en informell lägesrapport från arbetsområdet.

Frågeområden Mobilitet (pdf)

Ansvarsfull internationalisering

Sessionen engagerade publiken, såväl i rummet som digitalt. Deltagarna betonade vikten av att diskutera hur man jobbar med ”känsliga” länder, kultur- och landkompetens samt säkerhetsfrågor, även frågor kopplade till akademisk frihet är angelägna, vilket exemplifierades med satsningen ”Scholars at risk”.

Arbetsområdet fick också inspel gällande andra nätverk som är viktiga i sammanhanget. Australien, Norge och övriga Norden var bland de länder som kan ses som inspirationskällor.

Utbildningar, workshoppar och checklistor var några förslag på önskade aktiviteter inom arbetsområdet som kom in.

Det som har kommit upp under hearingen tas med in i utvecklingen av handlingsplanen för området. I samband med det kommer det också att göras ett arbete kring hur och i vilka konstellationer frågeställningarna ska bearbetas, och på vilka sätt arbetsområdet bäst kan kopplas upp till befintliga nationella och internationella nätverk.

En första konkret aktivitet inom arbetsområdet är en workshop om ansvarsfull teknikutveckling under ledning av KOMET den 30 november. Mer information kommer inom kort.

Frågeområden hållbar internationalisering (pdf)

Omvärldsbevakning och analys

Deltagarna lyfte bland annat behovet av kartläggning och inventering av befintliga nätverk som är viktiga för området. Vilka kunskapsluckor och kunskapsbehov som finns diskuterades, liksom vilka länder eller regioner som är särskilt intressanta. Arbetsgruppen har ett möte inplanerat i november och ska då gemensamt diskutera inspelen och hur vi går vidare med dessa i arbetsområdet.

Frågeområden Omvärldsbevakning och analys (pdf)

Sverige som kunskapsnation

Under diskussionerna om inriktningen för arbetsområdet Sverige som kunskapsnation var det många som lyfte vikten av att öka attraktionskraften i det svenska erbjudandet genom att till exempel samarbeta med näringslivet för att skapa tydliga karriärvägar, undanröja administrativa hinder och arbeta fokuserat med att attrahera och behålla forskare och doktorander.

Frågeområden Sverige som kunskapsnation (pdf)

Senast uppdaterad: 11 maj 2023