Lyssna

Styrgruppsmöte i Plint den 25 november 2022

Styrgruppen i Plint, Plattformen för internationalisering, möttes för andra gången den 25 november för att diskutera och ta beslut i frågor rörande plattformens fortsatta arbete.

Mötet inleddes med en kort rapportering från den hearing som hölls den 19 oktober där syftet var att få inspel på frågor som bör prioriteras, inom de fyra arbetsområdena.

Arbetsområdenas fortsatta arbete

Efter det presenterade respektive sammankallande i arbetsområdena syftet med de olika områdena, dess representanter samt planerna på arbetet framåt. De övergripande planer som presenterades är till del i planeringsstadiet och kommer att vidareutvecklas under våren inom respektive arbetsområde.

Inom arbetsområde mobilitet presenterades ett antal sakfrågor man ämnar arbeta med, men tre frågor lyftes särskilt fram:

 • Svenska studenters tillgång till studiestöd, även när de får stipendier från annat land.
 • Kartläggning av finansieringsmöjligheter/stipendier för utresande mobilitet.
 • Flera migrationsfrågor.

Styrgruppen ställde sig positiv till de frågor arbetsområdet valt att fokusera på under kommande år. Migrationsfrågor poängterades särskilt och man tog upp att Plint kan spela viktig roll genom att föra fram och synliggöra frågor. Gränsdragningen mellan Plints och SUHF:s engagemang i migrationsfrågor berördes också.

Frågan om nerläggningen av MFS- och Linnaeus-Palmeprogrammen kommenterades också. Plints ordförande berättade att han fått information om att MFS kan komma att återuppstå i annan regi, medan det är mer oklart om Linnaeus Palme.

Arbetsområde Sverige som kunskapsnation planerar bland annat att arbeta för att stödja den övergripande kommunikationen rörande Sverige som studiedestination inklusive en budskapsplattform för Sverige som ledande land inom forskning och innovation. Man planerar också skapa informationsmaterial för att tydliggöra karriärmöjligheter i Sverige för utländska talanger/forskare samt att identifiera viktiga nätverk för att informera om Sverige som forsknings-och innovationsland.

Inom arbetsområde omvärldsbevakning och analys har ett kartläggande arbete inletts som syftar till att identifiera medverkande aktörers behov och kunskapsluckor. Vidare planerar man att informera om och sprida tidigare, pågående och kommande analyser kring internationalisering.

Styrgruppen lyfte att det finns andra sammansättningar som arbetar med liknande frågor och poängterade att det är viktigt att överlappning inte sker samt att se vad som görs bäst i vilken grupp.

Utgångspunkten förarbetsområde ansvarsfull internationalisering har varit att bidra med sådant som ingen annan redan gör. Man planerar att arbeta utifrån tre ben:

 • medvetenhet (kring att arbeta ansvarsfullt)
 • kunskap och kompetens
 • erfarenhetsutbyte (i form av workshops och seminarier).

Vidare presenterades en idé om en hjälpfunktion dit man kan vända sig för att få stöd i hur man kan bedriva ansvarsfull internationalisering. Hjälpfunktionen föreslås bygga på en nätverksbaserad modell, där frågor besvaras av mest lämplig aktör. Innan en sådan funktion inrättas behöver en förstudie göras.

Styrgruppen ansåg att idén om en hjälpfunktion lät intressant och en diskussion om liknande initiativ, i andra länder, uppstod. Vinnova åtog sig att driva initiativet och återkomma med en plan framåt.

Arbetsområdena planerar även andra, ännu ej datumsatta, externa aktiviteter såsom workshops eller seminarier under det kommande året. Arbetsområdenas underlag stöddes av styrgruppen som gav klartecken till att arbeta vidare med dem.

Frågor utanför arbetsområdenas arbete

Styrgruppen valde att ta upp några frågor utöver dem som lyftes av arbetsområdena. Några av dessa var:

 • Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, lärarundantaget.

  Frågan om hur väl lagen fungerar i en tid av ökad internationell rörlighet ställdes och huruvida det finns risk att andra länder utnyttjar den. Vinnova åtog sig att ta fram en PM som kan lyftas till SUHF för att möjliggöra ett ställningstagande från deras sida.

 • Ny rutin för kontroll av pass vid ansökan om uppehållstillstånd.

  Flera lärosäten har under hösten skickat skrivelser till Regeringen om den nyinförda rutinen för kontroll av pass. Frågan har också lyfts från andra håll. Det konstaterades att det finns en styrka i att Plint kan ställa sig bakom frågor som lyfts av ett eller flera lärosäten. Utöver det kan varje myndighet poängtera frågans vikt i sina dialoger med Regeringskansliet.

 • Process för beslut mellan styrgruppsmöten.

  Styrgruppen kommer att mötas tre gånger under 2023. För att kunna agera snabbt i en fråga behöver en rutin för hur beslut mellan styrgruppsmöten ska fattas. Plints sekretariat fick i uppdrag att formulera ett förslag till rutin.

Kommunikationsfrågor

Styrgruppen informerades om att det startats en grupp bestående av kommunikatörer från Plintmyndigheterna. Kommunikation sker främst via myndigheternas befintliga kanaler. Utöver det är webbsidan en viktig plats för kommunikation. Den kommer bli mer information och användarvänlig efter den uppdatering som genomförs inom kort.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023