Ansökan om att åberopa force majeure

Om något oförutsett som ligger utanför deltagarens eller projektets kontroll händer och som påverkar möjligheten att genomföra mobiliteten som planerat kan ni ansöka om att åberopa force majeure. Avsikten med force majeure är att kostnader som uppstår i samband med händelser utom er kontroll ej ska belasta deltagare eller projekt.

Vad är force majeure?

Force majeure kan översättas till större kraft och är ett begrepp som beskriver det tillstånd där ett villkor kan uppfyllas trots att det som avtalats ej genomförts på det sätt som var tänkt. I Erasmus+sammanhang handlar force majeure om möjligheten att få behålla medel även fast en aktivitet blivit avbruten eller ej genomförts.

Så fungerar ansökan

I händelse av inställd mobilitet eller vid ett avbrott är det möjligt att åberopa force majeure. Det görs via ett särskilt ansökningsformulär. I ansökan beskriver ni orsaken till avbrottet eller den inställda mobiliteteten. Observera att force majeure endast kan åberopas när anledningen till avbrottet eller den inställda mobiliteten kan bedömas vara oförutsedd samt utanför deltagarens eller projektägarens kontroll. Bedömningen av huruvida händelsen omfattas av force majeure görs av UHR.

Innan ansökan skickas in är det viktigt att först undersöka möjligheterna att få tillbaka medel kopplade till den inställda aktiviteten, till exempel genom försäkringar eller avbeställningsskydd.

Vid beviljad ansökan om force majeure kan er organisation redovisa kostnader för aktiviteter trots att de ej genomförts som planerat vid slutrapporteringen. Ett bifall innebär inte ytterligare projektmedel och beviljas endast inom ramen för befintlig budget.

Ansökan om att åberopa force majeure mejlas till Universitets- och högskolerådet. När ansökan är handlagd meddelas projektet via mejl.

Shablonbelopp

Force majeure beviljas i huvudsak i schablonbelopp.

Vid avbruten mobilitet innebär det att:

  • Projektet kan få behålla medel för uppehälle i enlighet med det antal dagar som mobiliteten genomförts.
  • Projektet kan få behålla reseschablon.

Vid ej genomförd mobilitet innebär det att:

  • Projektet kan få behålla medel för uppehälle i enlighet med det antal dagar som ej kan avbokas.
  • Projektet kan få behålla reseschablon.

I särskilda fall kan det vara möjligt att ansöka om att redovisa faktiska kostnader. Det kan till exempel handla om att projektet har haft kostnader som är mycket lägre eller högre än aktuella schablonbelopp. I sådant fall måste underlag som styrker utgifterna kunna uppvisas.

Notera att medel som överstiger mobilitetens ursprungliga budget ej kan redovisas. I sådant fall att faktiska kostnader beviljas måste dessa rymmas inom ramen för projekts totala budget. Vid bifall får projektet alltid behålla organisationsstöd för den avsedda mobiliteten. En individuell bedömning görs i varje fall.

Tänk på att:

  • Inte ändra uppgifter i Beneficiary Module förrän Universitets- och högskolerådet har handlagt ansökan.
  • Endast ange mobilitetsnummer. Ange inte deltagarens namn i ansökningsformulär, i filnamn eller i mejl.
  • Inte bifoga underlag såsom kvitton, läkarintyg eller dylikt. Spara dessa för eventuell revision.
  • Universitets- och högskolerådet ger inga förhandsbesked.

Ansökningsformulär

Ansökan om att åberopa force majeure (pdf)

Senast uppdaterad: 6 maj 2024