Språkstöd för deltagare i Erasmus+ mobilitet

Inom Erasmus+ finns möjlighet att få stöd för att dels testa, dels utveckla sina språkkunskaper. Språkstödet erbjuds studenter och personal som har fått en mobilitet beviljad genom programmet.

Online Language Support (OLS)

Erasmus+ Online Language Support, OLS, ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Deltagaren testar sin språknivå och kan sedan välja att gå en eller flera onlinekurser i valfritt språk.

Språkstöd skola, vuxnas lärande och yrkesutbildning

Det är frivilligt för mobilitetsdeltagarna att delta i språktest och kurser. Vi rekommenderar att alla deltagare använder detta stöd, då det ytterligare stärker kvaliteten i utbytet.

I dagsläget finns flera språk tillgängliga på plattformen. På sikt kommer samtliga officiella EU-språk finnas tillgängliga i språkstödet.

Språktestet är diagnostiskt och syftet är således att identifiera vilken språknivå deltagarna ligger på. Bedömningen följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) där A1 är nybörjarnivå och C2 är avancerad nivå.

  • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
  • Nivån på frågorna anpassas kontinuerligt utifrån svaren.
  • När testet är klart får deltagaren veta på vilken nivå hen ligger enligt CEFR, per del och sammanlagt.

Språktesten på plattformen EU Academy

En deltagare kan utifrån önskemål och behov gå en webbaserad språkkurs. En kurs kan påbörjas först efter att hen genomfört språktestet. Deltagaren har tre år på sig, från det att hen loggat in, att slutföra kursen. Det är möjligt att delta i flera kurser.

Plattformen där testen och kurserna utförs heter EU Academy. För att kunna logga in behövs ett så kallat EU Login. Detta login är samma som för andra EU-plattformar.

EU Academy finns på EU-kommissionens webbplats.

För deltagare som inte har ett EU Login sedan tidigare finns en grundläggande kurs om plattformen EU Academy. 

Som projektägare kan ni skicka ett mejl till deltagaren om att registrera sig i plattformen och att göra språktestet.

Mall som kan användas i utskicket till deltagaren:

Sample invitation to join and registrate on Online Language Support, OLS

The brand-new Online Language Support (OLS) is waiting for you!

It provides a range of interactive and engaging language learning activities to help you learn a new language or master a language you’ve already studied. The best part is that it’s designed to cater specifically to the needs of each learner.

This means you’ll enjoy a unique language learning experience, which you can embark on at your own pace.

So, what are you waiting for? Whether it’s learning the basics of French or mastering native-level German, click here to get started.

It only takes a few seconds to set up your profile and begin your language learning journey today! Our intro module quickly walks you through the process of creating an account, which you can use to access OLS and lots of other short courses on the EU Academy.

Dessa språktest kan idag inte kopplas till ett specifikt Erasmus+projekt och det kommer inte heller gå att följa deltagandet (exempelvis se om deltagaren har gjort sitt test). Det pågår en utveckling av plattformen EU Academy som successivt ska bli mer automatiserad och ihopkopplad med Beneficiary Module.

Har du frågor om regelverket för språkstödet och hur de ska användas, kontakta oss via e-post:

Yrkesutbildning:

ka1yrkes@uhr.se

Skola:

ka1skola@uhr.se

Vuxnas lärande:

ka1vux@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Språkstöd högre utbildning

Språktestet är obligatoriskt för studenter (studier och praktik) som gör en mobilitet vars fysiska del varar i minst 14 dagar. Undantaget är studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för studierna eller praktiken. Studenten genomför ett obligatoriskt test före mobilitetsperioden. Att göra ett test i slutet av perioden är frivilligt.

Test kommer även finnas tillgängligt för personal (undervisning och fortbildning), men är inte obligatoriskt.

För närvarande finns språktest i 28 språk tillgängliga i språkstödet. Kurser erbjuds i ett antal språk och kommer att kompletteras med fler språk framöver. För att erbjuda deltagare kurser i andra språk kan ert lärosäte använda de medel som tilldelats för att hantera projektet, Organisational Support (OS-medel).

Språktestet är diagnostiskt och syftet är således att identifiera vilken språknivå deltagarna ligger på. Bedömningen följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) där A1 är nybörjarnivå och C2 är avancerad nivå.

  • Testet ska genomföras i det huvudsakliga språket för deltagarens utbyte.
  • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
  • Nivån på frågorna anpassas kontinuerligt utifrån svaren.
  • När testet är klart får deltagaren veta på vilken nivå hen ligger enligt CEFR, per del och sammanlagt.

Språktesten på plattformen EU Academy

En deltagare kan utifrån önskemål och behov gå en webbaserad språkkurs. En kurs kan påbörjas först efter att hen genomfört språktestet. Deltagaren har tre år på sig, från det att hen loggat in, att slutföra kursen. Det är möjligt att delta i flera kurser.

Plattformen där testen och kurserna utförs heter EU Academy. För att kunna logga in behövs ett så kallat EU Login. Detta login är samma som för andra EU-plattformar.

För deltagare som inte har ett EU Login sedan tidigare finns en grundläggande kurs om plattformen EU Academy och hur man skapar ett EU Login.

Plattformen består av två delar:

Plattformen är under utveckling och kommer successivt att bli mer automatiserad och ihopkopplad med Beneficiary Module.

För call 2021, 2022 och 2023 finns inget krav om obligatoriska placeringstest innan mobilitet. Deltagare uppmuntras dock att göra testen, men dessa kräver ingen uppföljning. Deltagare ska alltså fortsatt få en inbjudan och dra nytta av möjligheten att lära sig ett nytt språk eller förbättra sina språkkunskaper.
En kontraktsändring är inte nödvändig till följd av denna ändring.

Testfas - hantering tillsvidare

Lärosätet skickar ett mejl till deltagaren om att registrera sig i plattformen och att göra språktestet. Dessa mobiliteter kan inte kopplas till ett specifikt Erasmus+projekt och således kommer det inte heller gå att följa deltagandet (se om deltagaren har gjort sitt test).

Mall som kan användas i utskicket: Sample invitation to join and registrate on Online Language Support, OLS (word)

Övergångsfas

Kontaktuppgifter för den som lärosätet angivit som "Learning Manager" i Beneficiary Module skickas över till EU Academy. Där kommer hen manuellt kunna ladda upp en csv-fil med aktuella mobiliteter. Efter det kommer en inbjudan till språktest automatiskt att skickas ut till deltagarna. Deltagarna kommer vara kopplade till det aktuella Erasmus+projektet och det är möjligt för lärosätet att följa deltagandet.

Slutgiltig fas

Språktestet skickas ut per automatik i samband med att mobiliteten registreras i Beneficiary Module.

Under kontakter i det specifika projektet ska en person vara markerad som "Learning Manager". Det innebär att den personen kommer kunna logga in i EU Academy och bevaka språktesten.

Har du frågor om regelverket för språkstödet och hur de ska användas, kontakta oss på e-post: eplushogre@uhr.se.

Hitta direkt

Core restricted area: Learn a new language, EU Academy - för deltagare inom Erasmus+

Open area: Learn the basics of 22 languages with the Online Language Support, EU Academy – öppet för alla medborgare

Språktesten på plattformen EU Academy

Språkkurserna på plattformen EU Academy