Grundläggande behörighetsprovet

På regeringens uppdrag har UHR utvecklat ett nationellt behörighetsprov som  ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet har genomförts  under en försöksverksamhet 2022-2023 och kommer att utvärderas under 2024.

Provet mäter kompetenser på gymnasienivå i svenska, engelska och matematik och ett antal kognitiva kompetenser. Det vänder sig till personer som är minst 24 år och inte slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande inom komvux.

För försöksverksamheten har Göteborgs universitet haft i uppdrag att utveckla och konstruera behörighetsprovet och analysera provresultaten. UHR ska under våren 2024 följa upp och redovisa resultatet av
försöksverksamheten. Vidare ska myndigheten bedöma om ett behörighetsprov för grundläggande behörighet är en samhällseffektiv åtgärd och om ett sådant prov bör införas permanent

Beslut om eventuell fortsättning fattas av regeringen sedan utvärderingen genomförts. 

Två provtillfällen genomförda

Inom ramen för försöksverksamheten har UHR i samarbete med fem lärosäten genomfört två prov.

Provet gavs på fem orter: Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. 

Se statistik från båda provtillfällena 2022 och 2023

Ger grundläggande behörighet

Provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Många utbildningar har dessutom krav på särskild behörighet. För att bli behörig till dem behöver den som fått godkänt resultat på det grundläggande behörighetsprovet komplettera med ytterligare kurser. 

Ett godkänt resultat på provet ger inte något betyg eller meritvärde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser. Den som vill söka en sådan utbildning behöver göra högskoleprovet. 

Den som skrev behörighetsprovet 30 september 2023 kan läsa mer om den aktuella processen på Studera.nu: 

Studera.nu/behorighetsprovet

Frågor och svar om det grundläggande behörighetsprovet

Frågorna är allmänna. Vill du ha svar på en personligt ställd fråga, kontakta

Antagningsservice via webbplatsen Antagning.se

Utvärdering av försöksverksamheten

UHR redovisade resultatet av försöksverksamheten med ett prov för grundläggande behörighet till regeringen den 24 maj 2024. Enligt UHR kan provet bli en samhällseffektiv åtgärd om regeringen beslutar att införa det permanent, förutsatt att erfarenheterna från försöksverksamheten tas tillvara.

Se UHR:s rapport av regeringsuppdraget om uppföljning av försöksverksamhet med behörighetsprov

Försöksperioden avslutas i och med utgången av 2023. Inga fler prov är inplanerade. Regeringen kommer att ta ställning till en eventuell fortsättning utifrån den utvärdering som UHR gör tillsammans med Göteborgs universitet. 

Provet mäter de kompetenser som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig högskolestudier på grundnivå:

  • kompetenser motsvarande gymnasieskolans engelska, svenska och matematik,
  • även andra kompetenser, till exempel kompetenser i problemlösningsförmåga och vetenskapligt förhållningssätt.

Provet vände sig till personer som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och som har skaffat sig kunskaper på andra sätt än genom gymnasieutbildning. Det kan röra sig om personer som har avbrutit en utbildning eller personer som saknar papper på sina erfarenheter. Åldersgränsen var 24 år. 

Det grundläggande behörighetsprovet ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Det ger inget meritvärde och kan inte användas för urval.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som används om det finns fler sökande än platser till en utbildning. För att kunna antas via högskoleprovet måste den som söker alltid uppfylla kraven på grundläggande och – om det krävs – särskild behörighet.

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Ett godkänt provresultat från försöksverksamheten gäller tills vidare. 

Senast uppdaterad: 31 maj 2024