Automatiskt erkännande i det europeiska utbildningsområdet

Universitets- och högskolerådet, som Sveriges ENIC-NARIC-kontor, deltar under 2023–2025 i det europeiska projektet Automatic Recognition in the EEA 2025, AR25. Projektet består av fem delprojekt och totalt medverkar 11 organisationer från 13 länder.

Syftet med projektet AR25 är att på olika sätt stödja utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet (EEA) till 2025 genom att ha delprojekt som främjar processer för ömsesidigt erkännande av examina och studieperioder utomlands, på såväl högskole- som gymnasial nivå. Projektet leds av NARIC-kontoret i Nederländerna, NUFFIC, och finansieras genom Erasmus+.

Projektets webbplats: AR25 (2023-2025), Nuffic.nl

Om ENIC-NARIC: About the ENIC-NARIC Networks - ENIC-NARIC.net

Delprojekt

Sverige (Universitets- och högskolerådet, UHR) deltar i tre av de fem delprojekten:

 • Delprojekt 2: Verktyg för självvärdering av erkännandeprocesser inom högskolan – Spotlight on recognition.
 • Delprojekt 3: Erkännande av studieperioder i gymnasieskolan.
 • Delprojekt 5: En uppdatering av europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning (EAR-HEI).

Här beskriver vi vårt arbete med delprojekten.

Syftet med delprojekt 2 är att främja användningen av självvärderingsverktyget Spotlight on Recognition.

Om projektet Spotlight on recognition (eua.eu)

Improved recognition: A self-assessment tool (eua.eu)

Självvärderingsverktyget:

Improved recognition, A self-assessment tool (pdf på eua.eu)

Bakgrund

Spotlight on recognition har utvecklats av European Association of Universities (EUA) och är ett verktyg som europeiska lärosäten kan använda för att själva utvärdera sina erkännandeprocesser.

Utvärderingen gör lärosätet för att se om de är i linje med rekommendationerna i Lissabonkonventionen, European Area of Recognition Manual for Higher Education Institutions och i förlängningen med EU:s (Rådets) rekommendation om ömsesidigt automatiskt erkännande av examensbevis och studieperioder inom det europeiska utbildningsområdet (EEA) till och med 2025.

The Lisbon Recognition Convention, ENIC-NARIC.net

Erkännandemanualen EAR-HEI

Rådets rekommendation om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands, European Education Area, europa.eu

EU-rekommendationen siktar på att automatiskt erkännande är en realitet inom EEA 2025. För utvecklingen av Europauniversiteten är implementeringen av automatiskt erkännande helt grundläggande. (Se även EU-kommissionens nyaste förslag till rekommendation 20240427, kopplat till initiativet om en europeisk examen (European Degree): Proposal for a Council Recommendation on a European Quality Assurance and Recognition System in Higher Education.)

Även inom Bolognaprocessen har automatiskt erkännande lyfts fram i olika kommunikéer och projekt sedan 2015.

I Sverige har universitet och högskolor genom SUHF fattat beslut om en rekommendation om automatiskt erkännande (AR) 2023.

Vad är målet med att genomföra kartläggningen och självvärderingen?

En utförd kartläggning och självvärdering är tänkt att ge förutsättningar för ett universitet eller högskola att arbeta fram effektivare (och i bästa fall enklare) processer som hanterar bedömning och erkännande av utländsk utbildning (antagning och tillgodoräknanden).

De ska också vara i linje med de internationella/europeiska/svenska riktlinjer som nämns ovan och tillhörande bästa praxis. Det ligger till grund för att kunna arbeta med automatiskt erkännande inom det europeiska samarbetet.

Självvärderingen inom delprojekt 2 i AR25 är till för högskolorna själva. Självvärderingen är inte del av någon extern utvärdering av högskolornas arbete från UHR:s eller projektets sida. Projektet AR25 syftar till att stödja högskolornas arbete och att samtidigt undersöka om självvärderingsverktyget är användbart, och beskriva hur det har använts i en gemensam europeisk slutrapport.

Vad kan utvärderas i en självvärdering och hur omfattande är arbetet?

Verktyget Spotlight är utvecklat för att kunna ta ett helhetsgrepp om samtliga erkännandeprocesser inom ett lärosäte. Det vill säga tillgodoräknanden och antagning i olika delar och sammanhang.

Det kan handla om

 • tillgodoräknandeprocesser och beslut inom vissa institutioner
 • tillgodoräknande inom ramen för utbyten
 • tillgodoräknande inom examen eller med särskilt fokus på arbetet inom ett Europauniversitet
 • lokala antagningsbeslut
 • hanteringen av ansökningar där dokument saknas till följd av en flyktingliknande situation

och så vidare.

Lärosätet kan välja att kartlägga och självvärdera samtliga processer, men kan också välja en eller ett par processer (och/eller vissa organisatoriska delar) som man av någon anledning vill arbeta mer med. Det innebär att lärosätet i hög utsträckning själva kan påverka omfattningen av arbetet.

Verktyget har visst fokus på antagning, men UHR har tagit fram frågor som kan användas för arbete med högskolans tillgodoräknandeprocesser.

Hur är projektet upplagt?

Alla länder som deltar i delprojekt 2 inom AR25 kommer att genomföra varsin nationell online-konferens för universitet och högskolor för att presentera självvärderingsverktyget.

I Sverige kommer detta äga rum inom ramen för NUAK i oktober 2024 under tre pass med fokus på automatiskt erkännande i Sverige, AR25 och självvärderingsverktyget Spotlight.

Vi kommer att följa upp och stötta arbetet med alla deltagande högskolor vid tre digitala peer-learning-tillfällen: 24 oktober, 21 november och 4 december klockan 14-16. Vi kommer att samla in slutsatser och eventuella förbättringsförslag från deltagande universitet och högskolor och därefter rapportera till den europeiska projektledningen (EUA och Nuffic). Tanken är att sprida ”good practice” i Europa.

Anmäl intresse att göra en självvärdering

Universitet och högskolor kan anmäla intresse för att göra en självvärdering utifrån Spotlight on Recognition-verktyget. De som anmäler intresse kommer att bjudas in av UHR (ENIC-NARIC Sverige) till tillfällen för peer learning (återkoppling/informationsutbyte/stöd) som kommer ligga under hösten/vintern 2024, med start efter NUAK-konferensen.

Kontakta oss så ger vi mer information:

Tidsperiod för att medverka i projektet:

 • Start senast i samband med NUAK-konferensen oktober 2024 (men kan med fördel vara innan dess).
 • Slutrapportering december 2024.

Varför delta i AR25 och Spotlight?

 • Självvärderingsverktyget Spotlight, liksom SUHFs rekommendation, bygger på lärosätenas autonomi och egna ansvar i att ha erkännandeprocesser i linje med Lissabonkonventionen och automatiskt erkännande. För att den svenska ”rekommendationsmodellen” ska fungera (jämför förordning som i många andra länder) behövs frivilligt arbete från lärosätenas sida med de processer, policys och rutiner som finns för antagning och tillgodoräknanden.
 • Denna typ av kartläggning (inom självvärderingen) kan vara en bas för smidigare arbete med digitalisering av olika processer.
 • Implementering av automatiskt erkännande är viktigt inte minst med tanke på Europauniversiteten.
 • Att delta som pilot ger ert lärosäte möjlighet att ge feedback på verktyget i sig, och möjlighet att ha dialog med och stöd av ENIC-NARIC Sverige under arbetet med verktyget.
 • Bra för studenter!
 • Möjlighet till peer learning och nätverkande – till exempel kan antagningskontor få kontakt och jämföra arbetssätt.

Vad händer när någon kommer tillbaka till Sverige efter utbyte utomlands? Eller när någon flyttar till Sverige med påbörjade gymnasiestudier i bagaget?

I Europeiska unionens råds rekommendation från 2018 efterlyses ett erkännande av utländska studieperioder på gymnasienivå, ett område där det överblickande europeiska perspektivet inte är fullständigt.

Syftet med delprojekt 3 är att kartlägga hur rådets ambition från 2018 om ömsesidigt erkännande av studieperioder i gymnasieutbildning kan stödjas. Projektet vill identifiera goda exempel och förbättringsområden och tittar också på om, och i så fall hur, ENIC-NARIC-kontoren kan uppfylla en roll.

De länder som deltar har i april 2024 lämnat in redogörelser för hur respektive lands regelverk kring erkännande av studieperioder fungerar. Redogörelserna har fokuserat på dels strukturerad mobilitet (exempelvis Erasmus+), dels icke strukturerad mobilitet (flykt, flytt med föräldrar som har jobbat i annat land, etcetera).

Universitets- och högskolerådets deltagare i projektet har ställt frågor om lagar och praxis till Skolverket, skolor och vuxenutbildning. Medarbetare på UHR som arbetar med utbytesprogram på gymnasienivå har bidragit med mycket underlag. Utifrån den information som har kommit fram har en kartläggning lämnats till projektet, vilken har gåtts igenom och kommenterats av resterande deltagare. På liknande sätt har Sverige fått ta del av andra länders kartläggning.

En gemensam rapport ska nu skrivas och presenteras på det årliga ENIC-NARIC-mötet. Deltagande länder får utrymme att kommentera ytterligare under våren. I höst (2024) väntas slutrapporten vara färdig.

Länder som deltar i delprojekt 3 är Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ukraina och Sverige.

Europeiska unionens råds rekommendation från 2018, EUR-Lex

I delprojekt 5 deltar UHR i arbetet med att ta fram en fjärde uppdaterad upplaga av European Area of Recognition Manual for Higher Education Institutions (EAR-HEI).

Vad är EAR-HEI? 

EAR-HEI är en omfattande manual och en praktisk tillämpning av LRC. Den första upplagan av EAR-HEI kom redan 2012. Utgåvan från 2016 översattes till svenska av UHR.

Manualen hjälper bedömningshandläggare att göra rättvisa och flexibla bedömningar av framför allt högskoleutbildningar i enlighet med rekommendationerna i LRC.

Bakom manualen står nätverken NARIC (National Academic Recognition Information Centre) inom EU samt ENIC (European Network of Information Centres) inom UNESCO.

Nu är det alltså dags för en uppdaterad version och en fjärde utgåva. UHR deltar i arbetet med uppdateringen av manualen. Synpunkter på manualen har inhämtats från svenska lärosäten och under våren och sommaren fortsätter arbetet med manualens texter.

Här hittar du manualen

EAR HEI Manual: The European Recognition Manual for Higher Education Institutions, ENIC-NARIC.net

The European Recognition Manual for Higher Education Institutions (pdf), Nuffic.nl

Mer om EAR-HEI-manualen

Manualen är gemensam för alla länder som har ratificerat LRC och på det sättet bidrar den till att alla europeiska länder tillämpar en liknande metod för erkännande av kvalifikationer, baserad på gemensamt överenskomna standarder och riktlinjer.

Den är framtagen i samarbete med lärosäten och innehåller regler och riktlinjer för erkännande av utländska kvalifikationer i enlighet med LRC:s rekommendationer. Ämnen som tas upp i manualen är till exempel hur man hanterar ackreditering, äkthet, poäng, betyg, väsentliga skillnader, kvalifikationsramar och ansökningar från flyktingar utan dokumentation. Kapitlen erbjuder flödesscheman, en introduktion till ämnet, praktiska exempel och referenser och var man kan hitta vidare läsning.

Manualen gör erkännandearbetet transparent för alla intressenter som är direkt eller indirekt involverade: lärosäten, legitimationsutvärderare, studenter och policyansvariga.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet med EAR-HEI-manualen kan du kontakta

Katarina Clementzlor: katarina.clementzlor@uhr.se

Ulrika Axell: ulrika.axell@uhr.se

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024