Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

I ett flerårigt projekt har UHR undersökt hur myndighetens bedömningar av utländska utbildningar bidrar till integration på arbetsmarknaden.

Hur går det för personer som har invandrat till Sverige och som har en formellt erkänd utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning? Det har UHR undersökt i ett projekt som startade 2020 och avslutades hösten 2023 och bestod av flera delstudier. Bland annat har UHR kartlagt de grupper som ansöker om bedömning av sin utländska utbildning, och utfallet på arbetsmarknaden har analyserats med fokus på etablering och kvalifikationsmatchning. UHR har även undersökt arbetsgivares perspektiv. Utredningen var delvis en uppföljning av rapporten "Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning" som UHR publicerade 2014.

Delstudierna

Betydelsen av bedömning av utländsk utbildning för etablering på arbetsmarknaden: En kunskapsöversikt

En kartläggning av den svenska och internationella litteratur som finns på området bedömning av formell utländsk utbildning. Den utgör kunskapsramen för de frågor och områden som tas upp inom projektet.

Rapportsida: Studie om hur bedömning av utländsk utbildning bidrar till integrationen

Bedömning ‒ ett redskap för integration?

Bedömning av invandrade personers utländska utbildning och deras etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden.

Delstudien kartlägger personer som invandrat 2008 till 2016 och fått en bedömning av UHR av sin gymnasiala, eftergymnasiala, yrkes- eller akademiska utbildning. Dessutom undersöks skillnader i etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden mellan den grupp som fått bedömning och den som invandrade under samma år och rapporterade en utländsk utbildning men som inte ansökt om bedömning. Särskilt fokus är kön, ålder, land, bosättningsgrund och utbildningsinriktning.

Rapportsida: Bedömning - ett redskap för integration?

Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning

Delstudien undersöker kännedom om utlåtanden över utländska utbildningar hos arbetsgivare som anställer personer med gymnasial utbildning och eftergymnasial yrkesutbildning. Även förtroendet för utlåtanden och användning i rekryteringsprocesser studeras.

Rapportsida: Utlåtande om utländsk utbildning är en nyckel till integration

Erkännande av utländsk utbildning och vidare studier – en väg till arbete?

Delstudien undersöker betydelsen av bedömning för vidare studier som ett steg på väg mot arbetsmarknaden.

Rapportsida: Fortsatta studier och karriärväxling till bristyrken följer ofta utlåtande om utländsk utbildning

Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade personer med utländsk högskoleutbildning?

Studier visar att det tar lång tid för personer som har invandrat till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför undersöks kopplingen mellan bedömning av utländsk utbildning och etablering på arbetsmarknaden ur ett längre tidsperspektiv. Studien följer upp de personer som ingick i UHR:s studie från 2014 och som fick ett utlåtande över sin utländska akademiska utbildning åren 2007 till 2011.

Rapportsida: Utlåtande från UHR ger kvalificerat arbete snabbare – särskilt när det gäller kvinnor

Integration på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning och utländsk utbildning

Slutrapporten sammanfattar projektets delstudier och ger framåtsyftande rekommendationer. 

Rapportsida: Samhällsvinst när personer med utländsk utbildning får jobb

Extern referensgrupp

Den externa referensgruppen bestod av representanter från myndigheter och lärosäten. De har kunskap om utländsk utbildning, integration och arbetsmarknadsetablering och stödde projektet i den kontext som utreddes, samt bidrog med metodologi och analys.

Bedömning av utländsk utbildning

Lars Petersson, avdelningschef på UHR, berättar om hur myndigheten arbetar med bedömning av utländsk utbildning.

Kontakt

Lars Petersson: 010-470 03 00

Senast uppdaterad: 9 februari 2024