Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att främja ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. De tre myndigheterna föreslår nu vägledande nationella riktlinjer i en första delrapport.

Fågelperspektiv på två personer som skakar hand under ett träd och bekräftar en gemensam överenskommelse. Illustration: Gabriel Wentz, UHR Illustration: Gabriel Wentz, UHR

För ett litet land som Sverige, starkt beroende av samarbeten med omvärlden för sin utveckling och välstånd, skapar internationalisering nödvändiga möjligheter. Grunden för internationell samverkan bör utgöras av öppenhet, samtidigt som det behöver finnas en medvetenhet om behovet av att skydda såväl nationella som akademiska intressen och värden, kunskap och teknik. Arbetet med ansvarfull internationalisering är därmed av stor betydelse för att svenska aktörer inom utbildning, forskning och innovation ska kunna bedriva sin internationella samverkan så att den är säker, omdömesgill, förtroendefull, ömsesidig och hållbar.

– Under uppdragets gång har det blivit tydligt att ansvarsfull internationalisering kräver ett genomtänkt och långsiktigt arbetssätt som kan anpassas efter förändringar i omvärlden. Det är viktigt att lärosäten, myndigheter och andra forsknings- och innovationsaktörer, enskilt och tillsammans, skapar en kultur och processer för att hantera de svåra överväganden som kan uppstå i internationella samarbeten, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt.

I rapporten presenteras ett system för ansvarsfull internationalisering som bygger på en ansvarsfördelning på tre nivåer.

  • Policy – En övergripande strategisk inriktning för ansvarsfull internationalisering som beslutas av regering eller riksdag.
  • Vägledande nationella riktlinjer som redogör för bedömningar och ställningstaganden som behöver beaktas i arbetet med ansvarsfull internationalisering.
  • Riktlinjer som är anpassade till den egna verksamheten. Enskilda lärosäten, finansiärer och andra föreslås att själva utarbeta riktlinjer, utifrån de vägledande nationella riktlinjerna, som är anpassade för den egna verksamheten.

Systemet syftar till att utgöra ett stöd för att bedriva internationella aktiviteter så öppet som möjligt och så säkert som nödvändigt.

Myndigheterna fortsätter i enlighet med regeringsuppdraget att arbeta fram ett förslag rörande ett nationellt stöd för ansvarsfull internationalisering, vilket redovisas den 15 december 2024.

Delrapporten om ansvarsfull internationalisering finns under Publikationer på www.uhr.se

Kontakt

Uppdragsledare
Sara Rågwall
010-470 04 65
sara.ragwall@uhr.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se